Miljörådet vädjar till staden – sälj inte Lingonbacken!

Miljörådet_vädjar_om_Lingonbacken!

Klicka på länken ovan och läs mer om miljörådets vädjan till Stockholms stad om att inte sälja sin tomt på Lingonbacken.

Den i  många stycken märkliga fastighetsaffären börjar med att två personer i restaurangbranschen köper upp två hus i den branta sluttningen mot Långsjöhöjden, adress Lingonbacken. Efter köpet har det framkommit att de nya ägarna avser att själva bosätta sig på platsen men vill riva de två hus man köpt in för att istället omvandla tomterna och bygga bostadsrättshus / parhus. Man kan då öka exploateringsgraden av tomtarealen och göra sig en bra affär genom att bilda bostadsrättsförening.

Nu vill man dock inte nöja sig med det man hittills köpt upp utan inkommer med en begäran till staden om att få köpa stadens markbit längs den branta sluttningen utefter Lingonbacken. Om man får det kommer ytterligare parhus att uppföras och den redan trånga smala gatan får avsevärt fler boende.

Exploateringen som pågår på Lingonbacken visar tydligt hur trädgårdsstaden omilt och förfulande förtätas genom stöd i gamla detaljplaner i en kommun som faktiskt inte bryr sig så mycket om att skydda och vårda sina olika årsringar av bebyggelsehistoria. Det är sorgligt men mycket typiskt för Stockholm där det mesta handlar om pengar idag.

Effekterna av den förtätning som pågår runt om i Älvsjös trädgårdsstad är inte bara påtaglig utan också biologiskt utarmande. Tomternas grönska och träd grävs bort och en hårdhänt och maximalt utnyttjande exploatering sker med stöd i omoderna detaljplaner. Allt detta beskrevs i den utmärkta artikeln i fredags DN den 13/2 2015. Artikeln har tillkommit tack vara mångas insatser men här skall speciellt Christer Ihses insatser omnämnas. Ihse är idag något av en expert på problemen som följer de gamla byggloven och detaljplanerna. En länk till artikeln kommer att placeras här:____________________

I åratal har Ihse varnat för alla de svagheter som de gamla detaljplanerna innehåller. De är skrivna för en helt annan tid än vår och är kraftlösa instrument om de inte kompletteras med moderna tillägg om begränsande tal för exploateringar av tomtmark, skydd för storväxta äldre träd för att nämna något.

Alliansen har uppvaktats flera gånger av den arbetsgrupp inom Herrängens Villaägarförening som jobbat med saken men man har inte fått något gehör. Nya kontakter har nu tagits med Stadshusets nya majoritet för att ännu en gång vända på alla stenar.

När det gäller Lingonbacken och vårt motstånd mot att staden skall sälja sin tomt gäller det också viktiga natur- och miljöfrågor vilket beskrivs i den pdf som bifogats i början på artikeln. (Klicka på rubriken i själva texten)

Lingonbacken utgör en viktig vandringsväg för områdets grodor och paddor. Området är ett av de få kvarvarande obebyggda stråken längs denna del av Långsjön och utgör därför även en värdefull övervintringslokal för groddjuren. Stadens tomt är beskogad med i huvudsak ek och tall med ett rikt buskskikt och hänger som biotop ihop med Långsjöhöjdens grönstråk. Hela området är rikt på gamla träd och man hittar flera mycket gamla vresekar fulla av bohål för småfåglar. ”Rädda Långsjöns grodor” som dokumenterat och inventerat bestånden av grodor och paddor i årtionden har på fötterna när det gäller områdets betydelse för groddjuren. Stockholms Naturskyddsförening anser att en artinventering måste göras för att bättre kunna bedömma områdets värde. Detta måste göras innan staden ens kan sälja av mark.

För att kunna bygga i den starkt kuperade terrängen måste stora sprängningsarbeten göras i branten! Ingreppet kan liknas vid att skära ut en tårtbit ur en Princesstårta. Stora raka skärytor i bakkant på tomterna blir ofrånkomliga och ett sådant ingrepp kommer att förändra hela bergets hydrologi /vattenbalans, vilket i sin tur kan påverka de gamla värdefulla trädens möjligheter att överleva. Det är extra känsligt i en bergplint som Långsjöhöjden som genomkorsas av sprickzoner med järnhaltigt berg.

Utsikt från Långsjöhöjden ner mot Lingonbacken och den tomt som de två exploatörerna vill köpa! Notera de stora äldre träden på stadens mark!

Utsikt från Långsjöhöjden ner mot Lingonbacken och den tomt som de två exploatörerna vill köpa! Notera de stora äldre träden på stadens mark!

 

Stadens bit av Lingonbacken! Alla dessa ekar kommer att försvinna om tomten säljs och bebyggs enligt de planer som presenterats.

Stadens bit av Lingonbacken! Alla dessa ekar kommer att försvinna om tomten säljs och bebyggs enligt de planer som presenterats.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Miljörådet vädjar till staden – sälj inte Lingonbacken!

Trafikkontoret renoverar Trumslagargatan – nu hotas alleträd av fällning!

Trafikkontoret rustar Trumslagargatan – nu hotas flera äldre alleträd!

Stockholms stad har inlett en iof behövlig renovering och upprustning av Trumslagargatan. Framförallt trottoarerna längs gatan har lyfts upp av alleträdens rotsystem och skadat gångbanan runt träden. Tanken är nu att hela allen skall förses med ny s.k skelettjord så att de gamla trädens växtmiljö förbättras. Detta är en teknik som visat sig ge mycket bra resultat och tillväxt. Förutom detta planeras för flera nya träd som planteras i de luckor som uppkommit i alleraden genom åren.

 

Trafikkontoret vill fälla flera av de gamla alleträden!

Boende på gatan har slagit larm om att Trafikkontorets ansvariga tänkt sig att såga ner flera av de äldre alleträden något som ogillas av de boende längs gatan. Efter larmet har Älvsjö Miljöråd tagit kontakt med stadsdelsförvaltningen och länsstyrelsen för att undersöka om staden inhämtat giltiga tillstånd för fällningen. Det är nämligen så att våra alleér har ett generellt skydd i miljöbalken och det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att få fälla träd i alléer. Något sådant tillstånd har Stockholms stads Trafikkontor inte ansökt eller anmält om till länsstyrelsen.

Detta är alltså inte ok enligt länsstyrelsens enhet för biotopskydd då alla alléer, även i våra städer omfattas av miljöbalkens bestämmelser och har ett generellt skydd – biotopskydd. Detta har alléerna pga sitt stora värde för miljön.

 

Miljörådet har nu informerar parkintendenten Eva Wretling om saken och hon har i sin tur bollar frågan vidare till Björn Embren på Trafikkontoret.

Så här skriver en av landets länsstyrelser om alléer på sin hemsida:

Träd i alléer är skyddade genom ett så kallat biotopskydd. Regeringen utser vilka biotoper som skall beröras av generellt skydd. Idag utgörs dessa av: alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten, stenmurar och åkerholmar.

Till en allé räknas rader (enkla eller dubbla) bestående av minst fem planterade, vuxna lövträd. För att utföra åtgärder i alléer, t ex beskära, avverka eller nyplantera träd, kan det behövas dispens från det generella biotopskyddet. Dispensansökan skickas till Länsstyrelsen, som gör dispensprövningen. Dispens får medges endast om det finns särskilda skäl.

Om du vill söka dispens kan du läsa mera om detta här.

Det finns undantag för när dispensprövning inte är ett krav vid åtgärder i alléer. Det gäller t ex om allén står ”i omedelbar anslutning till bebyggelse”.

Generella biotopskyddsområden regleras av Miljöbalken och Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Du kan läsa mer om detta på Regeringens hemsida.

Alléer kan även förklaras som byggnadsminnen. Bestämmelserna om byggnadsminnesförklaring finns i Kulturminneslagens tredje kapitel.

Mera information om byggnadsminnen finns på Riksantikvariets hemsida.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Trafikkontoret renoverar Trumslagargatan – nu hotas alleträd av fällning!

Stockholms Naturskyddsförening vädjar till ledamöterna i kommunfullmäktige – avslå kv Månstenen!

 

Stockholms Naturskyddsförening vädjar till ledamöterna i Kommunfullmäktige.

2014-02-14

 

Till dig som sitter i kommunfullmäktige

 

Avslå kv Månstenen – luften så dålig att barns hälsa hotas

 

Stockholms Naturskyddsförening råder dig och ditt parti att avslå kv Månstenen intill E4:an i Solberga på måndag i kommunfullmäktige. Med en lösningsinriktad inställning bör de 60 lägenheterna kunna placeras på annan plats i Solberga där luften inte är farlig.  

 

4 starka skäl som gör att kv Månstenen bör avslås:

 

  1. Luften och bullret är klart hälsovådligt inom planområdet, speciellt för barn som är extra känsliga! Vi kan påvisa att partikelmätningar från 2005 visade att nivåerna av partiklar (PM10) överträdde Miljöbalkens krav i prognoser där hus nu ska byggas 90m från E4:an, se karta nedan. Nyligen gjorda mätningar visar att nivåerna av partiklar (PM10) ligger mycket nära gränsvärdet i prognoserna, avverkas träd inom plan-området blir luften ännu sämre. Barnperspektivet bör väga tungt, kommunen bör inte godkänna hus där barnfamiljer ska vistas i skadlig luft intill E4:an.

 

pastedGraphic_1.pdf

Här visas en unik karta med data från 2005 där ett hus från kv Månstenen är inritat av oss nere till vänster.  Huset hamnar inom och intill den röda zon som innebär brott mot Miljöbalken och EU:s miljökvalitetsnormer. På kartan syns ett redan inritat L-format hus, Akvamrinen1 som ligger inom den röda zonen, detaljplan Akvamarinen1 var aktuell 2005 och till denna detaljplan togs det fram en luftutredning där kartan ovan är plockad ifrån.

  1. Stadsbyggnadskontoret har inte alls redovisat i detaljplanen att tidigare ställnings-tagenden i en närliggande detaljplan, Akvamarinen1, vid E4:an gav besked att bygg-nation intill E4:an i Solberga stred mot miljökvalitetsnormerna för luft och innebar brott mot Miljöbalken (enligt Miljöförvaltningen). Inte heller har Stadsbyggnads-kontoret varit intresserad av att göra en miljökonsekvensbeskrivning över kv Månstenen, trots att den hälsovådliga luften nära E4:an signalerar betydande miljöpåverkan gällande risk för människors hälsa.

 

  1. Planförslaget strider, även efter omarbetning, mot Miljöbalken. Vidare strider planförslaget mot kommunens eget Miljöprogram om Hållbar användning av mark och vatten (kap. 4) och mot de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Frisk luft och Ett rikt växt- och djurliv. Planhandlingarna har inte lyft konflikten mellan miljömål och husbyggnation.

 

  1. Flera ekar och tallar med rödlistade arter kommer att avverkas, totalt ska minst ett fyrtiotal tal träd bort, men Miljöförvaltningen tror att många fler träd kommer tas ner när stora, gamla, träd i skogen skuggar balkonger/uteplatser. Planområdet innebär även en viktig ekologisk buffertzon för Solbergaskogen, och alla de träd som nu står där hjälper till att fånga upp de ohälsosamma partiklarna från E4:an, se bild nedan.

 

Allvarliga brister i detaljplanen från start 

Stockholms Naturskyddsförening har varit en av de mest aktiva remissinstanserna i plan-ärendet och kan meddela att detaljplanen kv Månstenen från startPM och framåt kantats av riktigt allvarliga brister

. Denna detaljplan bör ha dragits tillbaka i ett tidigt skede, att avslå i kommunfullmäktige på måndag innebär en sista möjlighet att ta ansvar för miljö och hälsa.

 

För Stockholms Naturskyddsförening

Anders Tranberg, vice ordförande

 

pastedGraphic.pdf

 

PRESSMEDDELANDE  2014-02-17

 

 

 

Barnperspektiv kan tvinga byggplan att utgå i Solberga

 

Idag avgörs ett bostadsbygge intill den svårt trafikerade E4/E20, vid Solberga, i Stockholms kommunfullmäktige. Stockholms Naturskyddsförening har från start pekat på byggets olämpliga läge och tror att barnperspektivet kan splittra fullmäktige. Inom planområdet är luften så dålig att barns hälsa hotas, olagligt höga partikelhalter har uppmätts.  

  • Politikerna bör sätta barns hälsa i första rummet och avslå detaljplanen. Luften är klart ohälsosam och planen strider mot miljöbalken. Alla politiker har fått information från oss inför beslut, då vi kan visa att tidigare och senare mätningar anger att partikelhalterna ligger över eller mycket nära EU:s gränsvärden i planområdet. Det säger Anders Tranberg, vice ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Stockholms Naturskyddsförening har tidigare fått uppmärksamhet i media då föreningen granskat och upptäckt stora brister i framtagen luftkvalitetsutredning för denna plan, något som resulterade i att länsstyrelsen begärde att luftkvalitetsutredningen skulle revideras.

  • Vi kommer att följa upp hur partierna röstar om denna byggplan och redovisa för väljarna vilket/vilka partier som tar hänsyn till en god miljö för barn och Solbergaskogens värden, säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

(Informationen som alla politiker i kommunfullmäktige har fått finns bifogat med detta pressmedelande.)

För frågor kontakta

 

Anders Tranberg, vice ordförande 073 724 63 07

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stockholms Naturskyddsförening vädjar till ledamöterna i kommunfullmäktige – avslå kv Månstenen!

16-våningshusen mot Solbergaskogen måste stoppas!

Kika på bilden här nedan. Är detta en siluett och framtida miljö för Älvsjö villastad?
Stockholms kommun planerar att bebygga Kabelverkets gamla industriområde med bostäder vilket Miljörådets sju samverkande föreningar inte har några invändningar emot. Miljörådet kommer att yttra sig över förslaget till detaljplan för Kabelverket och vi är mycket kritiska till förslaget att bygga flera 12 – 16-våningshus mot Solbergaskogens sydvästbrant!
Inför arbetet med vårt yttrande vill vi redan nu visualisera hur det liggande förslaget till byggnation i kvarter 4 – 6 kan komma att se ut.
I vårt fotomontage kan man tydligt se hur höjden och storleken på husen påverkar miljön i närområdet och hur det blir i relation mot Solbergaskogens sydvästbrant och den omgivande trädgårdsstaden.
DSC_0127_2
Fotomontage: Tommy Hilding,
Huskropparna är inlagda så att var och en skall få en uppfattning om hur hus på mellan 12 – 16 våningar påverkar den lokala miljön.
Ordet groteskt infinner sig. Vi anser att det här förslaget måste avvisas med kraft och vi uppmanar nu de politiska partierna att slå vakt om den lokala miljön och de stora naturvärden som är knutna till Solbergaskogen.
Det är naturligtvis så att det är skogen och det urgamla Solberget som skall synas över nejden och inte skuggas av stora huskroppar! Arkitekterna har här tänkt helt fel!  
Skogen och vyerna, utsikten från Solberget är en oersättlig del av Älvsjö och utgör en stor kvalite för medborgarna.  
 
En skala som den denna förvrider alla proportioner och förstör stora kulturhistoriska och bebyggelsehistoriska värden i Älvsjö. Inte ens i miljonprogrammets mest utskällda områden har hus av den här höjden tryckts in i ett villakvarter.
Men en sänkt hushöjd behålls den visuella kontakten med områdets juvel – Solbergaskogen! Alla medborgare har då tillgång till skogen visuellt från flera km håll! 
 
Naturskyddsföreningen,  Älvsjö Miljöråd och många fria debattörer har redan inledningsvis sagt att de höga husen inte passar in trädgårdsstaden och att de hotar sydvästbrantens träd och miljöer genom skuggning. Husen klättrar dessutom in i skogen pga sin höjd och fördärvar därmed för all framtid Solbergaskogens höga upplevelsevärden. Skogens positiva påverkan på människors hälsa  kommer till stora delar att förstöras.
Dessa höga huskroppar skulle möjligen kunna ha placerats längs spåret i Älvsjö Centrum. Där har man istället hållit nere husens höjd till 4 våningar. Det planerade hotellet får inte bli så högt som önskats av byggaren. Där gick det inte men tydligen mot Solbergaskogens brant, det mest olämpliga av alla platser. Hur är detta möjligt?
Vi måste samverka i denna fråga.

 

 
Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för 16-våningshusen mot Solbergaskogen måste stoppas!

Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Älvsjö Miljöråd kräver omedelbara åtgärder mot E4:ans trafikbuller! Vi kräver också trafiksanering på Älvsjövägen och hastighetsbegränsningar på hela sträckan genom Älvsjö. 

Från miljörådets sida har vi under en längre tid haft fokus på det växande bullret från E4:ans passage genom vår stadsdel. Bullerfrågan hänger intimt samman med det stora mot som kopplar ihop Älvsjövägen och Svartlösavägen med E4:an och som helt saknar bullerplank eller andra åtgärder för att få ner bullret. Det är mer än anmärkningsvärt att väghållaren staten genom Trafikverket inte åtgärdat det s.k Västertorpsmotet med kopplet mot Svartlösa- Älvsjövägen. Trafikmaskineriet har fått mala på i årtionden helt utan att några som helst åtgärder satts in. Se bilden nedan som tydligt visar det stora icke bullersanerade motet som mer eller mindre dränker stora stadsdelsområden med bullermattor.

Västertorpsmotet sett från Älvsjöhållet. Här syns tydligt vilken lång sårbar sträcka som helt saknar bullerskydd!

Västertorpsmotet sett från Älvsjöhållet. Här syns tydligt vilken lång sårbar sträcka som helt saknar bullerskydd!

Här syns än tydligare den långa sträckan som saknar bullerskydd längs med E4, en av Sveriges hårdast trafikerade vägar!Här syns än tydligare den långa sträckan som saknar bullerskydd längs med E4, en av Sveriges hårdast trafikerade vägar!

E4:ans miljöbelastning på människor och bostäder är naturligtvis enorm på alla delar av sträckan där motorvägen passerar nära bostäder och människors utemiljöer. På vår del av sträckan är miljöbelastningen särskilt stor på sträckan Segeltorp – Fruängen – Västertorpsmotet – Solberga -Västberga eftersom motorvägen här passerar nära många bostadsområden och villakvarter.  

Stora skillnader på miljöförbättrande åtgärder vid E4:ans passage genom länet!                                 

Det mest uppseendeväckande med hela frågan är att det idag råder mycket stora skillnader på vilka åtgärder som satts in för att få ner buller och partikelhalter i motorvägens närhet. Stockholms stad tycks ligga långt efter i detta arbete! En bilresa längs E4 i våra norrkomuner visar omfattande och helt täckande bullerplank längs med vägen samt dessutom hastighetsbegränsningar av miljöskäl! I Viggbyholm står trafikskyltar som tydligt berättar att hastighetsbegränsning gäller på grund av förhöjda partikelhalter från trafiken! Varför har något sådant aldrig genomförts på en av de äldsta och absolut sämst utformade avsnitten av E4:an – sträckan genom söderorts bostadskvarter? En kraftig hastighetssänkning till 70 – 60 -50 km/h på E4 genom söderort skulle sänka bullernivåerna enormt! En lägre fart, framförallt för den tyngre trafiken, ger också miljöförbättringar i form av mindre partikelhalter i luften.  

E4:ans passage vid Solbergaskogens utkant borde stoppa planerna på bostadshus i kv. Månstenen. Naturskyddsföreningen dömer ut stadens egen luftkvalitetsutredning!

Striden för att rädda Solbergaskogen undan exploatering och husbyggnation i kv. Månstenen handlar inte bara om att rädda en i stadskvarteren unik och rik skog med flera rödlistade arter. Det handlar i lika hög grad om att stoppa de av miljöskäl helt galna planerna där Stockholms stad vill tillåta PEAB att bygga 61 lägenheter i bostadsrättsform i kv. Månstenen. Detta kvarter ligger i direkt anslutning till E4:an med ett avstånd på ca 100m mellan husen och motorvägen! Dessutom passerar den hårt trafikerade Kontrollvägen ännu närmare de planerade huskropparna. Det är förvånande oansvarigt att staden markanvisar ett område för bygge av bostäder i anslutning till E4:ans bullermattor. Vi frågar oss hur detta är möjligt? Hur kan Stockholms stad på väg mot världsklass planera för bostäder i ett av buller och partiklar hårt utsatt område som Månstenen? Hur kan staden medverka till en planering som leder till ohälsa hos medborgarna? I planhandlingarna talas om vikten av att utforma gårdmiljöerna så att inga människor vistas där för länge. Vi ifrågasätter stadens miljöplanering och menar att Stockholm inte lever upp till riksdagens miljömål under rubriken ”God bebyggd miljö”. Detta är allvarligt.

Trafikverket skriver i sitt remissvar till detaljplanen att den valda platsen ligger för nära motorvägen för att man skall kunna klara bullernivåerna! Trots det fortsätter staden att driva på för en byggnation på platsen. Naturskyddsföreningen har granskat stadens egen luftkvalitetsutredning som ligger till grund för stadsbyggnadsnämndens beslut och där hittat flera tveksamheter. Naturskyddsföreningens granskning som genomförts av Anders Tranberg har uppmärksammats bl.a i DN och staden har efter detta tvingats revidera sin egen utredning på flera punkter. Läs föreningens granskning i den pdf som bifogats efter denna artikel.

Granskning av luftkvalitetsutredning utförd av Stockholms Naturskyddsförening

E4:an stryker förbi stora bostadskvarter på båda sidor om vägen. En rejält sänkt hastighet på denna sträcka skulle få ner bullret kraftigt!

E4:an stryker förbi stora bostadskvarter på båda sidor om vägen. En rejält sänkt hastighet på denna sträcka skulle få ner bullret kraftigt!

 

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Villaägare dumpar skräp i våra parker och skogar!

Älvsjö Miljöråd har under flera års tid uppmärksammat att villaägare använder våra parker och tätortsnära skogar som avfallsplatser. Detta är naturligtvis förbjudet och vi har för avsikt att återigen anmäla saken till stadens ansvariga genom vår egen stadsdelsnämnd. En omfattande dokumentation har redan sammanställts.

Det här oskicket förekommer på många platser i stadsdelen. I Långbrogårdsparken har ett flertal fastighetsägare längs Vallvägen dumpat sitt bygg- och trädgårdsavfall rakt ut i parken.  Vanligast är den här otillåtna nedskräpningen där enskilda fastighetsägare har tomtgräns mot en allmän park eller skog. Det är inte heller ovanligt att villaägare placerar ut sina komposttunnor eller anlägger eldningsplatser i parkerna som visas av det här bilderna från Långbrogårdsparken. Flera av Vallvägens villaägare använder Långbrogårdsparken som trädgårdstipp! Detta är naturligtvis helt olagligt.

Flera av Vallvägens villaägare använder Långbrogårdsparken som trädgårdstipp! Detta är naturligtvis helt olagligt.
Dumpning av trädgårdsavfall, här stora knippen av syren utanför en tomt på Vallvägen.

Dumpning av trädgårdsavfall, här stora knippen av syren utanför en tomt på Vallvägen.

 

Mindre nogräknade villaägare dumpar även bygg och stenmassor i den historiska parken!

Mindre nogräknade villaägare dumpar även bygg och stenmassor i den historiska parken! Baksidan av fastigheterna längs Vallvägen.

Den allmänna parkmarken annekteras allt vidare av villaägarna. Här har fastighetens vedförråd och bränntunna hamnat i parken!

Den allmänna parkmarken annekteras allt vidare av villaägarna. Här har fastighetens vedförråd och bränntunna hamnat i parken!

En av de största avfallshögarna i Långbrogårdsparken har placerats långt ut i parkrummet.

En av de största avfallshögarna i Långbrogårdsparken har placerats långt ut i parkrummet.

DSC_0042

Situationen är inte bättre utmed villatomterna längs Fru Mariasväg. Se bilderna nedan.

Längs Fru Marias väg har ett flertal fastighetsägare stora avfalltstippar ute i parken! Stigar leder direkt från villatomten ut till skräphögen.

Längs Fru Marias väg har ett flertal fastighetsägare stora avfalltstippar ute i parken! Stigar leder direkt från villatomten ut till skräphögen.

En respektlös tegeldeponi i den gamla Oxhagen med anor i1600-talet.

En respektlös tegeldeponi i den gamla Oxhagen med anor i 1600-talet.

En fråga som måste ställas i sammanhanget är: Var går egentligen tomtgränsen? Kanske behöver staden kontrollera dessa tomtgränser?

En fråga som måste ställas i sammanhanget är: Var går egentligen tomtgränsen? Kanske behöver staden kontrollera dessa tomtgränser?

 

Många fastighetsägare tycks ha en mycket dålig respekt för gällande lagar och förordningar eftersom man satt i system att göra sig av med sitt avfall genom att dumpa det i en allmän park. Problemen finns dokumenterade i Solbergaskogen framförallt norr om Smyckegränd där mycket stora trädgårdsdeponier växt fram. Ett flertal skräphögar kan också ses utmed Juvelerarvägen där närliggande villor utnyttjar skogsbacken väster om vägen som deponi.

En av de mer kända dumpningsplatserna ligger i Korkskruven på Älvsjöskogens sida. Här har årtionden av omfattande trädgårds- och byggavfall fyllt upp en våtmark.

I östra Älvsjöskogen är situationen ännu värre! I stort sett varje villa ha anlagt en liten stig rakt ut i Älvsjöskogen för att där tippa allt från trädgårdstäppan. Längs en parkväg som går från Esplundagränd finns en mycket stor avfallsplats! Hit kör villaägarna med sina bilar och slänger allt trädgårdsskräp, sten och byggmassor.

Naturskyddsföreningen som upptäckt den stora nedskräpningen i hela området kommer att ta kontakt direkt med park- och grönområdesansvariga i Enskede, Årsta, Vantörs stadsdelsförvaltning. Se bilder nedan!

Östra Älvsjöskogen, en stor avfallsplats har växt fram längs parkvägen!

Östra Älvsjöskogen, en stor avfallsplats har växt fram längs parkvägen!

Även byggnadsfyll dumpas i skogen!

Även byggnadsfyll dumpas i skogen!

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Villaägare dumpar skräp i våra parker och skogar!

Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Den 8 juli fick alla som tidigare yttrat sig om byggnationen i kvarteret Månstenen i själva Solbergaskogen ett brev från staden om att planerna på exploateringen i Solbergaskogen nu skall ställas ut som ett detaljplaneförslag. Den som vill skriva och yttra sig om förslaget har tid för detta fram till den 21/8. Från Älvsjö miljöråd vill vi uppmana alla skogens vänner att inte glömma bort att titta närmare på stadens förslag till detaljplan och byggnation på naturmarken i Solbergaskogen! Ni som hinner och orkar förbered er genom att läsa på!
Föreningarna bakom Älvsjö Miljöråd har redan framfört många invändningar mot byggplanerna och kommer att överklaga till sista instans.
Notera att ärendet gått igenom i stadsbyggnadsnämnden trots att både representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet framträdde på Solbergaskogens Dag och sade sig vara mot en exploatering i Solbergaskogen. På stadsbyggnadsnämnden möte har dessa fyra partier inte hållit det man lovat allmänheten på skogsdagen. Det är bara Vänsterpartiet som stått fast vid sin nej linje till byggnation i Solbergaskogen.
De som drivit på beslutet utan att ta någon som helst hänsyn till skogens stora värden eller de boendes massiva protester är:
Regina Kevius (M) med samtliga moderater i SBN samt Björn Ljung Folkpartiet och Erik Slottner Kristdemokraterna.
 
En ja till byggnationen har lämnats av Socialdemokraternas Tomas Rudin och Miljöpartiets Daniel Helldén med ett halvljummet särskilt uttalande enligt följande:
”Vi anser att projektet har utvecklats i en positiv riktning sedan start-PM. Att det värdefulla skogshörnet nu är sparas är viktigt. Det är positivt att Stadsbyggnadskontoret inför planens utställning ska ta fram en kompletterande konsekvensanalys som redovisar de konsekvenser detaljplanen ger för Solbergaskogens ekologiska, landskapsbilds- och rekreativa värden. Det är angeläget att inför utställningen bevara fler värdefulla träd vid genomförandet av planen.”
(min kommentar: vilket värdefullt skogshörn avses?)
Det enda parti i stadsbyggnadsnämnden som sagt nej till förslaget är Vänsterpartiet som genom Maria Hannäs framför följande:
 
Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbetet avbryts och anför följande:
”Solbergaskogen är en blandskog med flera gamla träd och det skapar en unik miljö i vår storstad, något vi måste vara rädda om. Ur rekreationsaspekt är skogen ovärderlig för boende framför allt i ett område med hög exploatering. Vid kvarteret Kabelfabriken i Älvsjö vid Solbergaskogens sydöstra hörn planeras också ett stort antal nya bostäder. Därför ska skogen skyddas och göras till ett naturreservat. Naggande i kanten innebär de små stegens tyranni. En liten bit här och en bit där urholkar skogens värde och till sist finns det inget kvar att bevara.
Det lokala engagemanget är massivt mot bygget. Boende har visat sig vara pragmatiska i frågan och föreslagits andra platser som alternativ, bland annat vid slutet av Folkparksvägen. Stadsdelsnämnden uttalar sig kritiskt i ärendet. Älvsjö Miljöråd har vid två tillfällen anordnat ”Solbergaskogens dag” som protest mot bygget, dagarna har lockat flera tusen besökare.
Det är tydligt att god miljö handlar om klass. Inte långt från Solberga, som domineras av hyresrätter, ligger Älvsjöskogen med omkringliggande villor. Den skogen behandlats på ett helt annat sätt än Solbergaskogen. Där är alla politiker för att bilda ett naturreservat.”
 
Läs mer här nedan om det detaljplaneförslag som nu ställs ut!
Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Exploateringen vid ICA Svartlösavägen i bilder!

Utsikt mot Åkerbärsstigen! Maj 2013

Några ögonblicksbilder från miljön runt ICA:s butik på Svartlösavägen! Handlaren Christer Dahl har nu inlett den omfattande utbyggnaden av butiken. Just nu pågår bygget av den nya kristiserade lastkajen som placerats längst in i kvarteret.

Sprängning i parkmark!

Sprängningsarbeten genomförs mycket nära granntomten till Åkerbärsstigen 6. Detta medför att delar av naturmarken schaktas av för att spräningningarna skall kunna genomföras med säkra metoder. Frågan är här om staden och exploatören grävt i naturmark utan tillstånd.

ICA exploatering Svartlösavägen

De närboende runt Christer Dahls ICA-butik påverkas i hög grad av exploateringen.

Gammel ek som kommer att fällas

Ett flertal av de stora vackra träden på parkmarken utmed Svartlösavägen kommer att fällas! Här en en kraftig ek som märkts upp diskret. Ansvarig entreprenör vill inte att de uppmärkta träden skall märkas upp med vanliga anslag vända mot passerande allmänhet för att undvika reaktioner!

Grov ek som fällts vid ICA.

Träd som kommer att fällas vid ICA.

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Exploateringen vid ICA Svartlösavägen i bilder!

Nu inleds förstörelsen av naturmarken runt ICA på Svartlösavägen!

Närboende slår larm om att detaljplanen inte följs vid ICA:s utbyggnad på Svartlösavägen.

En granne till ICA på Svartlösavägen vill göra miljörådet och andra uppmärksamma på att Stockholms stad inte följer den godkända detaljplanen när nu den kritiserade utbyggnaden av Krister Dahls ICA butik inleds. Observanta grannar slår nu larm om att staden håller på att ge sig själv bygglov utanför den nyligen antagna detaljplanen med namnet Gigan 19.

Grannen berättar: – Staden planerar att ta naturmark i anspråk utanför själva planen! Man vill spränga och har redan påbörjat detta på det som i den nya detaljplanen är märkt som naturmark. Enl. bygglovsritningarna så planerar man att göra ett antal anpassade vägar i betong för funktionshindrade på det som ska vara naturmark.

– När vi tog upp detta med staden fick vi oss tillsänt ett dokument, ett ”grannhörande” i samband med bygglovsansökan. Detta var skrivet av en Agneta Granlind på Stadsbyggnadskontoret.  Vi fick även kopia på Stadsbyggnadsnämndens brev ”Beslut att bevilja marklov”. Det brevet ät ställt till Henningssons Arkitektkontor, också det skrivet av Agneta Granlind (daterat 13-04-15) där man skriver under ”Motivering och bedömning ” att ”åtgärden överensstämmer med detaljplanen”.  Det gör den inte!

– Det vi uppmärksammat är att det inte finns något stöd i detaljplanen för att bygga något på den kvarvarande naturmarken! Staden försöker nu med en snabb-process (utan att stoppa sprängningarna under tiden) för att få igenom ändringen. För tillfället har man borrat spränghål exakt på gränsen till naturmarken som man redan har skövlat till viss del.

Vi är också fundersamma över texten i brevet till oss. Där skriver staden att ” inga träd kommer att fällas inom naturmarken annat än de som står där byggnader ska uppföras”.  Hur kan man motivera att man kan bygga på naturmark?

Christer Ihse som är  juridiskt insatt har redan lämnat förslag till grannarna och miljörådet om hur vi kan driva frågan vidare rättsligt. Det handlar då om att snabbt tillskriva länsstyrelsen och begära inhibation av arbetat på platsen så att man kan pröva om staden gjort sig skyldig till övertramp i detaljplanefrågan. Frågan måste snabbutredas!

 

 

 

Categories: Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu inleds förstörelsen av naturmarken runt ICA på Svartlösavägen!

Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.

Klicka på länken här för att komma till skriften om Solbergaskogen i Älvsjö

Categories: Nyheter, Skydda Solbergaskogen | Kommentarer inaktiverade för Läs Britt Forsens utmärkta sammanställning om Solbergaskogens stora värden.