Hjälp till att rädda Herrängskogen!

Posted by on 27 november, 2021

Ytterligare ett uppskattat grönområde hotas i vår stadsdel! Herrängsskogen även kallad Rulleskogen är belägen intill Vantörsvägens södra sida. Skogen är kuperad och består av hällmarksskog. I de mer högglänta partierna finns inslag av kala klipphällar. I stadens egna dokument beskrivs skogen som ”mycket värdefull”. Området är klassat som ekologiskt särskilt betydelsefull skogsmiljö med skyddsvärda träd som har sådana kvaliteter att skogen måste fredas från exploatering.

Stockholms Naturskyddsförening har granskat markanvisningen och den 13 oktober 2021 skickat en skarp skrivelse med kritik och frågor till stadens berörda förvaltningar.  Skrivelsen finns här: https://herrangsskogen.se/wp-content/uploads/2021/11/Skrivelse-Herrangsskogen-2021-10-13.pdf

Boende, både i närområdet och i övriga Älvsjö, samt flera föreningarna har tagit initiativ till ett upprop. Det finns också en hemsida med information som heter Parken Herrängskogen. Initiativtagande föreningar är Långsjö Fastighetsägareförening, Stockholms Naturskyddsförening, Älvsjö miljöråd och Grannsamverkansgruppen Långbroparken. Läs mer om stadens egna strategidokument för att skydda värdefull naturmiljö samt om den markanvisning som stadens Exploateringskontor trots detta har gjort. Läs mer om stadens planer och om vilka värden som hotas på Parken Herrängskogen: https://herrangsskogen.se/

Skriv under namninsamlingen mot stadens planer på att exploatera den värdefulla skogs- och parkmarken  Herrängsskogen, var med och sätt stopp för planerna!

Parken Herrängsskogen behövs för hållbar stadsplanering!
https://www.skrivunder.com/parken_herrangsskogen_behovs_for_hallbar_stadsplanering?uv=39579102

 

Comments are closed.