Starkt motstånd mot nya exploateringar i stadsdelen Solberga!

Posted by on 9 oktober, 2019

Nu försvinner ytterligare ett lummigt skogsparti utmed Folkparksvägen! Stockholmshem skall bygga i kvarteret Karneolen och tycks inte följa detaljplanens anvisningar om att så mycket som möjligt av den ursprungliga naturen skall sparas. Flera värdefulla träd har redan avverkats i vad som idag ser ut som ett regelrätt kalhygge. 

Älvsjö Miljöråd har tillsammans med engagerade solbergabor och Lokal hyresgästföreningen Kristallskon hållit ett antal möten i Solberga för att diskutera det exploateringsplaner som presenterats och som skulle fortsätta omgestaltningen av hela Folkparksvägen. Ingreppen är omfattande och hotar dels den skyddsklassning som Stadsmuseet gjort av hela stadsdelens kulturmiljö och arkitektoniska värden, dels hotas ekologiska värden när grönytor och gamla träd försvinner och därmed de viktiga spridningskorridorerna som betyder så mycket för att upprätthålla det rika djurlivet i stadsdelen. Alltså en viktig fråga för biologisk mångfald och för att värna arternas överlevnad i Solbergaskogen och bostadskvarterens grönska.
Allt detta har tagits upp i de olika yttranden som skickats in till stadsbyggnadskontoret. Här följer Älvsjö Miljöråds yttrande.
Till: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Box 8314
104 20 Stockholm
 
Från: Älvsjö Miljöråd
 
 
Samrådsyttrande från Älvsjö Miljöråd gällande förslag till förtätning i stadsdelen Solberga dnr: 2017-13952.
 
Vi har närmare granskat förutsättningarna för den av staden planerade nybyggnationen utmed Folkparksvägen i Solberga på fastigheterna Snabelskon 7 samt Rosenstenen 1.1 och då kommit fram till följande ställningstagande.
1. Nytt samråd behövs.
De sju organisationerna som bildar Älvsjö Miljöråd anser att Stockholms stad måste återkomma med ett nytt bättre samråd där den nu aktuella exploateringen på fastigheten Snabelskon 7 och Rosenstenen 1.1 sätts in i sitt sammanhang. 
 
Med det menar vi att det åligger Stockholms stad att presentera samtliga exploateringsprojekt, planerade och påbörjade utmed Folkparksvägen och på övriga platser i stadsdelen Solberga, så att medborgarna och de direkt berörda sakägarna kan bedöma Snabelskon och Rosenstenen utifrån de totala exploateringstrycket i området. Detta är det enda rimliga tillvägagångssättet om man menar allvar med medborgarinflytande. 
 
Älvsjö Miljöråd ställer sig därför bakom de boendes krav om att samrådet måste ogiltigförklaras. De ansvariga tjänstemännen från Stadsbyggnadskontoret som höll i själva samrådsmötet kunde inte ge svar på de boendes frågor och hela samrådet gav ett mycket splittrat intryck. En övergripande presentation av det totala exploateringstrycket gavs alltså inte vilket är en stor brist. Istället väljer staden att fragmentisera presentationen och presentera projekt för projekt vilket försvårar bedömningen. 
 
2. Exploateringen leder till betydande miljöpåverkan!
Vi delar inte stadens uppfattning om att byggnationen på Snabelskon 7 samt Rosenstenen 1:1 inte skulle utgöra en betydande miljöpåverkanDet är precis tvärtom! All planerad exploatering i stadsdelen Solberga skall ske genom att naturmark, park- och grönstråk i direkt anslutning till befintliga huskroppar tas i anspråk för nybyggnation. Den totala förlusten av naturmark är omfattande och av ekologisk betydelse. Påverkan på de boendes fysiska närmiljö är dessutom omfattande! Vi talar här om försämrad livskvalite, ökat buller samt ökad insyn. Detta är ingen god samhällsplanering, en fråga vi skall återkomma till längre ner i skrivelsen.
 
De två naturområden som detta samråd handlar om berör direkt ekologiskt viktiga grönstråk och grönstrukturer med påverkan utanför själva planområdet. Förlusten av ytterligare träd och grönska i Solberga kan och bör därför analyseras utifrån det sammanlagda antalet planerade exploateringar. Vi vill först som sist understryka att de gröna korridorerna som idag inramar stora delar av bebyggelsen i Solberga har sitt ursprung i den skyddsvärda och artrika Solbergaskogen. Kontakten med skogens myllrande liv sträcker sig i många fall ända in bland husen i Solberga och utgör ett mycket välkommet inslag i de boendes livskvalite. 
 
Trädbeståndet består även i bostadskvarteren av äldre trädindivider i åldern 100 – 300 år (främst tall). Det är alltså inte vilka träd som helst som nu hotas av avverkning! Tallar med tallticka och ett stort antal hålträd har identifierats på fastigheten Rosenstenen. Sammantaget har exploateringsområdena betydelse för stadens mål att värna den biologiska mångfalden, något som poängteras i stadens egna mål- och styrdokument samt i Parkplanen för Älvsjö. 
 
3. Nya fördjupade naturvärdesinventeringar behövs!
Vi ställer oss mycket tveksamma till de två inventeringar som utförts av bolaget Conec på uppdrag av stadsbyggnadskontoret. De har genomförts i oktober månad (!) vilket i sig försvagar artunderlaget väsentligt. Det kan knappast anses seriöst att ett fältbesök i oktober månad skulle få utgöra underlag för en naturvärdesbedömning i ett så pass rikt område som detta i direkt anslutning till själva Solbergaskogen. (gäller speciellt Rosenstenen 1:1). Älvsjö Miljöråd ställer därför ett krav på en ny fördjupad inventering av naturvärdena.  
 
Ett fältbesök genomfördes av medlemmar i Älvsjö Miljöråd och Stockholms naturskyddsförening den 1/5 2019 för att på plats kontrollera hur väl Conec utfört sitt uppdrag. Detta besök gav direkt en betydligt större artlista både vad det gäller arter träd, buskar och örter. Våra observationer har sedan kompletterats av två mycket duktiga ornitologer, paret Judit och Graham Brodie boende i Solberga. Resultatet från dessa översiktliga naturvärdesinventeringar visar tydligt områdets höga kvaliteer och betydelse för den biologiska mångfalden. 
 
Se bilaga 1. Fågelobservationer Toffelbacken – Apelsinlunden – Folkparksvägen under 2019. / Graham Brodie
Bilaga 2. Översiktlig artinventering på Rosenstenen 1:1, 1/5 2019.
 
4. Växande utdöendeskuld.
De nu planerade (och ännu ej redovisade) exploateringarna längs med Folkparksvägen kommer utan tvivel att kapa av och kraftigt försvaga flera viktiga spridningskorridorer som idag finns dels genom själva bostadsområdets grönska dels från och till Solbergaskogen. Exploateringarna medför stora ingrepp och förluster av äldre naturvärdesträd och buskbestånd vilket på sikt kommer att leda till en växande utdöendeskuld i hela området och i själva Solbergaskogen. Det betyder att dagens artrikedom inte kommer att kunna bestå på längre sikt eftersom staden genom dålig planering förstör kontakten mellan olika naturområden i Solberga och därmed isoleras de olika djur- och växtarterna från varandra. Vissa arter kan leva kvar en längre tid men när de väl försvinner kommer inga nya när naturmarkens korridorer och stråk är borta. Detta är ett exempel på dålig samhällsplanering i strid med Stockholms stads egna mål och styrdokument på miljöområdet! Det är knappas några nya kunskaper vi åberopar här utan fakta i målet är väl kända och dokumenterade av ekologer och biologer sedan lång tid. Varför arbetar då Stockholms stad med en så dåligt genomförd miljöanpassning i sitt byggande? De två förslagen till exploatering vid Snabelskon och Rosenstenen bör av miljö och klimatskäl helt utgå.
 
5.Skadan är större än samhällsnyttan.
Älvsjö Miljöråd anser att den ekologiska skadan som uppstår av förtätningen på Snabelskon och Rosenstenen är större än samhällsnyttan. Tar vi sedan hänsyn till alla de exploateringsplaner som ligger i sin linda gällande Folkparksvägen och Toffelbacken handlar det om en omvandling av hela Solberga där inte bara skadan drabbar de ekologiska sambanden utan också en mer eller mindre total förstörelse av de arkitektoniska och kulturhistoriska miljöerna som utmärker denna stadsdel ritad av Erik Glemme. Stadsmuseeförvaltningen har i sin utförda inventering 2005 klassat Solberga somxxxxxx. Vi anser att Stockholms stad i sin planering skall utgå från de kulturmiljö- och naturvärden som redan identifierats när det gäller förvaltningen av Solbergas unika boendemiljö. Det är ingenting annat än dålig samhällsplanering att förstöra boendemiljön för de som redan bor i Solberga genom en hänsynslös förtätning som skapar skugga, förstörda utsikter och förluster av trivsel, ökad insyn, dåligt placerade parkeringsplatser utmed befintliga huskroppar där boende tom förlorar sina skyddade uteplatser. Förslaget till förtätning drivs fram utan en helhetsplanering för utökad service, skolor och redan bristande kollektivtrafik. Stockholms stad bryter här mot ett av riksdagens viktiga miljömål, det som listas under rubriken ”God bebyggd miljö”. Det är enligt vår mening inte acceptabelt att staden genom sin fackförvaltning Stadsbyggnadskontoret driver projekt som leder till försämrad boendemiljö utan hänsyn till de värden som vi nämnt i detta stycke.
 
6. Exemplet kvarteret Karneloen, Solberga – detaljplanen följs inte!
I samband med detta samrådsyttrande har flera boende i Solberga slagit larm om att Stockholmshem nu inlett arbetet i kvarteret Karneolen utan att följa den antagna detaljplanen! Trots vad som anges i textavsnittet nedan om hänsyn till naturmarkens trädbestånd har i stort sett samtliga träd på tomtmarken avverkats! Efter kontroll på platsen kan vi konstatera att ett antal värdefulla ekar avverkats och att det inte går att se någonting av de skydd som de värdefulla träden skulle omfattas av. Här ser vi ett typexempel från verklighetens exploatering som så ofta skiljer sig från skivbordets planer. Kontroll och uppföljning från stadens sida är så långt vi kunnat kontrollera obefintlig. Byggherrarna agerar utan risk för efterföljder. 
Citat ur detaljplanen för Karneolen:
 
”De nya byggnaderna kommer orientera sig längs gatorna och en bostadsgård med sparad natur vänder sig mot söder inne i kvarteret.” Karaktärsträd, berg i dagen och naturmark ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Ny bebyggelse placeras så att ingrep i grönyta blir så litet som möjligt”.
 
”De värdefulla träden inom planområdet består av två tallar och fyra ekar. Strax väster om planområdet finns en värdefull ek och två värdefulla tallar. I hörnan Folkparksvägen/ Kristallvägen står en grupp karaktärsfulla lönnar”.

 

”En stor skogsek har avgränsat planområdet och bebyggelsens utbredning i väster. Det är viktigt att rotsystemet beaktas( lika stort i utbredning som kronan) och att marken runt eken inte får kompakteras (tryckas i hop) eller förstöras på annat sätt”
 
”En stor tall står inom förgårdsmarken in till entrén till parkeringen och gården vid Kristallvägen. Bevarandevärde av detta träd har varit styrande i placeringen av den nya parkeringsplatsen,
( planbestämmelsne1 )” .
 
”På innegården ska en stor skogsek bevaras.  
 
 
Efter en sammanvägning av natur- och kulturmiljövärdena i Solbergas bostadskvarter och naturområden anser Älvsjö Miljöråd att de båda föreslagna exploateringarna måste stoppas. Bevarandevärdet av den befintliga bostadsmiljön med dess gröna struktur och spridningskorridorer överstiger flerfaldigt samhällsnyttan av de tillkomna bostäderna. Det är helt enkelt färdigbyggt i Solberga om staden menar allvar med en god samhällsplanering och en utveckling av Stockholm som en klimat, miljö och ekologiskt anpassad stad. Solbergaskogens kontakt med trädgårdsstaden i väster försvåras nu avsevärt genom byggnationen på Kabelverket  och kring Kämpetorpsskolan där man i stort sett byggt en mur mot Älvsjövägen och trädgårdsstaden. En mur som omöjliggör spridning av arter denna väg in i Solbergaskogen. Befintliga spridningsvägar är av stor betydelse mellan Solbergaskogen och de östra delarna av Solberga. Därför kan inte de föreslagna exploateringarna accepteras.  
 
För Älvsjö Miljöråd
Helge Torstensen
Långbrovägen 43
125 33 Älvsjö
 
 
Bilagor
Bilaga 1.
Fågelobservationer Toffelbacken – Apelsinlunden – Folkparksvägen 2019.
Inventerare Graham Brodie.
 
1.         Talgoxe
2.         Nötväcka
3.         Steglits
4.         Blåmes
5.         Koltrast
6.         Skata
7.         Grönfink
8.         Trädkrypare
9.         Björktrast
10.     Större hackspett
11.     Grönsiska
12.     Gråsparv
13.     Nötskrika
14.     Rödhake
15.     Stenknäck
16.     Gråsiska
17.     Ringduva
18.     Stare
19.     Gråkråka
20.     Kaja
21.     Tamduva
22.     Gråhäger
23.     Gråtrut
24.     Fiskmås
25.     Korp
26.     Steglits
27.     Domherre
28.     Stjärtmes
29.     Sidensvans
30.     Bofink
31.     Rödvingetrast
32.     Taltrast
33.     Sädesärla
34.     Gärdsmyg
35.     Kungsfågel
36.     Svarthätta
37.     Svartvit flugsnappare
38.     Rödstjärt
39.     Tornseglare
40.     Lövsångare                                                                  
41.     Duvhök
42.     Grå flugsnappare
43.     Ärtsångare
44.     Sparvhök
 
Bilaga 2. Översiktlig artinventering 1/5 2019 i kvarteret Rosenstenen.
Artrikedomen i detta lilla område beskriver ganska väl betydelsen av spridningskorridorerna i Solberga. När dessa är exploaterade och bortbyggda försvinner en del av områdets ekologiska struktur.
Trädarter:
Tall, varav flera i åldern 150 – 250 år. Bohål och tall med tallticka, signalart!
Gran, med bohål
En
Asp, med bohål
Björk
Lönn
Alm
Ek
Rönn
Oxel
Kastanj
Sälg, med flera bohål
Körsbär
Hassel
Hagtorn
 
Buskskikt:
Druvfläder
Nypon
Blåbär
Lingon
 
Örter:
Liljekonvalj
Vitsippa
Smultron
 
Mossor:
Björnmossa
Husmossa
Krushättemossa (signalart)
 
Svampar:
Tallticka
 
Övriga observationer den 1/5 2019. 
Större hackspett
Svartvit flugsnappare
Korp
Talgoxe
Rådjur
Ekorre

Comments are closed.