Protesterna mot Älvsjövägens trafik ökar!

Posted by on 18 maj, 2016

Miljörådet ger sig på nytt in i kritiken mot Älvsjövägen.

Det framstår helt klart att Stockholms stad valt att bortse från Älvsjövägens miljöpåverkan när man nu bereder planfrågorna om en utbyggnad av Kämpetorpsskolan och bostäderna på gamla Kabelverkets tomt. Vi anser att detta är mycket märkligt! Miljöfrågor som buller, vibrationer och trafiksäkerhet måste komma upp på bordet och Miljörådet kommer inte att ge sig förrän så skett. Här följer miljörådets yttrande om utbyggnaden av Kämpetorpsskolan och kopplingen till Älvsjövägen.

Kompletterande synpunkter från Älvsjö Miljöråd på förslag till detaljplan för Medaljongen 3 mfl i Stadsdelen Älvsjö och Solberga.

Dnr 2014 – 05492.

 

Hej!

Älvsjö Miljöråd skickade in ett mejl med begäran om att få lämna kompletterande synpunkter på planförslaget den 23/3 2016 men fick efter en eller två dagar ett e-postmeddelande från registrator att man inte kunnat öppna bifogad fil.

 

Påsklovet kom sedan emellan och vi har tyvärr haft dålig utdelning på våra försök att nå ansvariga på SBK för att undersöka vad som gått fel med vår mejlkontakt. Här kommer ett nytt försök att förmedla våra kompletterande synpunkterna på förslag till detaljplan för Medaljongen 3 m.fl. Som framgår av samrådsredogörelsen har Älvsjö Miljöråd tidigare lämnat yttrande om ”förslag till utbyggnad av Kämpetorpsskolan, Dnr 2014 – 05492.”

 

Vi önskar nu lyfta ett par frågor som är intimt kopplade till själva utbyggnaden av skolan och ytterligare exploatering i området men som vi menar till stora delar förbisetts i planeringen och diskussionerna om Kämpetorpsskolans utbyggnad, nämligen miljöproblemen knutna till själva Älvsjövägen.

 

Det förefaller märkligt att samtliga av stadens fackförvaltningar mer eller mindre undviker att beröra frågan om Älvsjövägens trafik och effekterna av densamma! Att överhuvudtaget diskutera och värdera utbyggnadsförslaget av skolan utan att väga in ett av områdets största miljöproblem, Älvsjövägen, blir märkligt.

 

Vi menar att det är viktigt och ett absolut krav att nu ta ett samlat grepp om denna viktiga miljöfråga som diskuterats i decennier och som verkligen hänger samman med skolans utbyggnad och bygget av bostäder på Kabelverket. Tyvärr saknas förslag på konkreta trafikreglerande åtgärder varför vi nu lyfter frågan på nytt.

 

Vi konstaterar att Älvsjövägens miljöbelastning ökar i form av buller, avgasmängder, stofthalter och vibrationer. Nyligen utförda vibrationsmätningar i fastigheter längs med vägen visar på stora problem med uppmätta värden över vad som kan accepteras. Till stora delar hänger detta samman med en ökad, icke tillåten tung trafik på Älvsjövägen.

 

Trafikmängden har också ökat vilket leder till köbildning med stillastående trafik, igenkorkade rondeller och tidvis stora framkomlighetsproblem för kollektivtrafik och utryckningsfordon.  Det är länge sedan Älvsjövägen och Älvsjövägsmotet nådde kapacitetstaket. Om vi klipper fakta ur SBK:s egna handlingar framgår det att 20 – 23 000 fordon passerar på Älvsjövägen / dygn och att staden själv anser att detta är en hög siffra sett till antalet körfält. Som jämförelse nämner staden Sveavägen som trafikeras av 23 700 fordon per dygn men då på fyra körfält. Någon slutsats drar dock inte stadens fackförvaltningar ej heller lämnar några konkreta förslag till åtgärder för att minska vägens miljöbelastning i området. 

 

Med anledning av att väghållaren inte gjort tillräckligt för att reglera och övervaka trafiksituationen på Älvsjövägen måste ju denna fråga också beröras i samband med utbyggnaden av Kämpetorpsskolan. Det går inte att gå förbi problematiken med vägen när det handlar om att utforma en ny skolmiljö för våra barn. Älvsjövägen är skolans närmaste granne och utgör den klart allvarligaste miljöbelastningen och skapar trafiksäkerhetsproblem för alla fotgängare som behöver passera den hårt trafikerade vägen. 

 

Från miljörådet och de boendes sida utmed Älvsjövägen vill vi därför konkretisera våra krav på omedelbara och lätt genomförbara åtgärder för att drastiskt minska vägens miljöpåverkan.

Vi föreslår därför följande åtgärder:

 

1. Hastighetsbegränsning till 30km/h på hela Älvsjövägen.

Argumentet för denna åtgärd är solklar. Lägre fart ger mindre buller, mindre vibrationer, mindre stoftpåslag.

Staden reglerar just nu högsta tillåtna hastigheter i en lång rad områden i söderort och det är därför ett oavvisligt krav att detta också skall omfatta Älvsjövägen.

 

2. Montering av fasta eller mobila hastighetskameror plus övervakningskameror.

Behovet av trafikövervakning är stort då polisen helt misslyckats med sin uppgift trots åtskilliga påstötningar från boende utmed vägen. Hastighetskameror ger ett direkt resultat kvälls och nattetid då många bryter mot den nuvarande maxhastigheten på 50km/h. Snarare är det hastigheter runt 70km/h som gäller under lågtrafik för såväl privatbilar som långtradare och lastbilar.

En övervakningskamera bidrar med information till väghållare och polis om alla de tunga fordon som trafikerar vägen mot gällande föreskrifter och som kör fort och med otillåten tyngd och längd på fordonet. I Huddinge kommun utgör hastighetskameror ett vanlig trafikreglerande inslag och det är ytterst märkligt att något liknande inte används av landets huvudstad.

 

3. Bullerplank monteras upp längs hela Älvsjövägen där så är möjligt. 

Även här visar Huddinge och flera andra kommuner vägen. 

 

4. I samband med utbyggnaden av Kämpetorpsskolan måste Älvsjövägen omvandlas till en lokalgata.

Detta görs lättast genom förslagen 1 och 2 i vår lista men måste också innehålla fler och nya trafikreglerade övergångsställ. 

 

5. På längre sikt måste en stängning göras av påfarten från E4/E20 rakt ner på Älvsjövägen. 

Skall de nu identifierade och dokumenterade vibrationsproblemen i ett flertal bostäder längs vägen kunna hanteras måste ett förbud mot genomfartstrafik för tunga fordon tillämpas. (Naturligtvis med undantag för lokalbussar och utryckningsfordon)

 

Älvsjö Miljöråd och dess sju föreningar samarbetar i denna fråga med ett flertal boenden utmed vägen. Det är vår bestämda uppfattning att staden och väghållaren nu måste ta sitt ansvar för att snabbt börja lösa alla de miljöproblem som skapas av Älvsjövägen och som varit kända i decennier. Det är en viktig förutsättning för att kunna skapa en bra och säker skolmiljö kring en utbyggd Kämpetorpsskola.  

 

Älvsjö den 19/5 2016

Comments are closed.