Buller och vibrationsproblem kring Älvsjövägen måste åtgärdas!

Problemen kring Älvsjövägens trafik bara ökar. Nya larmrapporter från boende längs vägen vittnar om ökade trafikmängder, allvarliga vibrationsproblem i flera hus utmed vägen och otillåten trafik med för tunga fordon typ lastbilar och långtradare dygnet igenom. Trots att frågan om Älvsjövägen varit på tapeten i decennier väljer de ansvariga på stadens Trafikkontor att lågprioritera åtgärder mot de värsta miljöproblemen! Från Älvsjö Miljöråd sida anser vi att måttet nu är rågat och vi kommer att göra allt för att stödja de fastighetsägare som vill få till snabba åtgärder. Ett första möte har hållits och Älvsjövägsgruppen har bildats med konkreta och konstruktiva förslag till åtgärder mot buller och ökad trafikövervakning.

Vill du komma i kontakt med de som jobbar i Älvsjövägsgruppen? Hör av dig till miljörådets kontaktpersoner

Helge Torstensen mobil 070 – 327 05 35

Christer Clevesjö mobil 070 – 647 07 68

Miljöproblemen kring Älvsjövägen är väldokumenterade sedan decennier och består av följande punkter:
–  Allt mer trafik
 – Bullerproblem
 – Vibrationsproblem
–  Avgashalter, stoftpartiklar från däck och asfalt (inversioner)
–  Påverkan på skolmiljön vid Kämpetorp som nu skall byggas ut rejält.
–  Obefintlig polisnärvaro, kontroll av hastighet och tunga fordon.
Varför drar Stockholms stads ansvariga frågan om Älvsjövägen i långbänk? (flera decennier)
Vilket ansvar har Trafikverket i fråga om Älvsjövägen?
Åtgärder vill vi få till stånd på kort sikt.
 – Hastighetsbegränsning till 30 km/h?
–  Hastighetskameror, fasta och eller mobila?
–  Bullerplank?
Åtgärder vill vi få till stånd på lång sikt?
–  Omvandling av Älvsjövägen till en lokalgata med låg hastighet och flera säkra övergångsställen.
–  Stängning av påfarten från E4/E20 (en av Sveriges hårdast trafikerade vägar)?
–  Förbud mot genomfartstrafik för tunga fordon (undantag för lokalbussar, utryckningsfordon)?
–  Tidsregler för all trafik?
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Buller och vibrationsproblem kring Älvsjövägen måste åtgärdas!

Omfattande och märklig avverkning i Älvsjöskogens naturreservat!

 

Medlemmar i miljörådet har uppmärksammat en omfattande trädfällning och röjning  naturmarken längs stambanan. Trädfällningen har genomförts både i och utanför naturreservatet av Jacksons Trädvård på uppdrag av Trafikverket. Stockholms Naturskyddsförening har skrivit en rapport om saken och sammanställt en fotodokumentation. En sak står helt klart efter besök på platsen: Trädfällningen står inte på något sätt i proportion till behovet att röja runt själva stambanans spårområde. Se Naturskyddsföreningens rapport här:

Foton har sammanställts från fältbesök 2016-02-26 då Stockholms Naturskyddsförening besökte en träd- och buskröjning i Älvsjö vid banvallen och i norra Älvsjöskogen. Röjningen är kopplad till järnvägen enligt uppgift, men ändå finns en rad frågetecken.

– Ingen information om röjningen fanns på plats, syftet med röjningen var alltså svår att förstå för allmänheten. Varför fanns inga plakat med information om röjningen?

– Sälgar bör genrellt sparas då det är extra viktigt för pollinerande insekter. Ett flertal värdefulla sälgar har nu avverkats, med vilket motiv?

– Alla eller nästan alla buskar och träd har röjts bort längs en lång sträcka (ek, sälg, asp och björk), alltså även träd och buskar som inte hotade att rasa in på spåret. Vad är motivet till detta?

– Har stadens ekologer på Miljöförvaltningen konsulterats inför röjningen eftersom det nu är naturreservat i Älvsjöskogen? Har skötselplanen för reservatet gått igenom?

– Varför kunde inte halvhöga träd beskäras nära banvallen? Det hade ofta räckt med att såga bort några grenar i kronan medan resten av trädet kunnat få stå kvar många år till

– Skötselplanen för naturreservatet medger halvöppen mark där gamla banvaktarstugan stod, men varför lämnades inte död ved kvar här? Varför gjordes inga högstubbar av de grova asparna?

– Travar med trädstammar kördes bort med lastbil, varför tillfördes inte Älvsjöskogens naturreservat död ved då det råder ett underskott på död ved i naturreservatet?

– Det kommer bli omfattande uppslag av bl.a. aspskott efter denna kraftiga röjning, varför ringbarkades inte aspen i naturreservatet kring banvaktarstugan?

– Varför togs inte träd och buskar bort i omgångar såsom ofta rekommenderas? Detta hade också varit mer estetiskt tilltalande för alla som kommer till naturreservatet. Bullerplanket ser trirst ut nu.Nedan ses hur all vegetation avlägsnas; stora träd, små tröd och buskar. En grönskande avskärmning innan bullervallen är nu helt borta. Om de högsta träden kunde rasat mot spåret, varför sparades inte de mindre träden och buskagen? Ingen information på plats talade om syftet med röjningen.

Fotodokumentation trädröjning i Älvsjö

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Omfattande och märklig avverkning i Älvsjöskogens naturreservat!

Rivningen av Kabelverket sprider byggdamm över stora områden!

DSC_0076_2

Miljörådet slår larm om damm från rivningen av Kabelverket!

 Älvsjö Miljöråd har dokumenterat spridningen av damm från rivningen av Ericssons gamla fabrikshallar på Kabelverket. Vid vårt besök syntes dammolnen vida omkrig och vi kunder fotografera till den rapport som sedan skickades in till miljöförvaltningen och stadsdelskontoret. Du kan läsa vårt skrivelse nedan.

Vi vill uppmärksamma Stockholms stad på omfattningen av det rivningsdamm som nu uppstår vid den påbörjade rivningen av industrifastigheten Kabelverket i Älvsjö.

 Vi bifogar en fotodokumentation från den påbörjade rivningen av Kabelverket. Under onsdagen besökte medlemmar i miljörådet industritomten sett från Solbergaskogen för att kontrollera hur entreprenörerna hanterar själva rivningen och de stora stoftmolnen som sprids över nejden och som kan ses från mycket långt håll.

 Stående på olika platser utmed Solbergaskogens västbrant kunde vi snabbt konstatera att luften i vindriktningen från rivningen var helt bemängd med små glittrande partiklar, ungefär som rykande snökristaller. Det rådde starkt motljus vid besöket vilket gjorde att partikelhalten i luften var mycket lätt att uppfatta.

 Ganska så snart fick man en smak i munnen av rivningsdammet stoftinnehåll och började hosta av den förorenade luften. Mycket tyder på att stora mängder stoft kommer att hamna i den skyddsvärda västbranten närmast Kabelverkets tomt. Risk föreligger för att stora till innehållet okända stoftmängder och damm anrikas ytligt i markskiktet. Vad värre är att den här typen av dammpartiklar ev. glasnålar från isolering, asbetsnålar och fibrer från glasfiber kan föras långt iväg med vinden vilket man bör tänka på i fallet med Kabelverket då många människor bor i nära anslutning till den gamla fabrikstomten. Vi utgår från att saken undersöks omgående eftersom rivningen bara är i början av industrifastigheten.

 Det är förmodligen omöjligt att riva så här pass stora fastigheter utan att det dammar men en gammal industrifastighet som detta kan innehålla farliga byggnadsmaterial som vid rivning sprids till omgivningen. De partiklar som glittrar likt snöflingor i motljuset och som mycket tätt fyller lufthavet kan vara asbests, mineralullskristaller eller glasfiber. Alla dessa har otäcka egenskaper vid inandning och är direkt hälsofarliga.

 En kontroll av dammutsläppen från rivningen är behövlig och krav från staden om dammbindande åtgärder är nödvändig för det fortsatta arbetet. 

Solbergaskogens västbrant består närmast Kabelverket av en ekskogssluttning med rika övervintringsbiotoper för skogens stora grodpopulation. Här finns också en kvardröjande population av ormslå. Det är mycket viktigt att ekskogssluttningen inte dammas ner av agressiva partiklar som kan skada groddjurens känsliga skinn när djuren vaknar ur vinterdvalan och beger sig för lek till grodkärret uppe i skogen. 

 Rivningsdammet måste bindas med lämpliga metoder. Kanske vattenbegjutning är den metod som behöver tillämpas genomgående vid rivningen av Kabelverket. Vi är ingen experter på detta men något måste göras omgående eftersom rivningen bara är i sin linda.

 

Vänliga hälsningar

Älvsjö Miljöråd

 

 Stora dammoln stiger upp i luften över byggnaderna och förs iväg med vinden in över skogen och vidare.

Rivningen är bara i sin början och om den här dammspridningen av möjligt giftiga partiklar får fortsätta kommer alla mark i denna del av Solbergaskogen att kontamineras.

Frågan är hur långt rivningsdammet når? Det bor många personer nära industritomten.

 

 

DSC_0079

 

Rivningen sköts proffsigt när det kommer till materialåtervinning. Här ses en lastare samla ihop armeringsjärn som huggits loss från betongen.

Även denna hantering skapar stora stoftmängder om man inte duschar allt med vatten.

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Rivningen av Kabelverket sprider byggdamm över stora områden!

Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd, mars 2016

Här hittar du senaste nytt från Miljörådets verksamhet! Det är kortfattade sammanfattningar och ställningstagande från vårt senaste möte i februari 2016.

Muren vid Gårdsstigen! 

Det finns flera frågor som Miljörådet bevakat under flera år. En sådan fråga är svartbygget av en trädgårdsmur samt utvidgning tomten där en enskild fastighetsägare lagt beslag på 400 kvm av stadens parkmark vid Gårdsstigen nere vid Långsjön. Stockholms stad har dragit frågan i långbänk men miljörådets har fortsatt att pressa staden till åtgärder. Senaste beskedet från Stadsbyggnadskontorets jurist är att fastighetsägaren skriftligt förbundit sig att ta bort muren och återställa marken och tomtgränsen under mars 2016. Vi kommer att bevaka att så sker.

Frågan om exploateringen på Lingonbacken är ännu inte avgjord. Efter ett brev från miljörådet till Stadsbyggnadskontoret, Älvsjö stadsdelsförvaltning samt till stadsdelsnämnden har vi uppmärksammat politiker och tjänstemän på att den tänkta exploateringen på Lingonbacken medför mycket stora ingrepp i form av sprängningar i det redan svaga och spruckna berget på platsen. Det har nämligen visat sig att Långsjöhöjdens bergplint är genomkorsad av sprickzoner och eroderat malmförande berg. Nu måste byggfirman genomföra en geologisk undersökning på platsen för att säkerställa ev. risker mer dåligt berg. Det är inte bara miljörådet som ororar sig för bergets kvalite! Stadsdelsförvaltningen har begärt att få allt material om Lingonbacken på remiss. En begäran som SBK ännu inte svarat på efter flera månader!

 Grodans dag genomförs den 10/4 – Program vid Långsjön och i Solbergaskogen!

Några av miljörådets föreningar kommer att engagera sig i Grodans Dag som genomförs den 10 april med aktiviteter både vid Långsjön och i Solbergaskogen. Program kommer att presenteras senare.

Älvsjöskogens naturreservat har vunnit laga kraft – nu planeras invigningen med pompa och ståt i september 2016!

Miljörådet har anmält intresse att sitta med i den grupp som förbereder själva invigningsprogrammet!

Omfattande avverkning i Älvsjöskogen utmed stambanan – hur är detta möjligt?

Se särskild artikel / incidentrapport!

 

O Solberga – nya hemlighållna exploateringsplaner för 800 bostäder längs hela Folkparksvägen!!

Det här är en nyligen avslöjad historia och ett fräckt hemlighetsmakeri. En källa har läckt ut information om detta för några veckor sedan efter ett möte på tjänstemannanivå.

Det handlar om en tjänstemannaprodukt som helt saknar politisk förankring och handlar om en omfattande exploatering av nästan alla grönytor och grönstråk som idag löper parallellt med Folkparksvägen. På mötet förevisades plankartor där nya huskroppar skall sprängas in bland den befintliga bebyggelsen i Solberga som till stora delar kommer att omdanas om detta blir verklighet. För att detta skall vara möjligt måste nämligen stora ingrepp göras i topografin på platsen! Det handlar här om att spränga bort höga skogsklädda bergknallar längs med vägen. Detta är områden som idag utgör ett vackert inslag i den för Solberga så typiska topografin med naturmark helt inpå huskropparna. Genomförs detta kommer det att leda till stora förluster av viktiga både trivselskapande- och naturvårdsområden med ek och äldre tallskog (tidigare tillhörande Solbergaskogens utkant). Gröna Solberga blir mer stenstad. 

Enligt Exploateringskontorets representant på mötet skall man ”endast gå fram med två hus till en början annars tar det hus i helsicke i Solberga”. Markanvisning är redan gjord eller på gång. De två fastigheter som först kommer att presenteras kommer att följas av flera längs med Folkparksvägen. Beräkningar som gjorts visar på flera märkligheter. För att få plats till 800 lägenheter längs hela Folkparksvägen förstår man snabbt att detta inte rör sig om någon vanlig exploatering. Det här handlar om att ännu inte offentliga planer riktar in sig på att bygga rejält höga hus i slutet på Folkparksvägen.

En så omfattande exploatering av grönområden med äldre tall och ek kommer att leda till mycket försvagade ekologiska samband mellan Solbergaskogen och Västberga, Årstafältet, Örby m.fl områden.

 

Förslagen till exploatering slog ner som en blixt hos de totalt oförberedda tjänstemännen i Älvsjö. Det handlar om en omstöpning av stora delar av Solberga! Nu kommer tydligen frågan upp i nämnden.

Läs mer om planerna hos Exploateringskontoret Dnr. E2015-03229.

 

O Allt högre hastigheter på Älvsjövägen.

Problemen på och kring Älvsjövägen tilltar. Det har nu skett ett antal incidenter vid övergångsställena i rondellen Älvsjövägen – Sjättenovembervägen. Bilister tar fart när man kommer på Älvsjövägen från Kämpetorpshållet och ser på håll att trafikljusen håller på att slå om vid övergångsstället. När omslag i signalen kommer till förmån för fotgängare och cyklister sker detta förhållandevis snabbt efter rött ljus för bilarna. En del förare trampar på gasen och försöker snabba på passagen med följd att de för det första kör mot rött och gör det då det redan har slagit om till grönt för fotgängare. Livsfarliga situationer uppstår ofta i denna rondell. Vi bör uppmärksamma problemet innan det händer en allvarlig olycka! 

Hastigheten har också ökat markant på Älvsjövägen genom f.d Älvsjörondellen fram till nya rondellen samt från andra hållet, från Kämpetorp och fram till nya rondellen vid Sjättenovembervägen.

Förslag på åtgärder?

Brev till väghållaren med krav på kameror och ökad övervakning.

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd, mars 2016

Miljörådet varnar för sprängningar på Lingonbacken!

Älvsjö Miljöråd

http://alvsjomiljorad.se

 

Till

Stadsbyggnadskontoret

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Älvsjö stadsdelsnämnd

 

Stora bergmassor i Långsjöbrantens rot sprängs bort om bygglovsritningar för Tenoren 5 och 6 godkänns! Älvsjö Miljöråd varnar för effekterna!

________________________________________________________________________________________

 

Efter att närmare ha studerat de inkomna byggnadslovsritningarna för Tenoren 5 och 6 vill Älvsjö Miljöråd ännu en gång uppmärksamma Stadsbyggnadskontoret och Älvsjö Stadsdelsnämnd på de mycket stora sprängningar av bergkroppen som blir följden om byggnadslov beviljas enligt inkomna ritningar. (bifogas nedan).

Vi menar att denna fråga måste uppmärksammas eftersom sprängningarna i detta bitvis dåliga berg kan leda till stora kostnader även för staden/stadsdelens budget. 

Ingreppen är av den omfattningen att det föreligger risk för betydande miljöpåverkan långt utanför fastighetens gränser vilket är något som staden måste beakta vid beviljat byggnadslov.

De bifogade ritningarna visar med all tydlighet vilka stora volymer berg som skall sprängas och fraktas bort från platsen. 

 

Älvsjö Miljöråd vill varna för effekterna av ett så omfattande ingrepp i Långsjöhöjdens bergplint. Dels kommer all befintlig vegetation att försvinna vilket på den här platsen vid Lingonbacken betyder att groddjurens övervintringsmiljöer samt vandringsvägarna mot Långsjön ytterligare försämras, dels föreligger risk för att bergets grundvattentryck kommer att påverkas och helt förändras genom omfattande grundvattenläckage vid bergroten. Detta kan i sin tur påverka grannfastigheten som i det här fallet är stadens populära och vackra grönområde Långsjöhöjden. En sänkning av bergets grundvatten kommer att påverka de träd som växer uppe på berget, ovanför Tenoren 5 och 6, varav flera mycket gamla tallar. 

(se bifogade bilder)

Vi vill också varna för att Långsjöbrantens berg är påverkad av flera krosszoner och malmförande stråk med lättvittrat berg. 

Det är mycket lätt att se de malmförande, lättvittrade stråken vid besök på platsen. Se bifogad bild! Grundvattenrörelser i berg är komplicerade saker men finns det sprickzoner med lösare bergarter leder dessa mer av bergets vatten.

Påverkan av bergets kvalite kan alltså förutses utanför själva tomtgränsen och kan dels påverka grönområdet Långsjöhöjden/branten på stadens mark. Kostnaden för att säkra sprickbildning och ras i berget ovanför de båda tomterna Tenoren 5 och 6 kan bli mycket omfattande. Det kan komma att behövas både injektering och stabilisering vilket staden i så fall har ansvaret för i det populära och välbesökta grönområdet med anlagda stigar och trappor. Risken för sättningar och ras utmed den nyligen renoverade trappan mellan Lingonbacken och Långsjöhöjden kan inte uteslutas vid så stora sprängningar som planeras om sökt bygglov beviljas av SBK.

Älvsjö Miljöråd anser att exploateringsgraden är för hög på Tenoren 5 och 6 och att detta kommer att leda till för stora ingrepp i ett känsligt ekologisk område i sin helhet. (se Översiktlig naturinventering, obebyggd tomt Tenoren 4 vid Lingonbacken, Långsjö, Naturskyddsföreningen Stockholm maj 2015.)

Fastigheterna ligger i ett brant område i direkt anslutning till stadens grönområde Långsjöhöjden och därför bör bygglovet inte godkännas utan bättre anpassas till platsens förutsättningar på så sätt att mindre sprängningar kommer att behövs i bergplinten. Skälet för detta har redovisats ovan och i Naturskyddsföreningens inventering. Det är viktigt att närmare studera de geologiska förutsättningarna på platsen innan något bygglov medges. Medges det sökta bygglovet kommer det dessutom att skapas skarpa bergskärningar med hög fallhöjd vilket kräver skyddsstaket mot allmänningen. 

Naturmarken på Långsjöbranten sköts av stadsdelsnämnden och är ett populärt promenadområde där allmänheten vistas, här finns alltså andra starka intressen att beakta vid en byggnadslovsprövning. 

 

Vänliga hälsningar

Enligt uppdrag för Älvsjö Miljöråd

Helge Torstensen / kontaktperson

Bilagor.

Översiktlig Naturinventering, obebyggd tomt Tenoren 4, Lingonbacken, Långsjö. Naturskyddsföreningen Stockholm maj 2015

Detaljer ur sökt byggnadslov Tenoren 5 och 6, Lingonbacken, Långsjö

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Miljörådet varnar för sprängningar på Lingonbacken!

Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd

Här hittar du de senaste frågorna som Älvsjö Miljöråd jobbar med. Vi tar gärna emot tips och synpunkter när det gäller natur-och miljövårdsfrågor i Älvsjöområdet.

Dagordning för möte med Älvsjö Miljöråd 26/10 kl.18.00 Lerkrogen
 
1. Hänt sedan sist – rapporter.
Den märkliga utstakningen för exploatering i Solbergaskogen –  staden har svarat. Förslag på brev till staden – se punkt 4!
Tranbergs brev till miljöförvaltningen om exploatering av grodlokal på Långsjösidan av Huddinge! Staden har svarat och frågan bör följas upp ytterligare.
Hundrastområdena vad händer? Flera års långbänk i Stadshuset.
Trafikkontorets nya skylt om hundtillsyn – se bild nedan. Förslag på skrivelse till stadsdelsförvaltn. om uppsättning av liknande i parkerna i Älvsjö.
 
2. Förslag från ang miljörådets hemsida.
Jag vill att vår dagordning/agenda skall stå på första sidan med länkar in till respektive ärende.
3. Förslag från Roland Berndt – Genomför Grodans Dag 2016!
Vad tror ni om att vi arrangerar Grodans dag den söndagen den 10, 17  eller 24 april nästa år, d.v.s. 2016?
Ju tidigare desto fler som kanske kan vara med och rädda grodor över vägen. Ju senare desto mer grodaktivitet och skönare väder. Målet är att fler ska bli intresserade av och engagera sig för groddjuren runt om i Stockholm.
På skilda håll där det finns groddammar eller bra grodvatten ordnas enkla ”öppen damm” där vi finns på plats och berättar mer. Information via sociala medier och främst då grodkollen samt i de kanaler som Stockholm stad har och affischer. Förslaget har redan fått stöd från flera föreningar och miljöförvaltningen!
Miljörådet bör hänga på och stödja saken!
 
4. Stadsdelsförvaltningen skriver om nya planerade röjningar på ett flertal platser bl.a längs Långsjöns stränder och i Solbergaskogen – hur ser vi på detta?
Mycket viktig fråga! Missnöjet med Jacksons Trädvårds tidigare insatser som röjare i våra grönområden har varit stort.
Staden avser även att röja i den del av Solbergaskogen som är klassad som nyckelbiotop. Detta är inte tillåtet utan inhämtat tillstånd från Skogsstyrelsen. Stockholms stad har nyligen utan tillstånd röjt i en nyckelbiotop i Rågsveds friområde vilket nu anmälts av Kräpplagruppen.
Förslag från om att begära möte i fält med Eva Wretling och entreprenör för att få bättre naturvårdsröjning. Förslag på brev till stadsdelsförvaltning, miljöförvaltningen, exploateringskontoret m.fl om att staden inte får röja i nyckelbiotoper utan tillstånd från Skogsstyrelsen.
5. Lingonbacken – vad händer?
Som vi fick höra på föregående möte har den inlämnade ansökan om bygglov flera märkligheter och komplikationer. Sakkunnig har lovat att bistå de boende på Lingonbacken med sin juridiska kunskap kring detaljplanefrågan och exploateringsgraden på tomterna. Hur följer vi upp detta?
Förslag på skrivelse från miljörådet om fördjupad inventering av fladdermöss.
 
6. Östra Älvsjö stad – en enorm exploatering
Ni har alla sett planerna på den östra älvsjöstaden. En enorm förtätad och hög bebyggelse som skall placeras på de gröna ytterst vattensjuka områdena från Älvsjö IP och ner mot mässan. Här planerar staden för en ny stadsdel genomkorsad av stambanan, Huddingevägen och Magelugnsvägen. Detta blir en mycket stor utmaning om det skall kunna skapas miljömässigt acceptabla boendemiljöer och staden måste lösa grundvattenproblem, buller och trafikfrågor samtidigit som så mycket grönska som möjligt bevaras. För miljörådet gäller det att bevaka detta och se till att östra Älvsjöskogen bevaras. (ni fick ett mejl den 21/10) med info om stadens budgetarbete gällande bl.a östra älvsjöskogen.
Exploateringen Östra Älvsjö stad hänger också samman med exploateringen av Årstafältet där ju staden redan beslutat att ta bort hela landskapsparken för att bygga bostäder.
Jag föreslår därför att miljörådet löser medlemsavgift i föreningen ”Nätverket Årstafältet” så att vi kan samverka i de olika frågor som kommer upp.
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd

Rädda Långsjöns Grodor – här kan du läsa mer!

Categories: Rädda Långsjöns Grodor | Kommentarer inaktiverade för Rädda Långsjöns Grodor – här kan du läsa mer!

Solbergaskogens västbrant är en enda stor nyckelbiotop!

Staden har missat att hela västbrantens ekmiljö är en nyckelbiotop!

Stadsdelsförvaltningen har långt framskridna planer på att genomföra vad man kallar ”naturvårdsröjningar” längs delar av Solbergaskogens bryn! Dels vill staden röja i fornminnesområdet bakom Kavli dels vill man genomföra röjningar i de känsliga skogsbrynen i samband med att en ny gång och cykelbana planeras från Kämpetorpsskolan ända fram till Prästgårdsgärdet. I det sammanhanget har Älvsjö Miljöråd uppmärksammat staden på att hela det område som man nu vill utföra röjningar i klassats som en enda stor nyckelbiotop!

DSC_0382

En nyckelbiotop är ett område med höga naturvärden i skogen och i det här fallet handlar det förstås om att just Solbergaskogen är en ganska orörd skog med många gamla träd och ett flertal mer ovanliga arter, sk. rödlistade arter. I Solbergaskogen finns t.ex flera mindre vanliga vedsvampar, en av dessa är talltickan, en svamp som lever på tallar av  hög ålder. I skogen hittar man också vanlig groda och den mindre hackspetten.

Hela det område som nu berörs av den nya gång och cykelbanan är klassat som nyckelbiotop med betydelse för den biologiska mångfalden, särskilt för eklevande arter. Ett drygt femtiotal gamla och välväxta ekar växer utmed skogskanten vid Kämpetorpskolan. Denna ekmiljö är en av stadsdelen bästa och utgör ett särskilt betydelsefullt område för spridningen av eklevande arter enligt stadens egen ekinventering.

I ett skogsområde som klassats som nyckelbiotop gäller särskilda regler. Man får inte avverka ett sådant område utan det skall sparas för att skydda de arter som är knutna till den gamla skogen.

Miljörådet har uppmärksammat stadens planerare på att hela skogen utmed Kabelverket redan har fått denna klassning av Skogsstyrelsens expert. Det är en viktig information att ta hänsyn till när man planerar den nya stadsdelen på Kabelverket.

Om staden alltså önskar röja eller utföra skogsbruksåtgärder i en nyckelbiotop måste man söka tillstånd och anmäla saken till just Skogsstyrelsen. Stockholms stad slarvar med detta och i dagarna har just en av stadens otillåtna röjningar och trädfällningar i en annan nyckelbiotop uppmärksammats. Det är i Rågsveds friområde som stadens entreprenör Jacksons Trädvård  utfört omfattande röjningar. Detta har nu anmälts till Skogsstyrelsen av Kräpplagruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Solbergaskogens västbrant är en enda stor nyckelbiotop!

Miljörådet om utbyggnaden av Kämpetorpsskolan

Älvsjö Miljöråd har närmare studerat hur staden tänkt sig utbyggnaden av Kämpetorpsskolan. Stadsdelens kraftiga expansion och tillkomsten av nya bostäder i bl.a Kabelverket på Ericsson gamla tomtmark ställer nya krav på områdets skolor som helt enkelt måste bygga ut. Närmast på tur för renovering och utbyggnad är den fina Kämpetorpsskolan, en typisk skolbyggnad från 1950-talet med höga arkitektoniska värden.

Miljörådet yttrande om utbyggnaden av Kämpetorp kan läsas nedan:

Yttrande från Älvsjö Miljöråd över förslag till detaljplan för 

utbyggnad av Kämpetorpsskolan S-Dp 2014 – 05492.

 

Älvsjö Miljöråd tackar för att vi fått möjlighet att yttra oss inom den förlängda svarstiden.

 

En ambitiös detaljplan

Älvsjö Miljöråd har granskat förslaget för utbyggnad av Kämpetorpsskolan. Vi står nu inför ett förslag som kommer att förvandla en liten greppbar skola med höga bevarandevärden till en modern skola för 1000 elever.

 

Vi har tagit del av samtliga handlingar, kartor och planbeskrivningar för att sedan jämföra detta med förhållandena på platsen genom flera fältbesök. Utbyggnaden av Kämpetorpsskolan är en mycket viktig fråga eftersom det denna gång handlar om att riva flera skolbyggnader och mycket fula barackprovisorier, för att ersätta dessa med nya ”riktiga” byggnader som skall vara över tid. Med andra ord en stor investering i framtida skolmiljöer.

 

Vi tycker att ansvariga tjänstemän nu presenterat ett mycket ambitiöst förslag till detaljplan för Kämpetorpsskolan! Omgestaltningen av skolans yttre miljöer, förslagen på nya byggnader och hänsyn till Solbergaskogens mycket höga ekologiska värden är alla ambitiöst utformade. Det är glädjande att man, i vart fall i planbeskrivningarna, verkligen understryker vikten av hänsyn till platsens byggnadshistoriska värden och områdets stora ekologiska värden som ju i hög grad är knutna till Solbergaskogen. Om de aktsamhetsprinciper som föreslås i planbeskrivningen följs när det gäller byggnaderna som skall komplettera vid den befintliga Kämpetorpsskolan och om de höga ambitionerna följs när det gäller att skydda och vårda skogsbrynets gamla ekmiljöer utmed Solbergabranten kommer både platsens skönhetsvärden och biologiska mångfald att öka. Det är minsann inte ofta som det resultatet kan nås när staden växer och bygger ut! 

 

Hela västbrantens ekmiljö är en nyckelbiotop!

Vid vår genomgång av detaljplanen har vi noterat att staden helt missat att stora delar av Solbergaskogen redan klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Hela det område som berörs av denna detaljplan är klassat som nyckelbiotop med betydelse för den biologiska mångfalden, särskilt för eklevande arter. Ett drygt femtiotal gamla och välväxta ekar växer utmed skogskanten vid Kämpetorpskolan. Denna ekmiljö är en av stadsdelen bästa och utgör ett särskilt betydelsefullt område för spridningen av eklevande arter enligt stadens egen ekinventering.

 

DSC_0366_3.jpg

 

Att hela området klassats som nyckelbiotop innebär att det finns särskilt värdefull skog med rödlistade arter. På denna punkt måste detaljplanen omarbetas så att nyckelbiotopen vägs in i naturvärdesbedömningen inför exploateringen. 

 

DSC_0382_3.jpg

 

Särskilda aktsamhetsregler gäller för nyckelbiotoper med stöd i miljöbalken och i EU:s art- och habitatdirektiv. Att stora delar av skogen med västbranten fått klassning som nyckelbiotop beror på den rikliga förekomsten av äldre träd och de värdefulla ekmiljöerna som hyser flera rödlistade arter, bl.a ekticka, oxtungsvamp, tallticka samt fågelarter som mindre hackspett, spillkråka och gröngöling. Skogen utgör också en viktig reproduktionslokal för den fridlysta grodan. Det är alltså inte tillfredställande att staden i sitt arbete med detaljplanen benämner Solbergaskogen som parkmark då den rätta klassningen är skog med nyckelbiotopsklassning.

 

Se Skogsstyrelsen hemsida ”skogens pärlor”

http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

 

Älvsjö miljöråd föreslår därför att detaljplanen förses med varsamhets- och skyddsbestämmelser för Solbergaskogens bryn och branter, inte minst för att skydda naturvärdena under rivnings- och nybyggnadsfasen.

Erfarenhetsmässigt är byggverksamhet i alla former en oerhört nedskräpande verksamhet med påverkan långt utanför själva arbetsplatsen. Med tanke på transportbehovet i samband med rivningen av den gamla skollängan närmast Solbergaskogen vill vi särskilt uppmärksamma att det kan bli problem med marktrycket runt trädens rotkronor varför åtgärder behövs för att avlasta ytterligare sammanpressning av den tunga leran. Om detta inte görs på rätt sätt förvärras redan kända problem med grundvattnets rörelser i området och ytterligare försämrad infiltration med LOD-teknik.

 

Även hela skogens utmed Kabelverket (vilket inte berörs i denna detaljplan) har fått status som nyckelbiotop. Det betyder att skogen och dess myllrande livsmiljö måste hanteras med största varsamhet. Skuggeffekten på skogen är betydligt allvarligare från de på tok för höga bostadshusen på själva Kabelverkets tomtmark. Här har i stort sett varningen från länsstyrelsen, Stockholms Naturskyddsförening och Älvsjö Miljöråd m.fl talat för döva öron. Staden har inte i tillräcklig grad sänkt höjden på bostadshusen närmast branten.

 

Solbergaskogens västbrant måste skyddas från påverkan!

Det kan alltså inte nog understrykas hur viktigt det är att skydda de gamla ekarna och deras livsmiljöer utmed bergsbranten. Stadens egen ekutredning och ett flertal naturvärdesinventeringar i Solbergaskogen har alla fastslagit områdets stora ekologiska betydelse. En västbrant som detta utgör en betydelsefull miljö för flera värmegynnade arter.

För att ytterligare förädla dessa värden föreslår miljörådet att en fördjupad studie görs över ekskogens (och hela brantens) vegetationshistoria i syfte att ta fram en lokal skötselplan. Mycket tyder på att brantens äldre ek- och tallskog med stora, glest växande trädindivider med hög ålder, utvecklats i ett tidigare mer soldränkt odlingslandskap format av betande boskap. Det är alltså viktigt att utforma kommande skötselåtgärder i bryn och branter med stor försiktighet så att de gamla trädjättarna inte utsätts för solchock. Detta leder ofta till enorm skottbildning på klenare stammar och kan försvaga speciellt ekarna. De kvarvarande ”ekvraken”, döda ekar, samt stående torrfuror måste lämnas orörda för att gynna insekts- och fågellivet. Den rödlistade arten Mindre hackspett använder just västbrantens lövmiljöer för näringssök. Med rätt åtgärder och skötsel kan en mer ”Djurgårdsliknande” ekbacke återskapas, där också trädjättarna mår bättre av ett ökat ljusinflöde. En sådan varsam åtgärd kan till viss del kompensera för den ökade beskuggningen av branten som följer av nya och högre hus vid skolan.

 

Markvattenproblem på skolgården förvärras om träd tas bort! 

Detaljplanen redovisar att det redan i dagsläget finns problem med markvattenflöden i stora delar av området. Hela Kämpetorpsområdet ligger ju längst ner i det stråk som kallas Långdalen och som här består av tunga mäktiga lerlager avsatt efter sista istiden. Jättegrytor i berggrunden i kv. Månstenen visar också att mycket stora vattenflöden forsat fram genom området under denna tid. Vattnets rörelse genom själva Långdalen fortsätter på samma sätt idag om än i mindre skala.

 

Besöker man området kring skolorna är det inte svårt att se att marken är vattensjuk och av det skälet ganska olämplig som skolgård. För att inte ytterligare förvärra situationen anser vi att stadens planerare måste tänka om när det gäller förslagen att ta bort många av de stora träd som idag växer inom skolområdet. Konsekvenserna blir här, precis som när man avverkar träd ute i skogen, att markens vattennivå stiger! Från miljörådet sida anser vi att det är ett stort slöseri att ta bort välväxta, äldre etablerade träd som transporterar bort mängder med vatten och utför värdefulla ekosystemtjänster för att senare i byggprocessen återplantera andra trädslag än de ursprungliga. Dessa nya stadsträd planteras ofta i betongkasuner och gör tyvärr ingen större ekologisk nytta utan är mer ett visuellt trevligt inslag i miljön. Det är ett stort slöseri med stadens resurser att först ta bort levande friska träd från skolgårdens miljö för att därefter återplantera träd som ofta har mycket svårt att klara sig i denna typ av ”slitagemiljöer”. 

 

Älvsjö Miljöråd anser därför att så mycket som möjligt måste göras för att spara befintliga äldre träd på skolgårdarna. På så sätt upprätthålls det ekologiska sambanden mellan Långbro trädgårdsstad och Solbergaskogen. Det gäller speciellt den för miljön så värdefulla gruppen med gamla lindar som växer mellan Kämpetorpsskolans huvudbyggnad och de provisoriska barackerna. Träden är äldre och karaktärskapande och samtidigt mycket friska. Skulle denna träddunge med äldre träd hindra byggplaner och användning av ytorna bör i första hand en hamling eller trädbeskärning ske av de vackra träden.

 

Grön- och rekreationsområde behöver bra information! 

Hela skolområdets närhet till Solbergaskogen kommer att medföra ett större besökstryck inte minst efter att naturvårdande röjningar och friställande av trädjättarna öppnar upp brantens igenslyade marker. Ett ökat besökstryck från ett växande elevantal ställer större krav på aktsamhet från skolorna vid vistelse i skogen. Information till skolornas personal om allemansrätten och skogens värden känns som en angelägen fråga. Från miljörådet sida har vi i flera års tid efterlyst rejäla och moderna informationstavlor om naturen och allemansrättens regler vid samtliga större entréer / portaler in i skogen. Vi har konstruktivt erbjudit oss att medverka i detta projekt och har lämnat förslag och exempel på bra skyltar. Tyvärr har inget av detta realiserats.

Älvsjö miljöråd föreslår därför att staden i samband med genomförandet av detaljplanen avsätter medel för framtagande av informationsskyltar om Solbergaskogen. 

 

Älvsjö miljöråd delar stadsdelsnämndens uppfattning – justera placeringen av de nybyggda huskropparna!

Stadsdelsnämnd anser att den nya skolbyggnaden för högstadiet som enligt planen föreslås få ett läge utmed Älvsjövägen ska läggas än närmare vägen. Man vill med detta uppnå en placering i skolområdet som ger en större skolgård.

Nämnden anser att det parkstråk som idag finns mellan skolan och Älvsjövägen inte har något större vistelsevärde, platsen är otrivsam och utsatt för kraftigt buller från trafiken. Älvsjö miljöråd stödjer iden om att den nya byggnaden visst kan placeras närmare Älvsjövägen under förutsättning att hastigheten sätts ner till 30 el 40 km/h på hela vägen. För att hastighetssänkningen skall ha någon effekt måste fartsänkningen övervakas av hastighetskameror. Vinsten med detta är mycket stor för hela området då Älvsjövägen därmed omvandlas till stadsgata med betydligt lugnare trafik, mindre buller och mindre vibrationer. Den nya byggnaden som föreslås placeras närmast Solbergaskogen har enligt nämnden inte heller en optimal placering. Älvsjö miljöråd delar helt nämndens uppfattning:

Den nya skolbyggnaden bör placeras så att den bättre förhåller sig till bergsbranten och skogsbrynet. Byggnaden bör dras längre från själva brynet och branten för att skugga mindre och för att möjliggöra en luftigare och trivsammare miljö runt den gång- och cykelväg som skall byggas längs med skolgårdarna fram till Kabelverket.  

 

Nybbyggnationen bör förses med solpaneler!

Vi anser att större insatser bör göras på miljöområdet när staden nu bygger nya permanenta skolbyggnader.

Även om skolbyggnaderna uppförs av staden bolag Skollokaler i Stockholm AB, SISAB, med högt ställda mål för sunda hus med låg energiåtgång så bör bågen spännas ännu hårdare. Det är dags för staden att satsa brett på lokala energisystem som solpaneler vid nybyggnation! I skolans miljö är detta också ett viktigt pedagogiskt steg.

 

Bilaga med fotodokumentation.

 

Älvsjö 28 juni 2015

 

För Älvsjö Miljöråd

 

Christer Clevesjö, Långbro Villaförening

Viktoriavägen 38

125 34 Älvsjö

 

Bo Larsson, Brännkyrka Hembygdsförening

Blackensvägen 35

125 34 Älvsjö

 

Helge Torstensen, Arbetsgruppen för Långbrogårdsparken

kontaktperson Älvsjö Miljöråd

Långbrovägen 43

125 33 Älvsjö

 

Anders Tranberg, vice ordf Stockholms Naturskyddsförening

Oppundavägen 12

122 48 Enskede

 

Gunilla Roxby Cromvall, Lokal Hyresgästföreningen Kristallskon, Solberga.

Kristallvägen 1

126 78 Hägersten

 

Robert Stahre, Älvsjö Miljöråd

Slånbärsstigen 19

125 56 Älvsjö

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Miljörådet om utbyggnaden av Kämpetorpsskolan

Hela årets blomning av vildtulpaner förstörda!

En hemsk syn av nerklippta vildtulpaner mötte besökarna i parken vid Långbro Gård inför Kristihimmelsfärdshelgen!
Den 13 maj 2015 förstördes i stort sett alla växtplatser med vildtulpan som stadsdelen ansvarar för. Peab som sköter den gamla fruktträdgården norr om Långbro Gård brakade då in med en stor åkgräsklippare flera veckor för tidigt och mejade ner tusentals tulpaner som precis skulle slå ut. Klippningen skall naturligtvis inte utföras vid den här tiden mitt under den stora blomningen. Att detta gjorts trots skötselplaner och vårdprogram där det tydligt regleras att man inte skall klippas förrän efter blomningen är över är helt obegriplig. Detta är också instruktionen. Det är ju en självklarhet för varje trädgårdskunnig person.

DSC_0111

Efter larmet om tulpanslakten har ansvarig tjänsteman på stadsdelsförvaltningen, parkintendent Eva Wretling inlett en utredning om vad som gått fel. Det är naturligtvis helt oacceptabelt det som har skett och på Älvsjö Miljöråds möte den 18/5 diskuterades om möjligheterna att kräva skadestånd från Peab för det inträffade. Frågan är var instruktionerna brustit men också hur det är möjligt att Peabs maskinförare kan köra in i en blommande tulpanäng med tusentals blommor på 20 cm höga stjälkar utan att ens reagera. Det är fullständigt obegripligt och belyser problemet med dåligt utbildade trädgårdsarbetare eller inhyrda underentreprenörer.
Eva Wretlings utredning får visa vad som gått fel. Det som dock redan står helt klart är att många älvsjöbor och föreningar har reagerat på det inträffade.

För varje år har bestånden återhämtat sig efter det att parkleken flyttats och just i år var nu flera hundra, kanske uppemot 1000 vildtulpaner på väg att slå ut bara i fruktträdgården! Nästan allt av detta har nu slagits av.
Vi kan konstatera att ingen av de ansvariga följer det vårdprogram som tagits fram för Långbrogårdsparken av Maria Flinck, på uppdrag av stadsdelsförvaltningen.

På så lösa boliner sköter tyvärr Stockholms stad sina värdefulla kulturmiljöer. Som många av er vet har staden avvecklat all parkskötsel i egen regi. I jämförelse med Göteborg och Malmö är Stockholm ett u-land när det kommer till frågan om skötseln och investeringar i kommunala parker och trädgårdar. Staden har idag endast en stadsträdgårdsmästare på väg mot pensionering och ytterst få egen trädgårdsutbildad personal.

Istället för att ta tillvara en unik och gratis blomsterprakt vars rykte nu spridit sig långt utanför stadsdelen och som drar allt större skaror av besökare förstör man en av Älvsjös främsta attraktioner på det här viset.
Detta är bedrövligt illa skött.

DSC_0051

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Hela årets blomning av vildtulpaner förstörda!