Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget till ny detaljplan i kvarteret Kavelbron

Älvsjö Miljöråd har den 29 november 2021 yttrat sig om förslaget till förändring av detaljplanen för Kavelbron 2 mfl. Kvarteret som förslaget gäller ligger mellan Segervägen och Sjättenovembervägen. Förslaget är en i en lång rad planer från Stockholms stadsbyggnadskontor som stödjer sig på Stockholms Översiktsplan från 2019 och som syftar till att göra om stora delar av Älvsjö till en mer storstadsliknande stadsdel.

Vi kritiserar förslaget eftersom det kommer att inverka mycket skadligt på den av Stadsmuseet grönmarkerade stadsdelen Älvsjö Villastad, egentligen Älvsjö Trädgårdsstad. Den föreslagna nya planen innebär även ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden. Vi yrkar bland annat på avslag av planförslaget, att rivningstillstånd inte ska ges och att ingen detaljplaneändring ska göras.

Samtidigt pågår flera andra planprojekt som innebär nybyggnationer på skyddsvärd natur- och skogsmark. Vi har lämnat yttrande i flera av dessa planprojekt.

Läs hela yttrandet som skickats till Stadsbyggnadskontoret den 2021-11-29 i pdf-dokumentet nedan.

Alvsjo_Miljorad_Yttrande_detaljplan_Kavelbron_S-Dp_2020-08671

Categories: Förtätning i trädgårdsstaden, Hot mot biologisk mångfald | Kommentarer inaktiverade för Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget till ny detaljplan i kvarteret Kavelbron

Hjälp till att rädda Herrängskogen!

Ytterligare ett uppskattat grönområde hotas i vår stadsdel! Herrängsskogen även kallad Rulleskogen är belägen intill Vantörsvägens södra sida. Skogen är kuperad och består av hällmarksskog. I de mer högglänta partierna finns inslag av kala klipphällar. I stadens egna dokument beskrivs skogen som ”mycket värdefull”. Området är klassat som ekologiskt särskilt betydelsefull skogsmiljö med skyddsvärda träd som har sådana kvaliteter att skogen måste fredas från exploatering.

Stockholms Naturskyddsförening har granskat markanvisningen och den 13 oktober 2021 skickat en skarp skrivelse med kritik och frågor till stadens berörda förvaltningar.  Skrivelsen finns här: https://herrangsskogen.se/wp-content/uploads/2021/11/Skrivelse-Herrangsskogen-2021-10-13.pdf

Boende, både i närområdet och i övriga Älvsjö, samt flera föreningarna har tagit initiativ till ett upprop. Det finns också en hemsida med information som heter Parken Herrängskogen. Initiativtagande föreningar är Långsjö Fastighetsägareförening, Stockholms Naturskyddsförening, Älvsjö miljöråd och Grannsamverkansgruppen Långbroparken. Läs mer om stadens egna strategidokument för att skydda värdefull naturmiljö samt om den markanvisning som stadens Exploateringskontor trots detta har gjort. Läs mer om stadens planer och om vilka värden som hotas på Parken Herrängskogen: https://herrangsskogen.se/

Skriv under namninsamlingen mot stadens planer på att exploatera den värdefulla skogs- och parkmarken  Herrängsskogen, var med och sätt stopp för planerna!

Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering!
https://www.skrivunder.com/parken_herrangsskogen_behovs_for_hallbar_stadsplanering?uv=39579102

 

Categories: Exploatering av naturområde, Hot mot biologisk mångfald | Kommentarer inaktiverade för Hjälp till att rädda Herrängskogen!

Miljörådet ligger på om Älvsjövägen – äntligen svar från Daniel Hellden!

Det kom ett svar om Älvsjövägen!
Miljöborgarrådet Daniel Hellden svarar äntligen Älvsjö Miljöråd genom sin sekreterare Thomas Karlsson.
Det är miljörådets Sven Erik Hargeskog som gjort en kämpainsats när det gäller miljöproblemen runt Älvsjövägen och som gång på gång mejlat till Hellden, trafikpolisen och miljöförvaltningen för att efterfråga varför de utlovade åtgärderna dröjer.
Det är borgarrådssekreteraren Thomas Karlsson som fått uppdraget att svara miljörådet och detta görs den 28/9 2020 efter flera påstötningar.
Ämne: SV: Älvsjövägen
Hej! Tack för ert mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén Jag arbetar som borgarrådssekreterare och har blivit ombedd att svara. Jag har även ställt era frågor till trafikkontoret för att få mer underlag för de svar som finns nedan. Jag ber om ursäkt för att svar har dröjt. Av någon anledning har vi missat att återkomma till er med svar.
1. Trafiknämnden kommer under hösten att besluta om nya hastigheter i Älvsjö och Älvsjövägen föreslås få ny skyltad hastighet till 40 km/h.
2. Trafikkontoret förstärkte skyltningen av begränsningen av bruttovikten i juni 2020 med ytligare 9 skyltar, se bifogat underlag. Den förstärkta skyltningen var på plats 2020-06-26. Vi tar kontakt med polisen och framför Miljörådets önskemål om övervakning av den begränsade bruttovikten.
3. Polisen är ansvarig för att gällande trafikregler följs, därmed så tillfaller även ansvaret för att genomföra viktkontroller polisen.
4. Vi vet att det är ett problem med buller och vibrationer längs Älvsjövägen, och vägen har utretts väldigt länge. Slutsatsen från Trafikkontoret är att fler bullerskärmar än vad som redan finns på platsen inte gått att motivera för effekt kontra kostnad.
5. Haltkartorna som finns på SLB-analys hemsida (www.slb.nu) kan ses som representativa för Älvsjövägen. Beroende på vilken parameter man tittar på är nivåerna lite olika. Vägen är inte med i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för luft. Ett nytt åtgärdsprogram är under framtagande och ett önskemål från staden är att fokusera mer på miljömålet om frisk luft än enbart om den lagstadgade normen för luftkvalitet. Miljömålet har lägre värden än miljönormerna. Hittills har dubbdäcksförbud kunnat införas på gator där det finns omledningsgator. Detta är Hornsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan. Överskridande av miljönormerna samt Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet har varit viktigt för införande på dessa gator.
6. Trafikkontoret känner inte till något aktuellt förslag på planskilda korsningar utmed Älvsjövägen. Spårväg syd är närmast i tid och projektet befinner sig nu i startskedet av planeringen. Än så länge har projektet inte startat upp några detaljstudier med staden kring Älvsjövägen, men staden tar med oss förslaget i det fortsatta arbetet.
Vänliga hälsningar
Thomas Karlsson, borgarrådssekreterare
Stadsledningskontoret, trafikroteln
Från: Daniel Helldén <daniel.hellden@stockholm.se>
Skickat: den 14 september 2020 07:59
Till: Funktion SLK MP <MP.SLK@stockholm.se>
Ämne: Fwd: Älvsjövägen
Hälsningar
Daniel Helldén
________________
Miljörådets påminnelse nr.2
Från: Sven Erik Hargeskog <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Datum: 10 september 2020 15:07:19 CEST
Till: Daniel Helldén n<daniel.hellden@stockholm.l
Ämne: Sv: Älvsjövägen
Svara till: <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Hej igen Daniel!
Nu har det faktiskt gått tre månader, trots påminnelse, och Älvsjö Miljöråd väntar fortfarande på svar från dig, men ännu viktigare är att vi väntar på konkreta åtgärder för att du ska uppfylla dina löften angående Älvsjövägen, se artiklarna från 2018(!) och 2020. bifogar även nedan refererade artikel från rektorn på Kämpetorpsskolan samt en ny artikel från verksamhetsansvariga i Kämpetorpshallen.
Nu kräver Miljörådet att du lämnar en redovisning på vilka åtgärder som kommer att vidtas och när, för att uppfylla dina löften samt göra Älvsjövägen någorlunda acceptabel för Älvsjöborna! Vi föredrar en direkt dialog i stället för via media i första hand.
Vänliga hälsningar
För Älvsjö Miljöråd
Sven Erik Hargeskog
Miljörådets påminnelse 1.
Från: Sven Erik Hargeskog <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Skickat: den 11 juni 2020 08:53
Till: ’daniel.hellden@stockholm.se’ <daniel.hellden@mm
Ämne: Sv: Älvsjövägen
Prioritet: Hög
Hej igen Daniel!
Nu har det gått mer än tre veckor sedan vi skickade detta och vi ser fram emot återkoppling.
Du kanske även noterade bifogade krav från rektorn på Kämpetorpsskolan? Älvsjö Miljöråd stöder rektorns krav, som är ett av nedanstående, till fullo och ser fram emot omedelbara åtgärder och att vi får information som vi kan vidarebefordra till våra intressenter i området!
Bifogar återigen artikeln från juni 2018 där du instämmer i kraven på åtgärder och utlovar omedelbara (kortsiktiga) lösningar…
Dags för ditt parti att visa vad ni står för och att ni lever upp till partinamnet!
Vänliga hälsningar
För Älvsjö Miljöråd
Sven Erik Hargeskog
Från: Sven Erik Hargeskog <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Skickat: den 20 maj 2020 11:49
Till: ’daniel.hellden@stockholm.se’ <daniel.hellden@stockholm.se>
Ämne: Älvsjövägen
Hej Daniel!
Hoppas allt är bra.
Älvsjö Miljöråd (http://alvsjomiljorad.se/?page_id=86) är mycket angelägna att få en permanent och långsiktigt hållbar lösning på de problem som orsakas av Älvsjövägen, se bl a bifogade artikel. Sedan denna publicerades har inte mycket hänt i frågan – ja faktiskt inget alls. Detta trots att vi under lång tid diskuterat med Trafikkontoret och tillhandahållit såväl problembeskrivningar som konkreta lösningsförslag.
I korthet förorsakar den intensiva trafiken, inte minst otillåten tung trafik, stora problem för boende och verksamma längs Älvsjövägen. Det handlar om buller, vibrationer, föroreningar och trafikfara, defekter som skapar ohälsa och fara samt skador på fastigheter – stora samhällskostnader.
Vi har lämnat följande rekommendationer för omedelbara åtgärder:
Hastighetssänkning till permanent 30 km/t från Älvsjömotet (vid E4/E20) till efter järnvägsviadukten vid Älvsjö Centrum. Älvsjövägen skär genom bostäder, Kämpetorpsskolan med ny idrottshall, Älvsjöstaden, dagis, affärer i Älvsjö Centrum, rekreationsområden, m m, och är tänkt som en stadsgata enligt bl a planerna för Älvsjöstaden, med således stor rörlighet över vägen/gatan från bebyggelsen på ömse sidor.
Tydligare och tidigare skyltning av förbud mot tung trafik, d v s redan tidigt på E4/E20, Magelungsvägen och Huddingevägenför att avleda i god tid (här behöver Stockholms Stad lämna anhållan till Trafikverket)
Automatisk övervakning, t ex fartkameror och viktkontroll samt fartbegränsande hinder
Bullerskydd längs Älvsjövägens södra sida (ersätter Gunnebostängsel) från Älvsjömotet till rondellen vid Klockhuset (Götalandsvägen) som är tillräckligt högt för att skärma buller från övervåningar. Detta kan också bidra till ökad trafiksäkerhet eftersom det inte är lika lätt att passera ett sådant bullerskydd som ett Gunnebostängsel
Förbud mot dubbdäck (med ca 25.000 fordon per dag är det en av Stockholms mest trafikerade vägar/gator och dubbdäck förorsakar såväl skadliga partiklar i luften som ytterligare buller)
Flerplansövergångar för fotgängare och cyklister längs Älvsjövägen
Vi är tacksamma för snabb och konkret återkoppling och, inte minst, omedelbara åtgärder för att reducera olägenheterna orsakade av Älvsjövägen.
Om det skulle underlätta och klargöra välkomnar vi även ett möte, t ex via Skype eller motsvarande.
Vänliga hälsningar
För Älvsjö Miljöråd
Sven Erik Hargeskog
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Miljörådet ligger på om Älvsjövägen – äntligen svar från Daniel Hellden!

Starkt motstånd mot nya exploateringar i stadsdelen Solberga!

Nu försvinner ytterligare ett lummigt skogsparti utmed Folkparksvägen! Stockholmshem skall bygga i kvarteret Karneolen och tycks inte följa detaljplanens anvisningar om att så mycket som möjligt av den ursprungliga naturen skall sparas. Flera värdefulla träd har redan avverkats i vad som idag ser ut som ett regelrätt kalhygge. 

Älvsjö Miljöråd har tillsammans med engagerade solbergabor och Lokal hyresgästföreningen Kristallskon hållit ett antal möten i Solberga för att diskutera det exploateringsplaner som presenterats och som skulle fortsätta omgestaltningen av hela Folkparksvägen. Ingreppen är omfattande och hotar dels den skyddsklassning som Stadsmuseet gjort av hela stadsdelens kulturmiljö och arkitektoniska värden, dels hotas ekologiska värden när grönytor och gamla träd försvinner och därmed de viktiga spridningskorridorerna som betyder så mycket för att upprätthålla det rika djurlivet i stadsdelen. Alltså en viktig fråga för biologisk mångfald och för att värna arternas överlevnad i Solbergaskogen och bostadskvarterens grönska.
Allt detta har tagits upp i de olika yttranden som skickats in till stadsbyggnadskontoret. Här följer Älvsjö Miljöråds yttrande.
Till: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Box 8314
104 20 Stockholm
 
Från: Älvsjö Miljöråd
 
 
Samrådsyttrande från Älvsjö Miljöråd gällande förslag till förtätning i stadsdelen Solberga dnr: 2017-13952.
 
Vi har närmare granskat förutsättningarna för den av staden planerade nybyggnationen utmed Folkparksvägen i Solberga på fastigheterna Snabelskon 7 samt Rosenstenen 1.1 och då kommit fram till följande ställningstagande.
1. Nytt samråd behövs.
De sju organisationerna som bildar Älvsjö Miljöråd anser att Stockholms stad måste återkomma med ett nytt bättre samråd där den nu aktuella exploateringen på fastigheten Snabelskon 7 och Rosenstenen 1.1 sätts in i sitt sammanhang. 
 
Med det menar vi att det åligger Stockholms stad att presentera samtliga exploateringsprojekt, planerade och påbörjade utmed Folkparksvägen och på övriga platser i stadsdelen Solberga, så att medborgarna och de direkt berörda sakägarna kan bedöma Snabelskon och Rosenstenen utifrån de totala exploateringstrycket i området. Detta är det enda rimliga tillvägagångssättet om man menar allvar med medborgarinflytande. 
 
Älvsjö Miljöråd ställer sig därför bakom de boendes krav om att samrådet måste ogiltigförklaras. De ansvariga tjänstemännen från Stadsbyggnadskontoret som höll i själva samrådsmötet kunde inte ge svar på de boendes frågor och hela samrådet gav ett mycket splittrat intryck. En övergripande presentation av det totala exploateringstrycket gavs alltså inte vilket är en stor brist. Istället väljer staden att fragmentisera presentationen och presentera projekt för projekt vilket försvårar bedömningen. 
 
2. Exploateringen leder till betydande miljöpåverkan!
Vi delar inte stadens uppfattning om att byggnationen på Snabelskon 7 samt Rosenstenen 1:1 inte skulle utgöra en betydande miljöpåverkanDet är precis tvärtom! All planerad exploatering i stadsdelen Solberga skall ske genom att naturmark, park- och grönstråk i direkt anslutning till befintliga huskroppar tas i anspråk för nybyggnation. Den totala förlusten av naturmark är omfattande och av ekologisk betydelse. Påverkan på de boendes fysiska närmiljö är dessutom omfattande! Vi talar här om försämrad livskvalite, ökat buller samt ökad insyn. Detta är ingen god samhällsplanering, en fråga vi skall återkomma till längre ner i skrivelsen.
 
De två naturområden som detta samråd handlar om berör direkt ekologiskt viktiga grönstråk och grönstrukturer med påverkan utanför själva planområdet. Förlusten av ytterligare träd och grönska i Solberga kan och bör därför analyseras utifrån det sammanlagda antalet planerade exploateringar. Vi vill först som sist understryka att de gröna korridorerna som idag inramar stora delar av bebyggelsen i Solberga har sitt ursprung i den skyddsvärda och artrika Solbergaskogen. Kontakten med skogens myllrande liv sträcker sig i många fall ända in bland husen i Solberga och utgör ett mycket välkommet inslag i de boendes livskvalite. 
 
Trädbeståndet består även i bostadskvarteren av äldre trädindivider i åldern 100 – 300 år (främst tall). Det är alltså inte vilka träd som helst som nu hotas av avverkning! Tallar med tallticka och ett stort antal hålträd har identifierats på fastigheten Rosenstenen. Sammantaget har exploateringsområdena betydelse för stadens mål att värna den biologiska mångfalden, något som poängteras i stadens egna mål- och styrdokument samt i Parkplanen för Älvsjö. 
 
3. Nya fördjupade naturvärdesinventeringar behövs!
Vi ställer oss mycket tveksamma till de två inventeringar som utförts av bolaget Conec på uppdrag av stadsbyggnadskontoret. De har genomförts i oktober månad (!) vilket i sig försvagar artunderlaget väsentligt. Det kan knappast anses seriöst att ett fältbesök i oktober månad skulle få utgöra underlag för en naturvärdesbedömning i ett så pass rikt område som detta i direkt anslutning till själva Solbergaskogen. (gäller speciellt Rosenstenen 1:1). Älvsjö Miljöråd ställer därför ett krav på en ny fördjupad inventering av naturvärdena.  
 
Ett fältbesök genomfördes av medlemmar i Älvsjö Miljöråd och Stockholms naturskyddsförening den 1/5 2019 för att på plats kontrollera hur väl Conec utfört sitt uppdrag. Detta besök gav direkt en betydligt större artlista både vad det gäller arter träd, buskar och örter. Våra observationer har sedan kompletterats av två mycket duktiga ornitologer, paret Judit och Graham Brodie boende i Solberga. Resultatet från dessa översiktliga naturvärdesinventeringar visar tydligt områdets höga kvaliteer och betydelse för den biologiska mångfalden. 
 
Se bilaga 1. Fågelobservationer Toffelbacken – Apelsinlunden – Folkparksvägen under 2019. / Graham Brodie
Bilaga 2. Översiktlig artinventering på Rosenstenen 1:1, 1/5 2019.
 
4. Växande utdöendeskuld.
De nu planerade (och ännu ej redovisade) exploateringarna längs med Folkparksvägen kommer utan tvivel att kapa av och kraftigt försvaga flera viktiga spridningskorridorer som idag finns dels genom själva bostadsområdets grönska dels från och till Solbergaskogen. Exploateringarna medför stora ingrepp och förluster av äldre naturvärdesträd och buskbestånd vilket på sikt kommer att leda till en växande utdöendeskuld i hela området och i själva Solbergaskogen. Det betyder att dagens artrikedom inte kommer att kunna bestå på längre sikt eftersom staden genom dålig planering förstör kontakten mellan olika naturområden i Solberga och därmed isoleras de olika djur- och växtarterna från varandra. Vissa arter kan leva kvar en längre tid men när de väl försvinner kommer inga nya när naturmarkens korridorer och stråk är borta. Detta är ett exempel på dålig samhällsplanering i strid med Stockholms stads egna mål och styrdokument på miljöområdet! Det är knappas några nya kunskaper vi åberopar här utan fakta i målet är väl kända och dokumenterade av ekologer och biologer sedan lång tid. Varför arbetar då Stockholms stad med en så dåligt genomförd miljöanpassning i sitt byggande? De två förslagen till exploatering vid Snabelskon och Rosenstenen bör av miljö och klimatskäl helt utgå.
 
5.Skadan är större än samhällsnyttan.
Älvsjö Miljöråd anser att den ekologiska skadan som uppstår av förtätningen på Snabelskon och Rosenstenen är större än samhällsnyttan. Tar vi sedan hänsyn till alla de exploateringsplaner som ligger i sin linda gällande Folkparksvägen och Toffelbacken handlar det om en omvandling av hela Solberga där inte bara skadan drabbar de ekologiska sambanden utan också en mer eller mindre total förstörelse av de arkitektoniska och kulturhistoriska miljöerna som utmärker denna stadsdel ritad av Erik Glemme. Stadsmuseeförvaltningen har i sin utförda inventering 2005 klassat Solberga somxxxxxx. Vi anser att Stockholms stad i sin planering skall utgå från de kulturmiljö- och naturvärden som redan identifierats när det gäller förvaltningen av Solbergas unika boendemiljö. Det är ingenting annat än dålig samhällsplanering att förstöra boendemiljön för de som redan bor i Solberga genom en hänsynslös förtätning som skapar skugga, förstörda utsikter och förluster av trivsel, ökad insyn, dåligt placerade parkeringsplatser utmed befintliga huskroppar där boende tom förlorar sina skyddade uteplatser. Förslaget till förtätning drivs fram utan en helhetsplanering för utökad service, skolor och redan bristande kollektivtrafik. Stockholms stad bryter här mot ett av riksdagens viktiga miljömål, det som listas under rubriken ”God bebyggd miljö”. Det är enligt vår mening inte acceptabelt att staden genom sin fackförvaltning Stadsbyggnadskontoret driver projekt som leder till försämrad boendemiljö utan hänsyn till de värden som vi nämnt i detta stycke.
 
6. Exemplet kvarteret Karneloen, Solberga – detaljplanen följs inte!
I samband med detta samrådsyttrande har flera boende i Solberga slagit larm om att Stockholmshem nu inlett arbetet i kvarteret Karneolen utan att följa den antagna detaljplanen! Trots vad som anges i textavsnittet nedan om hänsyn till naturmarkens trädbestånd har i stort sett samtliga träd på tomtmarken avverkats! Efter kontroll på platsen kan vi konstatera att ett antal värdefulla ekar avverkats och att det inte går att se någonting av de skydd som de värdefulla träden skulle omfattas av. Här ser vi ett typexempel från verklighetens exploatering som så ofta skiljer sig från skivbordets planer. Kontroll och uppföljning från stadens sida är så långt vi kunnat kontrollera obefintlig. Byggherrarna agerar utan risk för efterföljder. 
Citat ur detaljplanen för Karneolen:
 
”De nya byggnaderna kommer orientera sig längs gatorna och en bostadsgård med sparad natur vänder sig mot söder inne i kvarteret.” Karaktärsträd, berg i dagen och naturmark ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Ny bebyggelse placeras så att ingrep i grönyta blir så litet som möjligt”.
 
”De värdefulla träden inom planområdet består av två tallar och fyra ekar. Strax väster om planområdet finns en värdefull ek och två värdefulla tallar. I hörnan Folkparksvägen/ Kristallvägen står en grupp karaktärsfulla lönnar”.

 

”En stor skogsek har avgränsat planområdet och bebyggelsens utbredning i väster. Det är viktigt att rotsystemet beaktas( lika stort i utbredning som kronan) och att marken runt eken inte får kompakteras (tryckas i hop) eller förstöras på annat sätt”
 
”En stor tall står inom förgårdsmarken in till entrén till parkeringen och gården vid Kristallvägen. Bevarandevärde av detta träd har varit styrande i placeringen av den nya parkeringsplatsen,
( planbestämmelsne1 )” .
 
”På innegården ska en stor skogsek bevaras.  
 
 
Efter en sammanvägning av natur- och kulturmiljövärdena i Solbergas bostadskvarter och naturområden anser Älvsjö Miljöråd att de båda föreslagna exploateringarna måste stoppas. Bevarandevärdet av den befintliga bostadsmiljön med dess gröna struktur och spridningskorridorer överstiger flerfaldigt samhällsnyttan av de tillkomna bostäderna. Det är helt enkelt färdigbyggt i Solberga om staden menar allvar med en god samhällsplanering och en utveckling av Stockholm som en klimat, miljö och ekologiskt anpassad stad. Solbergaskogens kontakt med trädgårdsstaden i väster försvåras nu avsevärt genom byggnationen på Kabelverket  och kring Kämpetorpsskolan där man i stort sett byggt en mur mot Älvsjövägen och trädgårdsstaden. En mur som omöjliggör spridning av arter denna väg in i Solbergaskogen. Befintliga spridningsvägar är av stor betydelse mellan Solbergaskogen och de östra delarna av Solberga. Därför kan inte de föreslagna exploateringarna accepteras.  
 
För Älvsjö Miljöråd
Helge Torstensen
Långbrovägen 43
125 33 Älvsjö
 
 
Bilagor
Bilaga 1.
Fågelobservationer Toffelbacken – Apelsinlunden – Folkparksvägen 2019.
Inventerare Graham Brodie.
 
1.         Talgoxe
2.         Nötväcka
3.         Steglits
4.         Blåmes
5.         Koltrast
6.         Skata
7.         Grönfink
8.         Trädkrypare
9.         Björktrast
10.     Större hackspett
11.     Grönsiska
12.     Gråsparv
13.     Nötskrika
14.     Rödhake
15.     Stenknäck
16.     Gråsiska
17.     Ringduva
18.     Stare
19.     Gråkråka
20.     Kaja
21.     Tamduva
22.     Gråhäger
23.     Gråtrut
24.     Fiskmås
25.     Korp
26.     Steglits
27.     Domherre
28.     Stjärtmes
29.     Sidensvans
30.     Bofink
31.     Rödvingetrast
32.     Taltrast
33.     Sädesärla
34.     Gärdsmyg
35.     Kungsfågel
36.     Svarthätta
37.     Svartvit flugsnappare
38.     Rödstjärt
39.     Tornseglare
40.     Lövsångare                                                                  
41.     Duvhök
42.     Grå flugsnappare
43.     Ärtsångare
44.     Sparvhök
 
Bilaga 2. Översiktlig artinventering 1/5 2019 i kvarteret Rosenstenen.
Artrikedomen i detta lilla område beskriver ganska väl betydelsen av spridningskorridorerna i Solberga. När dessa är exploaterade och bortbyggda försvinner en del av områdets ekologiska struktur.
Trädarter:
Tall, varav flera i åldern 150 – 250 år. Bohål och tall med tallticka, signalart!
Gran, med bohål
En
Asp, med bohål
Björk
Lönn
Alm
Ek
Rönn
Oxel
Kastanj
Sälg, med flera bohål
Körsbär
Hassel
Hagtorn
 
Buskskikt:
Druvfläder
Nypon
Blåbär
Lingon
 
Örter:
Liljekonvalj
Vitsippa
Smultron
 
Mossor:
Björnmossa
Husmossa
Krushättemossa (signalart)
 
Svampar:
Tallticka
 
Övriga observationer den 1/5 2019. 
Större hackspett
Svartvit flugsnappare
Korp
Talgoxe
Rådjur
Ekorre
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Starkt motstånd mot nya exploateringar i stadsdelen Solberga!

Det är färdigbyggt i Solberga!

Nej till ytterligare förtätning i Solberga.

Den 12/9 anordnar Älvsjö Miljöråd ett möte för sakägarna (de som bor närmast) som direkt berörs av de förslag till förtätning  i Solberga och som nu ligger på bordet som förslag från Stockholms stadsbyggnadskontor. Miljörådet har tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening tittat närmare på de natur och miljövärden som hotas av den föreslagna exploateringen och vi gör tummen ner för ytterligare förstörelse av grönytor i Solberga. Det saknas en helhetsbedömning av alla de exploateringar som är aktuella i Solberga och på så sätt förvillas man av Stockholms stads arbete med förtätningen. Man knaprar en bit här och en bit där och naturligtvis ser det då inte så farligt ut. Sanningen är den att alla bostadsområdets grönstråk och grönstrukturer är hotade och därmed områdets möjlighet att hysa en rik biologisk mångfald. Detta leder till utarmning av miljön något som går stick i stäv med gällande miljömål. Nu är det dags att sätta ner foten! Alla berörda är välkomna till möte torsdagens möte på Stövelvägen 12 kl. 18.30 – 20.00.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det är färdigbyggt i Solberga!

Välkomna till Biologiska Mångfaldens Dag 18/5 2019!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/f/0/2/alvsjomiljorad.se/httpd.www/wp-includes/formatting.php on line 2871
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till Biologiska Mångfaldens Dag 18/5 2019!

Mitti Söderort: Paddpatrullen är redo att rycka ut

Länk till senaste artikeln om ”paddpatrullen” från Mitti Söderort 9/4 2019

Paddpatrullen är redo för utryckning i Långsjö

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Mitti Söderort: Paddpatrullen är redo att rycka ut

Kom med och rädda Långsjöns paddor undan trafikdöden!

Paddrapporten, torsdag 4 april

Det råder full beredskap och väntan hos alla grodvänner i Långsjöområdet. Precis som vanligt har Rädda Långsjöns Grodor organiserat upp ett nätverk med beredskap att rycka ut på ”grodvandring” för att handplocka bort alla paddor som riskerar att dödas av bilar och bussar på de hårt trafikerade vägarna i området.
Många vintertrötta och kärlekskranka paddor räddas varje år och bärs bort från vägbanan för att släppas ut i lekvattnet i Långsjön.

Nu väntar vi på den stora marschen av paddor som alltså ännu inte kommit gång och det räcker att titta på termometern vid solnedgången för att förstå varför. Det är helt enkelt för kalla kvällar med temperaturer under +5°, ja tom ner mot 0°. Vi är flera som patrullerat vägnätet i området men ännu så länge är det lugnt och stilla.

Vill du vara med och göra en insats och hjälpa till för att rädda fler paddor undan trafikdöden? Vi lägger ut dagsaktuell information på denna sida om när och var det är dags att ”grodvandra”. Håll utkik!

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kom med och rädda Långsjöns paddor undan trafikdöden!

Röda stugan måste få en bra användning!

Arbetet för att rädda Röda stugan vid Korkskruven kommer att fortsätta med full kraft även 2019.

Älvsjö Miljöråd stödjer arbetet och sitter med i den samordningsgrupp som bildats och som leder arbetet för att värna den gamla stugan. Det har utkristalliserats sig många bra idéer för stugans framtid. Vi hoppas att Stockholms stad tar sitt ansvar för det gamla torpet som man en gång i tiden fått till skänks av den ursprungliga ägaren. Föreningarna bakom samordningsgruppen har följande förslag för husets framtid:

 • Samordningsgruppen försöker på alla sätt övertyga staden om att ta ansvar för en varsam renovering av stugan! Eftersom huset skall hållas öppet för besökande allmänhet anser vi att staden måste bidra till driften av stugan samt behövligt underhåll.
 • Föreningarna bakom samordningsgruppen och miljörådet vill driva stugan som öppet hus för naturreservatets besökare och vi skall stå för bemanning av öppethållande under helgerna genom att ordna bemanningen i egen regi.
 • Röda stugan bör blir ett Naturens hus, en raststuga och centrum för besökare i Älvsjöskogens Naturreservat. Stugan hålls öppen som ett mindre naturcentrum för själva reservatet där besökaren kan hitta information om skogen och dess biologiska mångfald. Möjligheter för utställningar, faktabaser om skogens olika arter.
 • Föreningslivet, Älvsjö Scoutkår, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Natursnokarna, mfl skall kunna använda stugan som samlingspunkt och utgångspunkt för aktiviteter i skogen.
 • Den 18 maj 2019 genomförs den Biologiska Mångfaldens dag med ett heldagsprogram med Röda stugan som samlingspunkt.
 • Läs mer på Röda Stugans Facebook-sida: Rädda röda stugan i Älvsjöskogen
Categories: Älvsjöskogen | Kommentarer inaktiverade för Röda stugan måste få en bra användning!

Miljörådet krav och frågor om Älvsjövägen ställda till Trafikkontoret!

Älvsjö Miljöråd fortsätter att trycka på för skyndsamma bättringsåtgärder på Älvsjövägen.

Efter åtskilliga brev och skrivelser till ansvariga på stadens Trafikkontor kan vi tyvärr konstatera att ingeting har hänt för att förbättra situationen på Älvsjövägen som fortfarande är mycket hårt belastad av bil- och lastbilstrafik. De existerande regleringarna fungerar helt enkelt inte. Här kan du följa upp frågor och svar som vi ställt till stadens Trafikkontor. Miljörådet tittar nu närmare på roten till det onda i denna fråga, nämligen själva Västertorpsmotet som pumpar ner trafik från E4 / E20 till Älvsjövägen.

 

Hej!

Tack för era synpunkter. Här kommer återkoppling.

Älvsjö Miljöråd vill framföra sitt tack för utförligt och genomarbetat svar. Vi har noggrant gått igenom svaren och återkommer med synpunkter. Se sammanfattning och svar nedan.

 

Sammanfattning av krav från Älvsjö Miljöråd:

Älvsjö Miljöråd kräver tillfredsställande åtgärder för att eliminera samtliga hälsorisker som uppkommer på grund av Älvsjövägen

 1. Tydliga skyltar sätts upp avseende trafik överstigande 3,5 ton
 2. Att trafikkontoret följer vårt förslag om att agera mot Trafikverket så att tydlig skyltning av såväl förbudet mot trafik över 7,5 ton som över 3,5 ton vissa tider sätts upp i god tid innan Älvsjömotet
 3. Åtgärder för att omgående minska genomfartstrafiken på Älvsjövägen, inklusive skyltning på E4/E20 som hänvisar till andra leder samt översyn av Älvsjömotet
 4. Trafikmätning utförs på Älvsjövägen
 5. Omedelbara åtgärder för att permanent sänka hastigheten på Älvsjövägen
 6. Hastighetssänkning till 30 km/t (trafiksäkerhetsåtgärd)
 7. Bullerplank längs hela Älvsjövägens södra sida, mellan vägen och gång- och cykelväg
 8. Nya mätningar av luftkvaliteten, inklusive farliga partiklar, och att dessa sker i rusningstrafik, gärna vid ogynnsamma väderförhållanden, t ex inversion
 9. Ett nytt ställningstagande avseende byggnadsskador, genom bl a besök hos och intervjuer med fastighetsägare längs Älvsjövägen
 10. Kompensation/ersättning till fastighetsägare för justeringsarbeten avseende skador som uppkommit på grund av vibrationer
 11. Förnya beläggningsarbeten på Älvsjövägen och konstant hålla dem under uppsikt

 

 1. Generella förbud, såsom det som gäller för tung trafik i hela staden, behöver inte skyltas.
  Detta är inte korrekt! Förbud mot tung trafik gäller specifikt för Älvsjövägen, mellan Kontrollvägen och Johan Skyttes väg. Detta måste skyltas. Förbud måste, enligt Polismyndigheten, regleras såväl i förordning som genom tydlig skyltning – vilket påpekades i vår skrivelse – för att vara giltigt.
  Dessutom är det rimligt att trafikkontoret och kommunen verkar för ökad säkerhet, trygghet och boendemiljö för kommunens skattebetalande invånare.
  – Vi upprepar således vårt krav på att tydliga skyltar sätts upp även avseende trafik överstigande 3,5 ton!
  – Vi kräver även att trafikkontoret följer vårt förslag om att agera mot Trafikverket så att tydlig skyltning av såväl förbudet mot trafik över 7,5 ton som över 3,5 ton vissa tider sätts upp i god tid innan Älvsjömotet.
  – För övrigt kan flera av problemen till del härledas till det röriga och trafiksäkerhet och -effektivitet dåligt planerade Älvsjömotet. En total översyn av denna komplexa trafikplats behöver göras för att öka säkerheten samt förhindra genomfartstrafik, inklusive olaglig, på Älvsjövägen.
 2. Någon mätning har ännu inte utförts. Om en beställning på detta inte är gjord kommer vi att beställa och genomföra mätningar. I så fall görs dessa troligen till hösten.
  Miljörådet kräver återkoppling avseende mätningen av trafik på Älvsjövägen, vilken utlovats ske snarast efter att brobygget på Åbyvägen avslutats. Detta avslutades för mycket lång tid sedan. Det är angeläget att mätning sker snarast.
 3. Trafikkontoret arbetar med en hastighetsplan för staden. I arbetet ses hastigheterna över på stadens alla huvudgator, även Älvsjövägen. Planen genomförs i etapper och kräver innan genomförande beslut i trafiknämnden. Beräknat genomförande för Älvsjö är 2021-2022.
  Älvsjö Miljöråd anser att problemen med anledning av Älvsjövägen är så allvarliga och akuta att de inte kan vänta på en generell översyn. Miljörådet kräver således en omedelbar åtgärd för att permanent sänka hastigheten på Älvsjövägen.
 4. Bullerplanket på norra sidan(vid skolgården och fotbollsplanen) är utrett i en detaljplan Dp 2014-05492. Den ska vara 8 meter lång. Se detaljplan på: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=2014-05492&rid=107331&flg=0&plantype=Detaljplan

Miljöförvaltningens bedömning: Angående oron om att bullret kommer studsa tillbaka mot de nya väggarna på norra sidan och rulla in mot fastigheterna på södra sidan är bedömningen att den effekten kommer att vara marginell på grund av avståndet.

För södra sidan finns det i dagsläget inga planer för att bygga ett bullerplank och det är en fråga som Trafikkontoret ansvarar för. Däremot finns det idéer och förslag på att göra om Älvsjövägen till spårvägstrafik. Det skulle innebära nya utredningar och nya åtgärder för att minimera bullerproblematiken från spårtrafiken. Detta är dock något som ligger långt fram i tiden om det blir beslutat.
Älvsjö Miljöråd kan inte acceptera detta ofullständiga svar.
Frågan är inte begränsad till enbart buller, utan en mängd negativa hälsoeffekter från Älvsjövägen, vilket tydligt påpekades i vår skrivelse: ”…
påverkas starkt hälsomässigt av buller, vibrationer och föroreningar…”. I de länkar vi infogade framgår tydligt flera hälsoeffekter som verifierats av forskning. Exempel på ytterligare forskning bifogas i detta meddelande (The Guardian).
Dessutom har WHO nyligen framfört krav på en avsevärd sänkning av bullergränsen för boende, ner till 53dB. Det är viktigt att trafikkontoret omgående agerar för att uppfylla detta. Det är kommunens ansvar att säkerställa kommuninvånarnas hälsa på bästa sätt.
En viktig kompletterande aspekt är trafiksäkerheten. Kommuninvånare har återkommande anmält nedrivet staket mellan Älvsjövägen och gång- och cykelvägen. Kommunen lagar staketet, ibland dock med stor fördröjning, varefter det ånyo rivs ned av personer som genar över Älvsjövägen. Detta medför naturligtvis en stor fara för barn och ungdomar. Älvsjö Miljöråd, liksom klagande vid felanmälan, har framfört det såväl trafiksäkerhetshöjande som kostnadseffektiva i att ersätta nätstaketet med ett bullerplank. Det skulle förhindra passage över och att barn springer ut på Älvsjövägen, samtidigt som kostnaderna för lagning av staket skulle försvinna. Dessutom skulle ett problem för boende längs Älvsjövägen försvinna, nämligen negativt livspåverkande buller.
Älvsjö Miljöråd kräver tillfredsställande åtgärder för att eliminera samtliga hälsorisker som uppkommer på grund av Älvsjövägen:
1. Hastighetssänkning till 30 km/t (trafiksäkerhetsåtgärd)
2. Ordentlig skyltning avseende samtliga förbud mot tung trafik på Älvsjövägen, inklusive på E4/E20.
3. Bullerplank längs hela Älvsjövägens södra sida, mellan vägen och gång- och cykelväg.
Angående rapport om tidigare luft-, vibrationer- och bullermätningar:

Beträffande påståendet att trafiken har ökat mycket under de senaste åren kommer här trafikflödessiffror från två punkter på Älvsjövägen:

 

Mätningar från punkten med röd cirkel i kartan nedan:

2014: 27 400 fordon/dygn

2015: 28 600 f/d

2016: 28 000 f/d

2017: 28 800 f/d

Trafikmätningarna visar inte på någon större ökning på senare år på denna delen av Älvsjövägen

 

Från en mätpunkt vid Kämpetorpskolan har det gjorts trafikmätningar år 2006 och 2017, rödblått kryss i kartan:

2006: 20 100 fordon/dygn

2017: 23 300 f/d

Trafikmätningarna visar på en viss ökning mellan åren 2006 och 2017 denna delen av Älvsjövägen.

 

Det är egentligen av begränsat intresse huruvida trafiken har ökat i större omfattning. Den onfattande trafiken på Älvsjövägen är ett tillräckligt stort problem för att det inte ska negligeras. Älvsjövägen är en av kommunens mest trafikerade gator.

Trots att det byggts och planeras ytterligare förbifarter i riktning mot och till Södertörn, t ex Södra Länken och väg 259, används Älvsjövägen som en onödig genomfartsled, genom tättbebyggt område, med skolor, daghem, affärer m m. Särskilt i ”rusningstrafik”, då det står mer eller mindre stilla, sker stora utsläpp och motorbuller, samt ”stressincidenter” med bilförare som anser sig ha mer bråttom än andra. Vid annan tid är det höga hastigheter, som höjer bullernivån ytterligare.

Dessutom fortplantar sig vibrationer till fastigheterna, se nedan.

Älvsjö Miljöråd kräver åtgärder för att omgående minska genomfartstrafiken på Älvsjövägen.

 

pastedGraphic.png

 

Angående luftkvalitet längs Älvsjövägen:

Både vad gäller partiklar(PM10) och kvävedioxid(NO2) så visar stadens senaste luftkartor att riktvärden klaras med marginal.

I och med att trafiken inte ökat i någon större mängd de senaste 3-4 åren är bedömningen att luftkvalitén är inom riktvärdena.

Miljöförvaltningen bedömer att det inte är miljömässigt motiverat att införa dubbdäckförbud.

Det räcker inte med att titta i backspegeln och hävda att inget förändrats. Älvsjö Miljöråd kräver nya mätningar av luftkvaliteten, inklusive farliga partiklar, och att dessa sker i rusningstrafik, gärna vid ogynnsamma väderförhållanden, t ex inversion.

 

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

 

 

 

Beträffande frågan om buller:

 

pastedGraphic_3.png

 

Enligt stadens bullerkartor så ligger bullernivåerna vid vissa fastigheter längs Älvsjövägen runt 60-65  dBA som det framgår i bilden ovan.

Se nya gränsvärden från WHO, som nämnts ovan.

 

Bullernivåer enligt bullerberäkning ger ekvivalentnivå 59 dB vid fasad Se bilaga). De fastigheter som ligger på norra sidan av Älvsjövägen med ingång mot gatan har alla fått erbjudande om bidrag till bullerdämpande fönsteråtgärder.

Det räcker inte med subventionerade fönsterbidrag. Om man bor i villa med tomt är detta för att man ska kunna vistas utomhus, på sin villatomt. Fastighetsägare längs Älvsjövägen drabbas av konstant buller. En vanlig konversation är inte möjlig utan man behöver skrika till varandra. Detta indikerar att bullernivån är skadlig för hälsan, enligt forskning och bifogade artiklar.

Älvsjö Miljöråd kräver omgående åtgärder mot buller, men också, enligt ovan samtliga andra hälso- och trafikfarligheter.
Beträffande frågan om vibrationer:

Angående de senaste vibrationsrapporterna från Trafikkontoret(ÅF) utförda år 2015 så bedöms vibrationsnivåerna enligt följande riktvärden:

pastedGraphic_4.png

Slutsats enligt rapporten 583401 RAPPORT U för Älvsjövägen 116:

Mätningen på Älvsjövägen 116 visade som mest 0,34 mm/s, d v s under gränsen för måttlig störning och ingen risk för byggnadsskada bedömdes föreligga.

 

Slutsats enligt 583401 RAPPORT W för Älvsjövägen 120:

Den högsta uppmätta komfortvägda vibrationshastigheten under mätperioden var 1,47 mm/s, d v s den ligger över gränsen för sannolik störning men ingen risk för byggnadsskada bedömdes föreligga.

Bedömningen att ingen risk för byggnadsskada föreligger är inte riktig och bygger på lösa och ansvarslösa antaganden. Älvsjövägens vibrationer osakar omfattande skador på husen. Bifogat finner ni ett exempel på skador på en fastighet. Det är en källartrappa som renoverades 2010, då den hade satt sig uppemot en decimeter från huskroppen. Nu har skador återigen uppkommit på grund av Älvsjövägens vibrationer. Det är en omfattande kostnad (och värdesänkning) att reparera dessa sättningsskador. På samma fastighet ersattes dessutom, vid samma renovering, förstutrappan med en lättare i trä, eftersom den ursprungliga i betong hade lämnat huskroppen med över en decimeter. Inomhus faller saker från hyllor och väggar. Fasadbeläggning lossnar, tomtmarken fär sättningar, förrådsbyggnader förstörs, och så vidare.
Vem ska ersätta alla de vibrationsskador som uppkommit genom åren på fastigeterna längs Älvsjövägen?

Älvsjö Miljöråd kräver ett nytt ställningstagande avseende byggnadsskador, genom bl a besök hos och intervjuer med fastighetsägare längs Älvsjövägen.

 

Trafikkontoret har genomfört beläggningsåtgärder längs den sträcka på Älvsjövägen som bedöms orsaka vibrationer, för att få en jämnare yta.

Det är dags att förnya dessa beläggningsarbeten och konstant hålla dem under uppsikt. I dagsläget är det stora vägskador som orsakar såväl ökat buller som vibrationer.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Miljörådet krav och frågor om Älvsjövägen ställda till Trafikkontoret!