Miljörådet ligger på om Älvsjövägen – äntligen svar från Daniel Hellden!

Posted by on 19 oktober, 2020
Det kom ett svar om Älvsjövägen!
Miljöborgarrådet Daniel Hellden svarar äntligen Älvsjö Miljöråd genom sin sekreterare Thomas Karlsson.
Det är miljörådets Sven Erik Hargeskog som gjort en kämpainsats när det gäller miljöproblemen runt Älvsjövägen och som gång på gång mejlat till Hellden, trafikpolisen och miljöförvaltningen för att efterfråga varför de utlovade åtgärderna dröjer.
Det är borgarrådssekreteraren Thomas Karlsson som fått uppdraget att svara miljörådet och detta görs den 28/9 2020 efter flera påstötningar.
Ämne: SV: Älvsjövägen
Hej! Tack för ert mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén Jag arbetar som borgarrådssekreterare och har blivit ombedd att svara. Jag har även ställt era frågor till trafikkontoret för att få mer underlag för de svar som finns nedan. Jag ber om ursäkt för att svar har dröjt. Av någon anledning har vi missat att återkomma till er med svar.
1. Trafiknämnden kommer under hösten att besluta om nya hastigheter i Älvsjö och Älvsjövägen föreslås få ny skyltad hastighet till 40 km/h.
2. Trafikkontoret förstärkte skyltningen av begränsningen av bruttovikten i juni 2020 med ytligare 9 skyltar, se bifogat underlag. Den förstärkta skyltningen var på plats 2020-06-26. Vi tar kontakt med polisen och framför Miljörådets önskemål om övervakning av den begränsade bruttovikten.
3. Polisen är ansvarig för att gällande trafikregler följs, därmed så tillfaller även ansvaret för att genomföra viktkontroller polisen.
4. Vi vet att det är ett problem med buller och vibrationer längs Älvsjövägen, och vägen har utretts väldigt länge. Slutsatsen från Trafikkontoret är att fler bullerskärmar än vad som redan finns på platsen inte gått att motivera för effekt kontra kostnad.
5. Haltkartorna som finns på SLB-analys hemsida (www.slb.nu) kan ses som representativa för Älvsjövägen. Beroende på vilken parameter man tittar på är nivåerna lite olika. Vägen är inte med i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för luft. Ett nytt åtgärdsprogram är under framtagande och ett önskemål från staden är att fokusera mer på miljömålet om frisk luft än enbart om den lagstadgade normen för luftkvalitet. Miljömålet har lägre värden än miljönormerna. Hittills har dubbdäcksförbud kunnat införas på gator där det finns omledningsgator. Detta är Hornsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan. Överskridande av miljönormerna samt Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet har varit viktigt för införande på dessa gator.
6. Trafikkontoret känner inte till något aktuellt förslag på planskilda korsningar utmed Älvsjövägen. Spårväg syd är närmast i tid och projektet befinner sig nu i startskedet av planeringen. Än så länge har projektet inte startat upp några detaljstudier med staden kring Älvsjövägen, men staden tar med oss förslaget i det fortsatta arbetet.
Vänliga hälsningar
Thomas Karlsson, borgarrådssekreterare
Stadsledningskontoret, trafikroteln
Från: Daniel Helldén <daniel.hellden@stockholm.se>
Skickat: den 14 september 2020 07:59
Till: Funktion SLK MP <MP.SLK@stockholm.se>
Ämne: Fwd: Älvsjövägen
Hälsningar
Daniel Helldén
________________
Miljörådets påminnelse nr.2
Från: Sven Erik Hargeskog <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Datum: 10 september 2020 15:07:19 CEST
Till: Daniel Helldén n<daniel.hellden@stockholm.l
Ämne: Sv: Älvsjövägen
Svara till: <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Hej igen Daniel!
Nu har det faktiskt gått tre månader, trots påminnelse, och Älvsjö Miljöråd väntar fortfarande på svar från dig, men ännu viktigare är att vi väntar på konkreta åtgärder för att du ska uppfylla dina löften angående Älvsjövägen, se artiklarna från 2018(!) och 2020. bifogar även nedan refererade artikel från rektorn på Kämpetorpsskolan samt en ny artikel från verksamhetsansvariga i Kämpetorpshallen.
Nu kräver Miljörådet att du lämnar en redovisning på vilka åtgärder som kommer att vidtas och när, för att uppfylla dina löften samt göra Älvsjövägen någorlunda acceptabel för Älvsjöborna! Vi föredrar en direkt dialog i stället för via media i första hand.
Vänliga hälsningar
För Älvsjö Miljöråd
Sven Erik Hargeskog
Miljörådets påminnelse 1.
Från: Sven Erik Hargeskog <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Skickat: den 11 juni 2020 08:53
Till: ’daniel.hellden@stockholm.se’ <daniel.hellden@mm
Ämne: Sv: Älvsjövägen
Prioritet: Hög
Hej igen Daniel!
Nu har det gått mer än tre veckor sedan vi skickade detta och vi ser fram emot återkoppling.
Du kanske även noterade bifogade krav från rektorn på Kämpetorpsskolan? Älvsjö Miljöråd stöder rektorns krav, som är ett av nedanstående, till fullo och ser fram emot omedelbara åtgärder och att vi får information som vi kan vidarebefordra till våra intressenter i området!
Bifogar återigen artikeln från juni 2018 där du instämmer i kraven på åtgärder och utlovar omedelbara (kortsiktiga) lösningar…
Dags för ditt parti att visa vad ni står för och att ni lever upp till partinamnet!
Vänliga hälsningar
För Älvsjö Miljöråd
Sven Erik Hargeskog
Från: Sven Erik Hargeskog <sven-eric.hargeskog@telia.com>
Skickat: den 20 maj 2020 11:49
Till: ’daniel.hellden@stockholm.se’ <daniel.hellden@stockholm.se>
Ämne: Älvsjövägen
Hej Daniel!
Hoppas allt är bra.
Älvsjö Miljöråd (http://alvsjomiljorad.se/?page_id=86) är mycket angelägna att få en permanent och långsiktigt hållbar lösning på de problem som orsakas av Älvsjövägen, se bl a bifogade artikel. Sedan denna publicerades har inte mycket hänt i frågan – ja faktiskt inget alls. Detta trots att vi under lång tid diskuterat med Trafikkontoret och tillhandahållit såväl problembeskrivningar som konkreta lösningsförslag.
I korthet förorsakar den intensiva trafiken, inte minst otillåten tung trafik, stora problem för boende och verksamma längs Älvsjövägen. Det handlar om buller, vibrationer, föroreningar och trafikfara, defekter som skapar ohälsa och fara samt skador på fastigheter – stora samhällskostnader.
Vi har lämnat följande rekommendationer för omedelbara åtgärder:
Hastighetssänkning till permanent 30 km/t från Älvsjömotet (vid E4/E20) till efter järnvägsviadukten vid Älvsjö Centrum. Älvsjövägen skär genom bostäder, Kämpetorpsskolan med ny idrottshall, Älvsjöstaden, dagis, affärer i Älvsjö Centrum, rekreationsområden, m m, och är tänkt som en stadsgata enligt bl a planerna för Älvsjöstaden, med således stor rörlighet över vägen/gatan från bebyggelsen på ömse sidor.
Tydligare och tidigare skyltning av förbud mot tung trafik, d v s redan tidigt på E4/E20, Magelungsvägen och Huddingevägenför att avleda i god tid (här behöver Stockholms Stad lämna anhållan till Trafikverket)
Automatisk övervakning, t ex fartkameror och viktkontroll samt fartbegränsande hinder
Bullerskydd längs Älvsjövägens södra sida (ersätter Gunnebostängsel) från Älvsjömotet till rondellen vid Klockhuset (Götalandsvägen) som är tillräckligt högt för att skärma buller från övervåningar. Detta kan också bidra till ökad trafiksäkerhet eftersom det inte är lika lätt att passera ett sådant bullerskydd som ett Gunnebostängsel
Förbud mot dubbdäck (med ca 25.000 fordon per dag är det en av Stockholms mest trafikerade vägar/gator och dubbdäck förorsakar såväl skadliga partiklar i luften som ytterligare buller)
Flerplansövergångar för fotgängare och cyklister längs Älvsjövägen
Vi är tacksamma för snabb och konkret återkoppling och, inte minst, omedelbara åtgärder för att reducera olägenheterna orsakade av Älvsjövägen.
Om det skulle underlätta och klargöra välkomnar vi även ett möte, t ex via Skype eller motsvarande.
Vänliga hälsningar
För Älvsjö Miljöråd
Sven Erik Hargeskog

Comments are closed.