Älvsjö Miljöråd

Älvsjö Miljöråd är ett fritt nätverk av föreningar och intresseorganisationer med bas inom Älvsjö stadsdelsnämnds geografiska område. Miljörådet utgör ett forum för att underlätta samarbete i miljöfrågor så att två eller flera av de ingående organisationerna kan uttrycka gemensamma och samlade ståndpunkter för att åstadkomma mer slagkraftiga opinionsyttringar.

Miljörådet är öppet för alla föreningar som vill slå vakt om områdets (vårt område omfattar flera stadsdelar) natur och miljö. Miljörådet syftar till att slå vakt om trädgårdsstadens stora miljökvalitéer genom att bevaka, påverka och yttra sig i frågor som berör stadsdelens boendemiljö, med focus i första hand på förtätningsproblematiken, förslitning och exploatering av grön- och parkområden men också trafik och bullerfrågor.

Miljörådet skall begära minst ett möte årligen med miljö- och parkansvariga på stadsdelsförvaltningen där de ansvariga ges tillfälle att presentera aktuella exploateringsplaner, förtätningar samt gröna frågor som skötsel av alléer, grönområden, parker m.m.

Medlemmar i Älvsjö Miljöråd mars 2014

Brännkyrka Hembygdsförening

Stockholms Naturskyddsförening

Lokala hyresgästföreningen Kristallskon, Solberga

Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken

Långsjö Fastighetsägareförening

Långbro Villaförening

Herrängens Villaägarförening

Julian Doermann, Kollektivhuset Prästgården, Älvsjö, mob  073 – 780 77 13