Omfattande och märklig avverkning i Älvsjöskogens naturreservat!

Posted by on 19 mars, 2016

 

Medlemmar i miljörådet har uppmärksammat en omfattande trädfällning och röjning  naturmarken längs stambanan. Trädfällningen har genomförts både i och utanför naturreservatet av Jacksons Trädvård på uppdrag av Trafikverket. Stockholms Naturskyddsförening har skrivit en rapport om saken och sammanställt en fotodokumentation. En sak står helt klart efter besök på platsen: Trädfällningen står inte på något sätt i proportion till behovet att röja runt själva stambanans spårområde. Se Naturskyddsföreningens rapport här:

Foton har sammanställts från fältbesök 2016-02-26 då Stockholms Naturskyddsförening besökte en träd- och buskröjning i Älvsjö vid banvallen och i norra Älvsjöskogen. Röjningen är kopplad till järnvägen enligt uppgift, men ändå finns en rad frågetecken.

– Ingen information om röjningen fanns på plats, syftet med röjningen var alltså svår att förstå för allmänheten. Varför fanns inga plakat med information om röjningen?

– Sälgar bör genrellt sparas då det är extra viktigt för pollinerande insekter. Ett flertal värdefulla sälgar har nu avverkats, med vilket motiv?

– Alla eller nästan alla buskar och träd har röjts bort längs en lång sträcka (ek, sälg, asp och björk), alltså även träd och buskar som inte hotade att rasa in på spåret. Vad är motivet till detta?

– Har stadens ekologer på Miljöförvaltningen konsulterats inför röjningen eftersom det nu är naturreservat i Älvsjöskogen? Har skötselplanen för reservatet gått igenom?

– Varför kunde inte halvhöga träd beskäras nära banvallen? Det hade ofta räckt med att såga bort några grenar i kronan medan resten av trädet kunnat få stå kvar många år till

– Skötselplanen för naturreservatet medger halvöppen mark där gamla banvaktarstugan stod, men varför lämnades inte död ved kvar här? Varför gjordes inga högstubbar av de grova asparna?

– Travar med trädstammar kördes bort med lastbil, varför tillfördes inte Älvsjöskogens naturreservat död ved då det råder ett underskott på död ved i naturreservatet?

– Det kommer bli omfattande uppslag av bl.a. aspskott efter denna kraftiga röjning, varför ringbarkades inte aspen i naturreservatet kring banvaktarstugan?

– Varför togs inte träd och buskar bort i omgångar såsom ofta rekommenderas? Detta hade också varit mer estetiskt tilltalande för alla som kommer till naturreservatet. Bullerplanket ser trirst ut nu.Nedan ses hur all vegetation avlägsnas; stora träd, små tröd och buskar. En grönskande avskärmning innan bullervallen är nu helt borta. Om de högsta träden kunde rasat mot spåret, varför sparades inte de mindre träden och buskagen? Ingen information på plats talade om syftet med röjningen.

Fotodokumentation trädröjning i Älvsjö

Comments are closed.