16-våningshusen mot Solbergaskogen måste stoppas!

Kika på bilden här nedan. Är detta en siluett och framtida miljö för Älvsjö villastad?
Stockholms kommun planerar att bebygga Kabelverkets gamla industriområde med bostäder vilket Miljörådets sju samverkande föreningar inte har några invändningar emot. Miljörådet kommer att yttra sig över förslaget till detaljplan för Kabelverket och vi är mycket kritiska till förslaget att bygga flera 12 – 16-våningshus mot Solbergaskogens sydvästbrant!
Inför arbetet med vårt yttrande vill vi redan nu visualisera hur det liggande förslaget till byggnation i kvarter 4 – 6 kan komma att se ut.
I vårt fotomontage kan man tydligt se hur höjden och storleken på husen påverkar miljön i närområdet och hur det blir i relation mot Solbergaskogens sydvästbrant och den omgivande trädgårdsstaden.
DSC_0127_2
Fotomontage: Tommy Hilding,
Huskropparna är inlagda så att var och en skall få en uppfattning om hur hus på mellan 12 – 16 våningar påverkar den lokala miljön.
Ordet groteskt infinner sig. Vi anser att det här förslaget måste avvisas med kraft och vi uppmanar nu de politiska partierna att slå vakt om den lokala miljön och de stora naturvärden som är knutna till Solbergaskogen.
Det är naturligtvis så att det är skogen och det urgamla Solberget som skall synas över nejden och inte skuggas av stora huskroppar! Arkitekterna har här tänkt helt fel!  
Skogen och vyerna, utsikten från Solberget är en oersättlig del av Älvsjö och utgör en stor kvalite för medborgarna.  
 
En skala som den denna förvrider alla proportioner och förstör stora kulturhistoriska och bebyggelsehistoriska värden i Älvsjö. Inte ens i miljonprogrammets mest utskällda områden har hus av den här höjden tryckts in i ett villakvarter.
Men en sänkt hushöjd behålls den visuella kontakten med områdets juvel – Solbergaskogen! Alla medborgare har då tillgång till skogen visuellt från flera km håll! 
 
Naturskyddsföreningen,  Älvsjö Miljöråd och många fria debattörer har redan inledningsvis sagt att de höga husen inte passar in trädgårdsstaden och att de hotar sydvästbrantens träd och miljöer genom skuggning. Husen klättrar dessutom in i skogen pga sin höjd och fördärvar därmed för all framtid Solbergaskogens höga upplevelsevärden. Skogens positiva påverkan på människors hälsa  kommer till stora delar att förstöras.
Dessa höga huskroppar skulle möjligen kunna ha placerats längs spåret i Älvsjö Centrum. Där har man istället hållit nere husens höjd till 4 våningar. Det planerade hotellet får inte bli så högt som önskats av byggaren. Där gick det inte men tydligen mot Solbergaskogens brant, det mest olämpliga av alla platser. Hur är detta möjligt?
Vi måste samverka i denna fråga.

 

 
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för 16-våningshusen mot Solbergaskogen måste stoppas!

Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Älvsjö Miljöråd kräver omedelbara åtgärder mot E4:ans trafikbuller! Vi kräver också trafiksanering på Älvsjövägen och hastighetsbegränsningar på hela sträckan genom Älvsjö. 

Från miljörådets sida har vi under en längre tid haft fokus på det växande bullret från E4:ans passage genom vår stadsdel. Bullerfrågan hänger intimt samman med det stora mot som kopplar ihop Älvsjövägen och Svartlösavägen med E4:an och som helt saknar bullerplank eller andra åtgärder för att få ner bullret. Det är mer än anmärkningsvärt att väghållaren staten genom Trafikverket inte åtgärdat det s.k Västertorpsmotet med kopplet mot Svartlösa- Älvsjövägen. Trafikmaskineriet har fått mala på i årtionden helt utan att några som helst åtgärder satts in. Se bilden nedan som tydligt visar det stora icke bullersanerade motet som mer eller mindre dränker stora stadsdelsområden med bullermattor.

Västertorpsmotet sett från Älvsjöhållet. Här syns tydligt vilken lång sårbar sträcka som helt saknar bullerskydd!

Västertorpsmotet sett från Älvsjöhållet. Här syns tydligt vilken lång sårbar sträcka som helt saknar bullerskydd!

Här syns än tydligare den långa sträckan som saknar bullerskydd längs med E4, en av Sveriges hårdast trafikerade vägar!Här syns än tydligare den långa sträckan som saknar bullerskydd längs med E4, en av Sveriges hårdast trafikerade vägar!

E4:ans miljöbelastning på människor och bostäder är naturligtvis enorm på alla delar av sträckan där motorvägen passerar nära bostäder och människors utemiljöer. På vår del av sträckan är miljöbelastningen särskilt stor på sträckan Segeltorp – Fruängen – Västertorpsmotet – Solberga -Västberga eftersom motorvägen här passerar nära många bostadsområden och villakvarter.  

Stora skillnader på miljöförbättrande åtgärder vid E4:ans passage genom länet!                                 

Det mest uppseendeväckande med hela frågan är att det idag råder mycket stora skillnader på vilka åtgärder som satts in för att få ner buller och partikelhalter i motorvägens närhet. Stockholms stad tycks ligga långt efter i detta arbete! En bilresa längs E4 i våra norrkomuner visar omfattande och helt täckande bullerplank längs med vägen samt dessutom hastighetsbegränsningar av miljöskäl! I Viggbyholm står trafikskyltar som tydligt berättar att hastighetsbegränsning gäller på grund av förhöjda partikelhalter från trafiken! Varför har något sådant aldrig genomförts på en av de äldsta och absolut sämst utformade avsnitten av E4:an – sträckan genom söderorts bostadskvarter? En kraftig hastighetssänkning till 70 – 60 -50 km/h på E4 genom söderort skulle sänka bullernivåerna enormt! En lägre fart, framförallt för den tyngre trafiken, ger också miljöförbättringar i form av mindre partikelhalter i luften.  

E4:ans passage vid Solbergaskogens utkant borde stoppa planerna på bostadshus i kv. Månstenen. Naturskyddsföreningen dömer ut stadens egen luftkvalitetsutredning!

Striden för att rädda Solbergaskogen undan exploatering och husbyggnation i kv. Månstenen handlar inte bara om att rädda en i stadskvarteren unik och rik skog med flera rödlistade arter. Det handlar i lika hög grad om att stoppa de av miljöskäl helt galna planerna där Stockholms stad vill tillåta PEAB att bygga 61 lägenheter i bostadsrättsform i kv. Månstenen. Detta kvarter ligger i direkt anslutning till E4:an med ett avstånd på ca 100m mellan husen och motorvägen! Dessutom passerar den hårt trafikerade Kontrollvägen ännu närmare de planerade huskropparna. Det är förvånande oansvarigt att staden markanvisar ett område för bygge av bostäder i anslutning till E4:ans bullermattor. Vi frågar oss hur detta är möjligt? Hur kan Stockholms stad på väg mot världsklass planera för bostäder i ett av buller och partiklar hårt utsatt område som Månstenen? Hur kan staden medverka till en planering som leder till ohälsa hos medborgarna? I planhandlingarna talas om vikten av att utforma gårdmiljöerna så att inga människor vistas där för länge. Vi ifrågasätter stadens miljöplanering och menar att Stockholm inte lever upp till riksdagens miljömål under rubriken ”God bebyggd miljö”. Detta är allvarligt.

Trafikverket skriver i sitt remissvar till detaljplanen att den valda platsen ligger för nära motorvägen för att man skall kunna klara bullernivåerna! Trots det fortsätter staden att driva på för en byggnation på platsen. Naturskyddsföreningen har granskat stadens egen luftkvalitetsutredning som ligger till grund för stadsbyggnadsnämndens beslut och där hittat flera tveksamheter. Naturskyddsföreningens granskning som genomförts av Anders Tranberg har uppmärksammats bl.a i DN och staden har efter detta tvingats revidera sin egen utredning på flera punkter. Läs föreningens granskning i den pdf som bifogats efter denna artikel.

Granskning av luftkvalitetsutredning utförd av Stockholms Naturskyddsförening

E4:an stryker förbi stora bostadskvarter på båda sidor om vägen. En rejält sänkt hastighet på denna sträcka skulle få ner bullret kraftigt!

E4:an stryker förbi stora bostadskvarter på båda sidor om vägen. En rejält sänkt hastighet på denna sträcka skulle få ner bullret kraftigt!

 

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Villaägare dumpar skräp i våra parker och skogar!

Älvsjö Miljöråd har under flera års tid uppmärksammat att villaägare använder våra parker och tätortsnära skogar som avfallsplatser. Detta är naturligtvis förbjudet och vi har för avsikt att återigen anmäla saken till stadens ansvariga genom vår egen stadsdelsnämnd. En omfattande dokumentation har redan sammanställts.

Det här oskicket förekommer på många platser i stadsdelen. I Långbrogårdsparken har ett flertal fastighetsägare längs Vallvägen dumpat sitt bygg- och trädgårdsavfall rakt ut i parken.  Vanligast är den här otillåtna nedskräpningen där enskilda fastighetsägare har tomtgräns mot en allmän park eller skog. Det är inte heller ovanligt att villaägare placerar ut sina komposttunnor eller anlägger eldningsplatser i parkerna som visas av det här bilderna från Långbrogårdsparken. Flera av Vallvägens villaägare använder Långbrogårdsparken som trädgårdstipp! Detta är naturligtvis helt olagligt.

Flera av Vallvägens villaägare använder Långbrogårdsparken som trädgårdstipp! Detta är naturligtvis helt olagligt.
Dumpning av trädgårdsavfall, här stora knippen av syren utanför en tomt på Vallvägen.

Dumpning av trädgårdsavfall, här stora knippen av syren utanför en tomt på Vallvägen.

 

Mindre nogräknade villaägare dumpar även bygg och stenmassor i den historiska parken!

Mindre nogräknade villaägare dumpar även bygg och stenmassor i den historiska parken! Baksidan av fastigheterna längs Vallvägen.

Den allmänna parkmarken annekteras allt vidare av villaägarna. Här har fastighetens vedförråd och bränntunna hamnat i parken!

Den allmänna parkmarken annekteras allt vidare av villaägarna. Här har fastighetens vedförråd och bränntunna hamnat i parken!

En av de största avfallshögarna i Långbrogårdsparken har placerats långt ut i parkrummet.

En av de största avfallshögarna i Långbrogårdsparken har placerats långt ut i parkrummet.

DSC_0042

Situationen är inte bättre utmed villatomterna längs Fru Mariasväg. Se bilderna nedan.

Längs Fru Marias väg har ett flertal fastighetsägare stora avfalltstippar ute i parken! Stigar leder direkt från villatomten ut till skräphögen.

Längs Fru Marias väg har ett flertal fastighetsägare stora avfalltstippar ute i parken! Stigar leder direkt från villatomten ut till skräphögen.

En respektlös tegeldeponi i den gamla Oxhagen med anor i1600-talet.

En respektlös tegeldeponi i den gamla Oxhagen med anor i 1600-talet.

En fråga som måste ställas i sammanhanget är: Var går egentligen tomtgränsen? Kanske behöver staden kontrollera dessa tomtgränser?

En fråga som måste ställas i sammanhanget är: Var går egentligen tomtgränsen? Kanske behöver staden kontrollera dessa tomtgränser?

 

Många fastighetsägare tycks ha en mycket dålig respekt för gällande lagar och förordningar eftersom man satt i system att göra sig av med sitt avfall genom att dumpa det i en allmän park. Problemen finns dokumenterade i Solbergaskogen framförallt norr om Smyckegränd där mycket stora trädgårdsdeponier växt fram. Ett flertal skräphögar kan också ses utmed Juvelerarvägen där närliggande villor utnyttjar skogsbacken väster om vägen som deponi.

En av de mer kända dumpningsplatserna ligger i Korkskruven på Älvsjöskogens sida. Här har årtionden av omfattande trädgårds- och byggavfall fyllt upp en våtmark.

I östra Älvsjöskogen är situationen ännu värre! I stort sett varje villa ha anlagt en liten stig rakt ut i Älvsjöskogen för att där tippa allt från trädgårdstäppan. Längs en parkväg som går från Esplundagränd finns en mycket stor avfallsplats! Hit kör villaägarna med sina bilar och slänger allt trädgårdsskräp, sten och byggmassor.

Naturskyddsföreningen som upptäckt den stora nedskräpningen i hela området kommer att ta kontakt direkt med park- och grönområdesansvariga i Enskede, Årsta, Vantörs stadsdelsförvaltning. Se bilder nedan!

Östra Älvsjöskogen, en stor avfallsplats har växt fram längs parkvägen!

Östra Älvsjöskogen, en stor avfallsplats har växt fram längs parkvägen!

Även byggnadsfyll dumpas i skogen!

Även byggnadsfyll dumpas i skogen!

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Villaägare dumpar skräp i våra parker och skogar!

Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Den 8 juli fick alla som tidigare yttrat sig om byggnationen i kvarteret Månstenen i själva Solbergaskogen ett brev från staden om att planerna på exploateringen i Solbergaskogen nu skall ställas ut som ett detaljplaneförslag. Den som vill skriva och yttra sig om förslaget har tid för detta fram till den 21/8. Från Älvsjö miljöråd vill vi uppmana alla skogens vänner att inte glömma bort att titta närmare på stadens förslag till detaljplan och byggnation på naturmarken i Solbergaskogen! Ni som hinner och orkar förbered er genom att läsa på!
Föreningarna bakom Älvsjö Miljöråd har redan framfört många invändningar mot byggplanerna och kommer att överklaga till sista instans.
Notera att ärendet gått igenom i stadsbyggnadsnämnden trots att både representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet framträdde på Solbergaskogens Dag och sade sig vara mot en exploatering i Solbergaskogen. På stadsbyggnadsnämnden möte har dessa fyra partier inte hållit det man lovat allmänheten på skogsdagen. Det är bara Vänsterpartiet som stått fast vid sin nej linje till byggnation i Solbergaskogen.
De som drivit på beslutet utan att ta någon som helst hänsyn till skogens stora värden eller de boendes massiva protester är:
Regina Kevius (M) med samtliga moderater i SBN samt Björn Ljung Folkpartiet och Erik Slottner Kristdemokraterna.
 
En ja till byggnationen har lämnats av Socialdemokraternas Tomas Rudin och Miljöpartiets Daniel Helldén med ett halvljummet särskilt uttalande enligt följande:
”Vi anser att projektet har utvecklats i en positiv riktning sedan start-PM. Att det värdefulla skogshörnet nu är sparas är viktigt. Det är positivt att Stadsbyggnadskontoret inför planens utställning ska ta fram en kompletterande konsekvensanalys som redovisar de konsekvenser detaljplanen ger för Solbergaskogens ekologiska, landskapsbilds- och rekreativa värden. Det är angeläget att inför utställningen bevara fler värdefulla träd vid genomförandet av planen.”
(min kommentar: vilket värdefullt skogshörn avses?)
Det enda parti i stadsbyggnadsnämnden som sagt nej till förslaget är Vänsterpartiet som genom Maria Hannäs framför följande:
 
Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbetet avbryts och anför följande:
”Solbergaskogen är en blandskog med flera gamla träd och det skapar en unik miljö i vår storstad, något vi måste vara rädda om. Ur rekreationsaspekt är skogen ovärderlig för boende framför allt i ett område med hög exploatering. Vid kvarteret Kabelfabriken i Älvsjö vid Solbergaskogens sydöstra hörn planeras också ett stort antal nya bostäder. Därför ska skogen skyddas och göras till ett naturreservat. Naggande i kanten innebär de små stegens tyranni. En liten bit här och en bit där urholkar skogens värde och till sist finns det inget kvar att bevara.
Det lokala engagemanget är massivt mot bygget. Boende har visat sig vara pragmatiska i frågan och föreslagits andra platser som alternativ, bland annat vid slutet av Folkparksvägen. Stadsdelsnämnden uttalar sig kritiskt i ärendet. Älvsjö Miljöråd har vid två tillfällen anordnat ”Solbergaskogens dag” som protest mot bygget, dagarna har lockat flera tusen besökare.
Det är tydligt att god miljö handlar om klass. Inte långt från Solberga, som domineras av hyresrätter, ligger Älvsjöskogen med omkringliggande villor. Den skogen behandlats på ett helt annat sätt än Solbergaskogen. Där är alla politiker för att bilda ett naturreservat.”
 
Läs mer här nedan om det detaljplaneförslag som nu ställs ut!
Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Exploateringen vid ICA Svartlösavägen i bilder!

Utsikt mot Åkerbärsstigen! Maj 2013

Några ögonblicksbilder från miljön runt ICA:s butik på Svartlösavägen! Handlaren Christer Dahl har nu inlett den omfattande utbyggnaden av butiken. Just nu pågår bygget av den nya kristiserade lastkajen som placerats längst in i kvarteret.

Sprängning i parkmark!

Sprängningsarbeten genomförs mycket nära granntomten till Åkerbärsstigen 6. Detta medför att delar av naturmarken schaktas av för att spräningningarna skall kunna genomföras med säkra metoder. Frågan är här om staden och exploatören grävt i naturmark utan tillstånd.

ICA exploatering Svartlösavägen

De närboende runt Christer Dahls ICA-butik påverkas i hög grad av exploateringen.

Gammel ek som kommer att fällas

Ett flertal av de stora vackra träden på parkmarken utmed Svartlösavägen kommer att fällas! Här en en kraftig ek som märkts upp diskret. Ansvarig entreprenör vill inte att de uppmärkta träden skall märkas upp med vanliga anslag vända mot passerande allmänhet för att undvika reaktioner!

Grov ek som fällts vid ICA.

Träd som kommer att fällas vid ICA.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Exploateringen vid ICA Svartlösavägen i bilder!

Nu inleds förstörelsen av naturmarken runt ICA på Svartlösavägen!

Närboende slår larm om att detaljplanen inte följs vid ICA:s utbyggnad på Svartlösavägen.

En granne till ICA på Svartlösavägen vill göra miljörådet och andra uppmärksamma på att Stockholms stad inte följer den godkända detaljplanen när nu den kritiserade utbyggnaden av Krister Dahls ICA butik inleds. Observanta grannar slår nu larm om att staden håller på att ge sig själv bygglov utanför den nyligen antagna detaljplanen med namnet Gigan 19.

Grannen berättar: – Staden planerar att ta naturmark i anspråk utanför själva planen! Man vill spränga och har redan påbörjat detta på det som i den nya detaljplanen är märkt som naturmark. Enl. bygglovsritningarna så planerar man att göra ett antal anpassade vägar i betong för funktionshindrade på det som ska vara naturmark.

– När vi tog upp detta med staden fick vi oss tillsänt ett dokument, ett ”grannhörande” i samband med bygglovsansökan. Detta var skrivet av en Agneta Granlind på Stadsbyggnadskontoret.  Vi fick även kopia på Stadsbyggnadsnämndens brev ”Beslut att bevilja marklov”. Det brevet ät ställt till Henningssons Arkitektkontor, också det skrivet av Agneta Granlind (daterat 13-04-15) där man skriver under ”Motivering och bedömning ” att ”åtgärden överensstämmer med detaljplanen”.  Det gör den inte!

– Det vi uppmärksammat är att det inte finns något stöd i detaljplanen för att bygga något på den kvarvarande naturmarken! Staden försöker nu med en snabb-process (utan att stoppa sprängningarna under tiden) för att få igenom ändringen. För tillfället har man borrat spränghål exakt på gränsen till naturmarken som man redan har skövlat till viss del.

Vi är också fundersamma över texten i brevet till oss. Där skriver staden att ” inga träd kommer att fällas inom naturmarken annat än de som står där byggnader ska uppföras”.  Hur kan man motivera att man kan bygga på naturmark?

Christer Ihse som är  juridiskt insatt har redan lämnat förslag till grannarna och miljörådet om hur vi kan driva frågan vidare rättsligt. Det handlar då om att snabbt tillskriva länsstyrelsen och begära inhibation av arbetat på platsen så att man kan pröva om staden gjort sig skyldig till övertramp i detaljplanefrågan. Frågan måste snabbutredas!

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu inleds förstörelsen av naturmarken runt ICA på Svartlösavägen!

Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.

Klicka på länken här för att komma till skriften om Solbergaskogen i Älvsjö

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.

Kraftledningen mellan Solberga – Bredäng skall grävas ner.

Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget att gräva ner lufledningen som idag går mellan Solbergaskogen och Bredäng. Vi har speciellt tryckt på att skogen inte får skadas vid detta arbete.

Samrådsyttrande från Älvsjö Miljöråd om förslag till markkabelförläggning av 220 kV luftledning mellan Bredäng – Solberga.

Älvsjö Miljöråd har gått igenom tillgängliga handlingar i samrådsärendet kring förslaget att lägga ner den idag luftgående högspänningsledningen på 220kV i marken på sträckan Solberga fram till Bredängs transformatorstation. Vi lämnar här vårt yttrande och vill i det sammanhanget tacka för att vi beviljats utökad remisstid. Tyvärr har vädersituationen med den kvardröjande vintern inte förbättras under dessa veckor så några fältbesök har inte tillfört granskningen något av värde.

Vi förutsätter att hela sträckan undersöks grundligt inte minst med tanke på vad storstadens till synes triviala restbiotoper kan innehålla i form av kvarvarande arter. Miljörådet önskar också att komplettera med ytterligare information när detta blir aktuellt.

Read more »

Categories: Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Kraftledningen mellan Solberga – Bredäng skall grävas ner.

Lyckad invigning av groddammen vid Korkskruven.

Invigningen av den nyanlagda groddammen vid Korkskruven i utkanten på Älvsjöskogen blev en lyckad tillställning trots busväder med regn och blåst. Mullegårdens barngrupp ”Ur och skur” spanade förgäves efter grodor. Det var helt enkelt för kallt för att några vårkänslor skulle få fart på grodorna.

Många hade hittat till invigningen av grodornas nya damm trots busväder.

DSC_0063

Två av Älvsjöskogens förkämpar invigningstalade vid Korkskruven. Nils-Erik Landell, författare och miljödebattör till vänster berättar om hur kampen för att skydda skogen som naturreservat startade för mer än 20-år sedan! Till höger Roland Berndt från Idrottsförvaltningen som basat för dammprojektet genom ”Rädda Långsjöns grodor”, en arbetsgrupp inom Långsjö Fastighetsägareförening.

 DSC_0060

Här berättar Sverker Loven, fiskebiolog på Idrottsförvaltningen, om projektet att anlägga nya dammar för att underlätta för groddjurens fortplantning. Pär Hommerberg i mitten, ordförande i Långsjö Fastighetsägareförening och medlem i Älvsjö Miljöråd invigningstalade.

DSC_0067

 

Projektet att bygga nya groddammar är ett samarbete mellan Stockholms Idrottsförvaltning, Älvsjö stadsdelsförvaltning samt föreningarna Rädda Långsjöns grodor och Stockholms Herpetologiska förening. Pengarna till dammbygget kommer från den s.k miljömiljarden.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lyckad invigning av groddammen vid Korkskruven.

Skydda Solbergaskogen – nej till husbygge i skogen!

IMG_0557
Nej till varje form av exploatering i Solbergaskogen!
Miljörådet har reagerat kraftigt mot stadens planer på att tillåta exploatering i själva Solbergaskogen. En markanvisning har gjorts för tre huskroppar i kv. Månstenen och det är PEAB som här avser att bygga ett 60-tal bostadsrätter. Husen planeras byggas längs med Kristallvägen i strid med gällande detaljplan. Det är nämligen så att den mark som PEAB nu vill bygga på ligger i själva Solbergaskogen och skulle enligt både gällande detaljplan och Älvsjös Parkplan utgöra grönområde och inget annat! Så här långt har vare sig staden eller PEAB lyssnat på den massiva kritiken mot exploateringen. PEAB får räkna med att få sitt anseende och namn naggat i kanten om man väljer att fullfölja sina exploateringsplaner!
Vi har lusläst alla handlingar och ett nätverk har byggts upp med ett centrum för motståndet i Hyresgästföreningen i Solberga. Frågan har tagits upp i Grönområdesgruppen hos Stockholms Naturskyddsförening.
Inför beslutet i Stadsbyggnadsnämnden skrev Miljörådet till samtliga ledamöter för att få stopp på dom galna planerna att bygga i själva skogen. Majoriteten av ledamöterna lyssnade inte på våra synpunkter utan tillstyrkte förslaget. Vår egen stadsdelsnämnd har skriftligen sagt nej till exploateringen men stadshuset har struntat i detta.
Solbergaskogen har mycket stora skyddsvärden med ett flertal rödlistade arter och stora delar av skogen har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsens inventerare.  Skogens stora värden ligger också i det faktum att den är tätortsnära och besöks av många människor dagligen. Älvsjö Miljöråd anser att allmänintresset att bevara skogen väger tyngre än PEAB:s särintresse att uppföra 60 bostadsrätter som för evigt förstör miljön och försämrar allmänhetens tillgänglighet till skogen.
I ett stort antal insändare och i inslag i Radio Stockholms program ”Stockholm direkt” samt flera insändare har gjorts för att placera frågan på kartan. Flera stora träd måste fällas om exploateringen blir av.
Den 2 september 2012 genomfördes Solbergaskogens Dag. Det blev en lyckad temadag med många besökare och under skogsdagen drog en aktion igång för allmänheten skall adoptera alla de träd som hotas av fällning. Senare i september 2012 sattes alla adoptionsbevisen upp i skogen.
DSC_0066
Categories: Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Skydda Solbergaskogen – nej till husbygge i skogen!