Miljörådet krav och frågor om Älvsjövägen ställda till Trafikkontoret!

Posted by on 1 november, 2018

Älvsjö Miljöråd fortsätter att trycka på för skyndsamma bättringsåtgärder på Älvsjövägen.

Efter åtskilliga brev och skrivelser till ansvariga på stadens Trafikkontor kan vi tyvärr konstatera att ingeting har hänt för att förbättra situationen på Älvsjövägen som fortfarande är mycket hårt belastad av bil- och lastbilstrafik. De existerande regleringarna fungerar helt enkelt inte. Här kan du följa upp frågor och svar som vi ställt till stadens Trafikkontor. Miljörådet tittar nu närmare på roten till det onda i denna fråga, nämligen själva Västertorpsmotet som pumpar ner trafik från E4 / E20 till Älvsjövägen.

 

Hej!

Tack för era synpunkter. Här kommer återkoppling.

Älvsjö Miljöråd vill framföra sitt tack för utförligt och genomarbetat svar. Vi har noggrant gått igenom svaren och återkommer med synpunkter. Se sammanfattning och svar nedan.

 

Sammanfattning av krav från Älvsjö Miljöråd:

Älvsjö Miljöråd kräver tillfredsställande åtgärder för att eliminera samtliga hälsorisker som uppkommer på grund av Älvsjövägen

 1. Tydliga skyltar sätts upp avseende trafik överstigande 3,5 ton
 2. Att trafikkontoret följer vårt förslag om att agera mot Trafikverket så att tydlig skyltning av såväl förbudet mot trafik över 7,5 ton som över 3,5 ton vissa tider sätts upp i god tid innan Älvsjömotet
 3. Åtgärder för att omgående minska genomfartstrafiken på Älvsjövägen, inklusive skyltning på E4/E20 som hänvisar till andra leder samt översyn av Älvsjömotet
 4. Trafikmätning utförs på Älvsjövägen
 5. Omedelbara åtgärder för att permanent sänka hastigheten på Älvsjövägen
 6. Hastighetssänkning till 30 km/t (trafiksäkerhetsåtgärd)
 7. Bullerplank längs hela Älvsjövägens södra sida, mellan vägen och gång- och cykelväg
 8. Nya mätningar av luftkvaliteten, inklusive farliga partiklar, och att dessa sker i rusningstrafik, gärna vid ogynnsamma väderförhållanden, t ex inversion
 9. Ett nytt ställningstagande avseende byggnadsskador, genom bl a besök hos och intervjuer med fastighetsägare längs Älvsjövägen
 10. Kompensation/ersättning till fastighetsägare för justeringsarbeten avseende skador som uppkommit på grund av vibrationer
 11. Förnya beläggningsarbeten på Älvsjövägen och konstant hålla dem under uppsikt

 

 1. Generella förbud, såsom det som gäller för tung trafik i hela staden, behöver inte skyltas.
  Detta är inte korrekt! Förbud mot tung trafik gäller specifikt för Älvsjövägen, mellan Kontrollvägen och Johan Skyttes väg. Detta måste skyltas. Förbud måste, enligt Polismyndigheten, regleras såväl i förordning som genom tydlig skyltning – vilket påpekades i vår skrivelse – för att vara giltigt.
  Dessutom är det rimligt att trafikkontoret och kommunen verkar för ökad säkerhet, trygghet och boendemiljö för kommunens skattebetalande invånare.
  – Vi upprepar således vårt krav på att tydliga skyltar sätts upp även avseende trafik överstigande 3,5 ton!
  – Vi kräver även att trafikkontoret följer vårt förslag om att agera mot Trafikverket så att tydlig skyltning av såväl förbudet mot trafik över 7,5 ton som över 3,5 ton vissa tider sätts upp i god tid innan Älvsjömotet.
  – För övrigt kan flera av problemen till del härledas till det röriga och trafiksäkerhet och -effektivitet dåligt planerade Älvsjömotet. En total översyn av denna komplexa trafikplats behöver göras för att öka säkerheten samt förhindra genomfartstrafik, inklusive olaglig, på Älvsjövägen.
 2. Någon mätning har ännu inte utförts. Om en beställning på detta inte är gjord kommer vi att beställa och genomföra mätningar. I så fall görs dessa troligen till hösten.
  Miljörådet kräver återkoppling avseende mätningen av trafik på Älvsjövägen, vilken utlovats ske snarast efter att brobygget på Åbyvägen avslutats. Detta avslutades för mycket lång tid sedan. Det är angeläget att mätning sker snarast.
 3. Trafikkontoret arbetar med en hastighetsplan för staden. I arbetet ses hastigheterna över på stadens alla huvudgator, även Älvsjövägen. Planen genomförs i etapper och kräver innan genomförande beslut i trafiknämnden. Beräknat genomförande för Älvsjö är 2021-2022.
  Älvsjö Miljöråd anser att problemen med anledning av Älvsjövägen är så allvarliga och akuta att de inte kan vänta på en generell översyn. Miljörådet kräver således en omedelbar åtgärd för att permanent sänka hastigheten på Älvsjövägen.
 4. Bullerplanket på norra sidan(vid skolgården och fotbollsplanen) är utrett i en detaljplan Dp 2014-05492. Den ska vara 8 meter lång. Se detaljplan på: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=2014-05492&rid=107331&flg=0&plantype=Detaljplan

Miljöförvaltningens bedömning: Angående oron om att bullret kommer studsa tillbaka mot de nya väggarna på norra sidan och rulla in mot fastigheterna på södra sidan är bedömningen att den effekten kommer att vara marginell på grund av avståndet.

För södra sidan finns det i dagsläget inga planer för att bygga ett bullerplank och det är en fråga som Trafikkontoret ansvarar för. Däremot finns det idéer och förslag på att göra om Älvsjövägen till spårvägstrafik. Det skulle innebära nya utredningar och nya åtgärder för att minimera bullerproblematiken från spårtrafiken. Detta är dock något som ligger långt fram i tiden om det blir beslutat.
Älvsjö Miljöråd kan inte acceptera detta ofullständiga svar.
Frågan är inte begränsad till enbart buller, utan en mängd negativa hälsoeffekter från Älvsjövägen, vilket tydligt påpekades i vår skrivelse: ”…
påverkas starkt hälsomässigt av buller, vibrationer och föroreningar…”. I de länkar vi infogade framgår tydligt flera hälsoeffekter som verifierats av forskning. Exempel på ytterligare forskning bifogas i detta meddelande (The Guardian).
Dessutom har WHO nyligen framfört krav på en avsevärd sänkning av bullergränsen för boende, ner till 53dB. Det är viktigt att trafikkontoret omgående agerar för att uppfylla detta. Det är kommunens ansvar att säkerställa kommuninvånarnas hälsa på bästa sätt.
En viktig kompletterande aspekt är trafiksäkerheten. Kommuninvånare har återkommande anmält nedrivet staket mellan Älvsjövägen och gång- och cykelvägen. Kommunen lagar staketet, ibland dock med stor fördröjning, varefter det ånyo rivs ned av personer som genar över Älvsjövägen. Detta medför naturligtvis en stor fara för barn och ungdomar. Älvsjö Miljöråd, liksom klagande vid felanmälan, har framfört det såväl trafiksäkerhetshöjande som kostnadseffektiva i att ersätta nätstaketet med ett bullerplank. Det skulle förhindra passage över och att barn springer ut på Älvsjövägen, samtidigt som kostnaderna för lagning av staket skulle försvinna. Dessutom skulle ett problem för boende längs Älvsjövägen försvinna, nämligen negativt livspåverkande buller.
Älvsjö Miljöråd kräver tillfredsställande åtgärder för att eliminera samtliga hälsorisker som uppkommer på grund av Älvsjövägen:
1. Hastighetssänkning till 30 km/t (trafiksäkerhetsåtgärd)
2. Ordentlig skyltning avseende samtliga förbud mot tung trafik på Älvsjövägen, inklusive på E4/E20.
3. Bullerplank längs hela Älvsjövägens södra sida, mellan vägen och gång- och cykelväg.
Angående rapport om tidigare luft-, vibrationer- och bullermätningar:

Beträffande påståendet att trafiken har ökat mycket under de senaste åren kommer här trafikflödessiffror från två punkter på Älvsjövägen:

 

Mätningar från punkten med röd cirkel i kartan nedan:

2014: 27 400 fordon/dygn

2015: 28 600 f/d

2016: 28 000 f/d

2017: 28 800 f/d

Trafikmätningarna visar inte på någon större ökning på senare år på denna delen av Älvsjövägen

 

Från en mätpunkt vid Kämpetorpskolan har det gjorts trafikmätningar år 2006 och 2017, rödblått kryss i kartan:

2006: 20 100 fordon/dygn

2017: 23 300 f/d

Trafikmätningarna visar på en viss ökning mellan åren 2006 och 2017 denna delen av Älvsjövägen.

 

Det är egentligen av begränsat intresse huruvida trafiken har ökat i större omfattning. Den onfattande trafiken på Älvsjövägen är ett tillräckligt stort problem för att det inte ska negligeras. Älvsjövägen är en av kommunens mest trafikerade gator.

Trots att det byggts och planeras ytterligare förbifarter i riktning mot och till Södertörn, t ex Södra Länken och väg 259, används Älvsjövägen som en onödig genomfartsled, genom tättbebyggt område, med skolor, daghem, affärer m m. Särskilt i ”rusningstrafik”, då det står mer eller mindre stilla, sker stora utsläpp och motorbuller, samt ”stressincidenter” med bilförare som anser sig ha mer bråttom än andra. Vid annan tid är det höga hastigheter, som höjer bullernivån ytterligare.

Dessutom fortplantar sig vibrationer till fastigheterna, se nedan.

Älvsjö Miljöråd kräver åtgärder för att omgående minska genomfartstrafiken på Älvsjövägen.

 

pastedGraphic.png

 

Angående luftkvalitet längs Älvsjövägen:

Både vad gäller partiklar(PM10) och kvävedioxid(NO2) så visar stadens senaste luftkartor att riktvärden klaras med marginal.

I och med att trafiken inte ökat i någon större mängd de senaste 3-4 åren är bedömningen att luftkvalitén är inom riktvärdena.

Miljöförvaltningen bedömer att det inte är miljömässigt motiverat att införa dubbdäckförbud.

Det räcker inte med att titta i backspegeln och hävda att inget förändrats. Älvsjö Miljöråd kräver nya mätningar av luftkvaliteten, inklusive farliga partiklar, och att dessa sker i rusningstrafik, gärna vid ogynnsamma väderförhållanden, t ex inversion.

 

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

 

 

 

Beträffande frågan om buller:

 

pastedGraphic_3.png

 

Enligt stadens bullerkartor så ligger bullernivåerna vid vissa fastigheter längs Älvsjövägen runt 60-65  dBA som det framgår i bilden ovan.

Se nya gränsvärden från WHO, som nämnts ovan.

 

Bullernivåer enligt bullerberäkning ger ekvivalentnivå 59 dB vid fasad Se bilaga). De fastigheter som ligger på norra sidan av Älvsjövägen med ingång mot gatan har alla fått erbjudande om bidrag till bullerdämpande fönsteråtgärder.

Det räcker inte med subventionerade fönsterbidrag. Om man bor i villa med tomt är detta för att man ska kunna vistas utomhus, på sin villatomt. Fastighetsägare längs Älvsjövägen drabbas av konstant buller. En vanlig konversation är inte möjlig utan man behöver skrika till varandra. Detta indikerar att bullernivån är skadlig för hälsan, enligt forskning och bifogade artiklar.

Älvsjö Miljöråd kräver omgående åtgärder mot buller, men också, enligt ovan samtliga andra hälso- och trafikfarligheter.
Beträffande frågan om vibrationer:

Angående de senaste vibrationsrapporterna från Trafikkontoret(ÅF) utförda år 2015 så bedöms vibrationsnivåerna enligt följande riktvärden:

pastedGraphic_4.png

Slutsats enligt rapporten 583401 RAPPORT U för Älvsjövägen 116:

Mätningen på Älvsjövägen 116 visade som mest 0,34 mm/s, d v s under gränsen för måttlig störning och ingen risk för byggnadsskada bedömdes föreligga.

 

Slutsats enligt 583401 RAPPORT W för Älvsjövägen 120:

Den högsta uppmätta komfortvägda vibrationshastigheten under mätperioden var 1,47 mm/s, d v s den ligger över gränsen för sannolik störning men ingen risk för byggnadsskada bedömdes föreligga.

Bedömningen att ingen risk för byggnadsskada föreligger är inte riktig och bygger på lösa och ansvarslösa antaganden. Älvsjövägens vibrationer osakar omfattande skador på husen. Bifogat finner ni ett exempel på skador på en fastighet. Det är en källartrappa som renoverades 2010, då den hade satt sig uppemot en decimeter från huskroppen. Nu har skador återigen uppkommit på grund av Älvsjövägens vibrationer. Det är en omfattande kostnad (och värdesänkning) att reparera dessa sättningsskador. På samma fastighet ersattes dessutom, vid samma renovering, förstutrappan med en lättare i trä, eftersom den ursprungliga i betong hade lämnat huskroppen med över en decimeter. Inomhus faller saker från hyllor och väggar. Fasadbeläggning lossnar, tomtmarken fär sättningar, förrådsbyggnader förstörs, och så vidare.
Vem ska ersätta alla de vibrationsskador som uppkommit genom åren på fastigeterna längs Älvsjövägen?

Älvsjö Miljöråd kräver ett nytt ställningstagande avseende byggnadsskador, genom bl a besök hos och intervjuer med fastighetsägare längs Älvsjövägen.

 

Trafikkontoret har genomfört beläggningsåtgärder längs den sträcka på Älvsjövägen som bedöms orsaka vibrationer, för att få en jämnare yta.

Det är dags att förnya dessa beläggningsarbeten och konstant hålla dem under uppsikt. I dagsläget är det stora vägskador som orsakar såväl ökat buller som vibrationer.

Comments are closed.