Villaägare dumpar skräp i våra parker och skogar!

Älvsjö Miljöråd har under flera års tid uppmärksammat att villaägare använder våra parker och tätortsnära skogar som avfallsplatser. Detta är naturligtvis förbjudet och vi har för avsikt att återigen anmäla saken till stadens ansvariga genom vår egen stadsdelsnämnd. En omfattande dokumentation har redan sammanställts.

Det här oskicket förekommer på många platser i stadsdelen. I Långbrogårdsparken har ett flertal fastighetsägare längs Vallvägen dumpat sitt bygg- och trädgårdsavfall rakt ut i parken.  Vanligast är den här otillåtna nedskräpningen där enskilda fastighetsägare har tomtgräns mot en allmän park eller skog. Det är inte heller ovanligt att villaägare placerar ut sina komposttunnor eller anlägger eldningsplatser i parkerna som visas av det här bilderna från Långbrogårdsparken. Flera av Vallvägens villaägare använder Långbrogårdsparken som trädgårdstipp! Detta är naturligtvis helt olagligt.

Flera av Vallvägens villaägare använder Långbrogårdsparken som trädgårdstipp! Detta är naturligtvis helt olagligt.
Dumpning av trädgårdsavfall, här stora knippen av syren utanför en tomt på Vallvägen.

Dumpning av trädgårdsavfall, här stora knippen av syren utanför en tomt på Vallvägen.

 

Mindre nogräknade villaägare dumpar även bygg och stenmassor i den historiska parken!

Mindre nogräknade villaägare dumpar även bygg och stenmassor i den historiska parken! Baksidan av fastigheterna längs Vallvägen.

Den allmänna parkmarken annekteras allt vidare av villaägarna. Här har fastighetens vedförråd och bränntunna hamnat i parken!

Den allmänna parkmarken annekteras allt vidare av villaägarna. Här har fastighetens vedförråd och bränntunna hamnat i parken!

En av de största avfallshögarna i Långbrogårdsparken har placerats långt ut i parkrummet.

En av de största avfallshögarna i Långbrogårdsparken har placerats långt ut i parkrummet.

DSC_0042

Situationen är inte bättre utmed villatomterna längs Fru Mariasväg. Se bilderna nedan.

Längs Fru Marias väg har ett flertal fastighetsägare stora avfalltstippar ute i parken! Stigar leder direkt från villatomten ut till skräphögen.

Längs Fru Marias väg har ett flertal fastighetsägare stora avfalltstippar ute i parken! Stigar leder direkt från villatomten ut till skräphögen.

En respektlös tegeldeponi i den gamla Oxhagen med anor i1600-talet.

En respektlös tegeldeponi i den gamla Oxhagen med anor i 1600-talet.

En fråga som måste ställas i sammanhanget är: Var går egentligen tomtgränsen? Kanske behöver staden kontrollera dessa tomtgränser?

En fråga som måste ställas i sammanhanget är: Var går egentligen tomtgränsen? Kanske behöver staden kontrollera dessa tomtgränser?

 

Många fastighetsägare tycks ha en mycket dålig respekt för gällande lagar och förordningar eftersom man satt i system att göra sig av med sitt avfall genom att dumpa det i en allmän park. Problemen finns dokumenterade i Solbergaskogen framförallt norr om Smyckegränd där mycket stora trädgårdsdeponier växt fram. Ett flertal skräphögar kan också ses utmed Juvelerarvägen där närliggande villor utnyttjar skogsbacken väster om vägen som deponi.

En av de mer kända dumpningsplatserna ligger i Korkskruven på Älvsjöskogens sida. Här har årtionden av omfattande trädgårds- och byggavfall fyllt upp en våtmark.

I östra Älvsjöskogen är situationen ännu värre! I stort sett varje villa ha anlagt en liten stig rakt ut i Älvsjöskogen för att där tippa allt från trädgårdstäppan. Längs en parkväg som går från Esplundagränd finns en mycket stor avfallsplats! Hit kör villaägarna med sina bilar och slänger allt trädgårdsskräp, sten och byggmassor.

Naturskyddsföreningen som upptäckt den stora nedskräpningen i hela området kommer att ta kontakt direkt med park- och grönområdesansvariga i Enskede, Årsta, Vantörs stadsdelsförvaltning. Se bilder nedan!

Östra Älvsjöskogen, en stor avfallsplats har växt fram längs parkvägen!

Östra Älvsjöskogen, en stor avfallsplats har växt fram längs parkvägen!

Även byggnadsfyll dumpas i skogen!

Även byggnadsfyll dumpas i skogen!

 

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Den 8 juli fick alla som tidigare yttrat sig om byggnationen i kvarteret Månstenen i själva Solbergaskogen ett brev från staden om att planerna på exploateringen i Solbergaskogen nu skall ställas ut som ett detaljplaneförslag. Den som vill skriva och yttra sig om förslaget har tid för detta fram till den 21/8. Från Älvsjö miljöråd vill vi uppmana alla skogens vänner att inte glömma bort att titta närmare på stadens förslag till detaljplan och byggnation på naturmarken i Solbergaskogen! Ni som hinner och orkar förbered er genom att läsa på!
Föreningarna bakom Älvsjö Miljöråd har redan framfört många invändningar mot byggplanerna och kommer att överklaga till sista instans.
Notera att ärendet gått igenom i stadsbyggnadsnämnden trots att både representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet framträdde på Solbergaskogens Dag och sade sig vara mot en exploatering i Solbergaskogen. På stadsbyggnadsnämnden möte har dessa fyra partier inte hållit det man lovat allmänheten på skogsdagen. Det är bara Vänsterpartiet som stått fast vid sin nej linje till byggnation i Solbergaskogen.
De som drivit på beslutet utan att ta någon som helst hänsyn till skogens stora värden eller de boendes massiva protester är:
Regina Kevius (M) med samtliga moderater i SBN samt Björn Ljung Folkpartiet och Erik Slottner Kristdemokraterna.
 
En ja till byggnationen har lämnats av Socialdemokraternas Tomas Rudin och Miljöpartiets Daniel Helldén med ett halvljummet särskilt uttalande enligt följande:
”Vi anser att projektet har utvecklats i en positiv riktning sedan start-PM. Att det värdefulla skogshörnet nu är sparas är viktigt. Det är positivt att Stadsbyggnadskontoret inför planens utställning ska ta fram en kompletterande konsekvensanalys som redovisar de konsekvenser detaljplanen ger för Solbergaskogens ekologiska, landskapsbilds- och rekreativa värden. Det är angeläget att inför utställningen bevara fler värdefulla träd vid genomförandet av planen.”
(min kommentar: vilket värdefullt skogshörn avses?)
Det enda parti i stadsbyggnadsnämnden som sagt nej till förslaget är Vänsterpartiet som genom Maria Hannäs framför följande:
 
Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbetet avbryts och anför följande:
”Solbergaskogen är en blandskog med flera gamla träd och det skapar en unik miljö i vår storstad, något vi måste vara rädda om. Ur rekreationsaspekt är skogen ovärderlig för boende framför allt i ett område med hög exploatering. Vid kvarteret Kabelfabriken i Älvsjö vid Solbergaskogens sydöstra hörn planeras också ett stort antal nya bostäder. Därför ska skogen skyddas och göras till ett naturreservat. Naggande i kanten innebär de små stegens tyranni. En liten bit här och en bit där urholkar skogens värde och till sist finns det inget kvar att bevara.
Det lokala engagemanget är massivt mot bygget. Boende har visat sig vara pragmatiska i frågan och föreslagits andra platser som alternativ, bland annat vid slutet av Folkparksvägen. Stadsdelsnämnden uttalar sig kritiskt i ärendet. Älvsjö Miljöråd har vid två tillfällen anordnat ”Solbergaskogens dag” som protest mot bygget, dagarna har lockat flera tusen besökare.
Det är tydligt att god miljö handlar om klass. Inte långt från Solberga, som domineras av hyresrätter, ligger Älvsjöskogen med omkringliggande villor. Den skogen behandlats på ett helt annat sätt än Solbergaskogen. Där är alla politiker för att bilda ett naturreservat.”
 
Läs mer här nedan om det detaljplaneförslag som nu ställs ut!
Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentering avstängd

Exploateringen vid ICA Svartlösavägen i bilder!

Utsikt mot Åkerbärsstigen! Maj 2013

Några ögonblicksbilder från miljön runt ICA:s butik på Svartlösavägen! Handlaren Christer Dahl har nu inlett den omfattande utbyggnaden av butiken. Just nu pågår bygget av den nya kristiserade lastkajen som placerats längst in i kvarteret.

Sprängning i parkmark!

Sprängningsarbeten genomförs mycket nära granntomten till Åkerbärsstigen 6. Detta medför att delar av naturmarken schaktas av för att spräningningarna skall kunna genomföras med säkra metoder. Frågan är här om staden och exploatören grävt i naturmark utan tillstånd.

ICA exploatering Svartlösavägen

De närboende runt Christer Dahls ICA-butik påverkas i hög grad av exploateringen.

Gammel ek som kommer att fällas

Ett flertal av de stora vackra träden på parkmarken utmed Svartlösavägen kommer att fällas! Här en en kraftig ek som märkts upp diskret. Ansvarig entreprenör vill inte att de uppmärkta träden skall märkas upp med vanliga anslag vända mot passerande allmänhet för att undvika reaktioner!

Grov ek som fällts vid ICA.

Träd som kommer att fällas vid ICA.

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Nu inleds förstörelsen av naturmarken runt ICA på Svartlösavägen!

Närboende slår larm om att detaljplanen inte följs vid ICA:s utbyggnad på Svartlösavägen.

En granne till ICA på Svartlösavägen vill göra miljörådet och andra uppmärksamma på att Stockholms stad inte följer den godkända detaljplanen när nu den kritiserade utbyggnaden av Krister Dahls ICA butik inleds. Observanta grannar slår nu larm om att staden håller på att ge sig själv bygglov utanför den nyligen antagna detaljplanen med namnet Gigan 19.

Grannen berättar: – Staden planerar att ta naturmark i anspråk utanför själva planen! Man vill spränga och har redan påbörjat detta på det som i den nya detaljplanen är märkt som naturmark. Enl. bygglovsritningarna så planerar man att göra ett antal anpassade vägar i betong för funktionshindrade på det som ska vara naturmark.

- När vi tog upp detta med staden fick vi oss tillsänt ett dokument, ett ”grannhörande” i samband med bygglovsansökan. Detta var skrivet av en Agneta Granlind på Stadsbyggnadskontoret.  Vi fick även kopia på Stadsbyggnadsnämndens brev ”Beslut att bevilja marklov”. Det brevet ät ställt till Henningssons Arkitektkontor, också det skrivet av Agneta Granlind (daterat 13-04-15) där man skriver under ”Motivering och bedömning ” att ”åtgärden överensstämmer med detaljplanen”.  Det gör den inte!

- Det vi uppmärksammat är att det inte finns något stöd i detaljplanen för att bygga något på den kvarvarande naturmarken! Staden försöker nu med en snabb-process (utan att stoppa sprängningarna under tiden) för att få igenom ändringen. För tillfället har man borrat spränghål exakt på gränsen till naturmarken som man redan har skövlat till viss del.

Vi är också fundersamma över texten i brevet till oss. Där skriver staden att ” inga träd kommer att fällas inom naturmarken annat än de som står där byggnader ska uppföras”.  Hur kan man motivera att man kan bygga på naturmark?

Christer Ihse som är  juridiskt insatt har redan lämnat förslag till grannarna och miljörådet om hur vi kan driva frågan vidare rättsligt. Det handlar då om att snabbt tillskriva länsstyrelsen och begära inhibation av arbetat på platsen så att man kan pröva om staden gjort sig skyldig till övertramp i detaljplanefrågan. Frågan måste snabbutredas!

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.

Klicka på länken här för att komma till skriften om Solbergaskogen i Älvsjö

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentering avstängd

Kraftledningen mellan Solberga – Bredäng skall grävas ner.

Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget att gräva ner lufledningen som idag går mellan Solbergaskogen och Bredäng. Vi har speciellt tryckt på att skogen inte får skadas vid detta arbete.

Samrådsyttrande från Älvsjö Miljöråd om förslag till markkabelförläggning av 220 kV luftledning mellan Bredäng – Solberga.

Älvsjö Miljöråd har gått igenom tillgängliga handlingar i samrådsärendet kring förslaget att lägga ner den idag luftgående högspänningsledningen på 220kV i marken på sträckan Solberga fram till Bredängs transformatorstation. Vi lämnar här vårt yttrande och vill i det sammanhanget tacka för att vi beviljats utökad remisstid. Tyvärr har vädersituationen med den kvardröjande vintern inte förbättras under dessa veckor så några fältbesök har inte tillfört granskningen något av värde.

Vi förutsätter att hela sträckan undersöks grundligt inte minst med tanke på vad storstadens till synes triviala restbiotoper kan innehålla i form av kvarvarande arter. Miljörådet önskar också att komplettera med ytterligare information när detta blir aktuellt.

Read more »

Categories: Skydda Solbergaskogen | Kommentering avstängd

Lyckad invigning av groddammen vid Korkskruven.

Invigningen av den nyanlagda groddammen vid Korkskruven i utkanten på Älvsjöskogen blev en lyckad tillställning trots busväder med regn och blåst. Mullegårdens barngrupp ”Ur och skur” spanade förgäves efter grodor. Det var helt enkelt för kallt för att några vårkänslor skulle få fart på grodorna.

Många hade hittat till invigningen av grodornas nya damm trots busväder.

DSC_0063

Två av Älvsjöskogens förkämpar invigningstalade vid Korkskruven. Nils-Erik Landell, författare och miljödebattör till vänster berättar om hur kampen för att skydda skogen som naturreservat startade för mer än 20-år sedan! Till höger Roland Berndt från Idrottsförvaltningen som basat för dammprojektet genom ”Rädda Långsjöns grodor”, en arbetsgrupp inom Långsjö Fastighetsägareförening.

 DSC_0060

Här berättar Sverker Loven, fiskebiolog på Idrottsförvaltningen, om projektet att anlägga nya dammar för att underlätta för groddjurens fortplantning. Pär Hommerberg i mitten, ordförande i Långsjö Fastighetsägareförening och medlem i Älvsjö Miljöråd invigningstalade.

DSC_0067

 

Projektet att bygga nya groddammar är ett samarbete mellan Stockholms Idrottsförvaltning, Älvsjö stadsdelsförvaltning samt föreningarna Rädda Långsjöns grodor och Stockholms Herpetologiska förening. Pengarna till dammbygget kommer från den s.k miljömiljarden.

Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Skydda Solbergaskogen – nej till husbygge i skogen!

IMG_0557
Nej till varje form av exploatering i Solbergaskogen!
Miljörådet har reagerat kraftigt mot stadens planer på att tillåta exploatering i själva Solbergaskogen. En markanvisning har gjorts för tre huskroppar i kv. Månstenen och det är PEAB som här avser att bygga ett 60-tal bostadsrätter. Husen planeras byggas längs med Kristallvägen i strid med gällande detaljplan. Det är nämligen så att den mark som PEAB nu vill bygga på ligger i själva Solbergaskogen och skulle enligt både gällande detaljplan och Älvsjös Parkplan utgöra grönområde och inget annat! Så här långt har vare sig staden eller PEAB lyssnat på den massiva kritiken mot exploateringen. PEAB får räkna med att få sitt anseende och namn naggat i kanten om man väljer att fullfölja sina exploateringsplaner!
Vi har lusläst alla handlingar och ett nätverk har byggts upp med ett centrum för motståndet i Hyresgästföreningen i Solberga. Frågan har tagits upp i Grönområdesgruppen hos Stockholms Naturskyddsförening.
Inför beslutet i Stadsbyggnadsnämnden skrev Miljörådet till samtliga ledamöter för att få stopp på dom galna planerna att bygga i själva skogen. Majoriteten av ledamöterna lyssnade inte på våra synpunkter utan tillstyrkte förslaget. Vår egen stadsdelsnämnd har skriftligen sagt nej till exploateringen men stadshuset har struntat i detta.
Solbergaskogen har mycket stora skyddsvärden med ett flertal rödlistade arter och stora delar av skogen har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsens inventerare.  Skogens stora värden ligger också i det faktum att den är tätortsnära och besöks av många människor dagligen. Älvsjö Miljöråd anser att allmänintresset att bevara skogen väger tyngre än PEAB:s särintresse att uppföra 60 bostadsrätter som för evigt förstör miljön och försämrar allmänhetens tillgänglighet till skogen.
I ett stort antal insändare och i inslag i Radio Stockholms program ”Stockholm direkt” samt flera insändare har gjorts för att placera frågan på kartan. Flera stora träd måste fällas om exploateringen blir av.
Den 2 september 2012 genomfördes Solbergaskogens Dag. Det blev en lyckad temadag med många besökare och under skogsdagen drog en aktion igång för allmänheten skall adoptera alla de träd som hotas av fällning. Senare i september 2012 sattes alla adoptionsbevisen upp i skogen.
DSC_0066
Categories: Skydda Solbergaskogen | Kommentering avstängd

Rädda Långsjöns grodor inviger nyrestaurerad damm! 18/4 kl.14.00

Nu damm för grodorna i Älvsjöskogen

 

Det blir groddammsinvigning i Älvsjöskogen 18 april!
Stockholm stad har tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat med att anlägga ett antal groddammar runt om i staden för att förbättra levnadsbetingelserna för de hotade groddjuren.

Den 18 april, kl. 14 invigs den senaste av groddammarna, denna gång i våra egna kvarter, intill korsningen Myrvägen/Korkskruven. Idrottsförvaltningen och Rädda Långsjöns grodor arrangerar själva invigningen den 18/4 och bjuder på information om grodornas situation och vad vi kan göra för att rädda dem. Dessutom blir det en trevlig invigningsceremoni för dammen och barnaktivitet i form av ”groddamm” och lättare förfriskningar.
Arrangör är Idrottsförvaltningen och Rädda Långsjöns grodor/Långsjö Fastighetsägareförening.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Pär Hommerberg / Långsjö Fastighetsägareförening, mob 0731 – 66 00 33

 
Categories: Nyheter | Kommentering avstängd

Sälllsynt grov och ful gestaltning utan hänsyn till områdets kulturmiljö!

DSC_0050DSC_0049DSC_0047

Dessa tre bilder säger väl allt om vad som håller på att ske med trädgårdsstaden. Kanske det värsta exemplet just nu på en nybyggnation som överexploaterar villatomten och helt förrycker proportionerna i kvarteret. Lövdalens Bygg AB har köpt in och rivit den äldre villan för att sedan bygga dessa barackliknande modulhus på höjden för att kunna klämma in så många bostadsrätter som möjligt. Det här handlar om stora pengar för byggherren och sker med Stockholms stads goda minne!

Helt oprövat misstänker vi att just den här byggnationen lätt skulle vinna första pris för sällsynt grov och ful gestaltning med noll hänsyn till områdets kulturmiljö och arkitektoniska värden. Första pris i ”The house & garden totally disaster”

Categories: Förtätning i trädgårdsstaden, Nyheter | Kommentering avstängd