Senaste nytt från Älvsjö Miljöråd

Posted by on 27 oktober, 2015

Här hittar du de senaste frågorna som Älvsjö Miljöråd jobbar med. Vi tar gärna emot tips och synpunkter när det gäller natur-och miljövårdsfrågor i Älvsjöområdet.

Dagordning för möte med Älvsjö Miljöråd 26/10 kl.18.00 Lerkrogen
 
1. Hänt sedan sist – rapporter.
Den märkliga utstakningen för exploatering i Solbergaskogen –  staden har svarat. Förslag på brev till staden – se punkt 4!
Tranbergs brev till miljöförvaltningen om exploatering av grodlokal på Långsjösidan av Huddinge! Staden har svarat och frågan bör följas upp ytterligare.
Hundrastområdena vad händer? Flera års långbänk i Stadshuset.
Trafikkontorets nya skylt om hundtillsyn – se bild nedan. Förslag på skrivelse till stadsdelsförvaltn. om uppsättning av liknande i parkerna i Älvsjö.
 
2. Förslag från ang miljörådets hemsida.
Jag vill att vår dagordning/agenda skall stå på första sidan med länkar in till respektive ärende.
3. Förslag från Roland Berndt – Genomför Grodans Dag 2016!
Vad tror ni om att vi arrangerar Grodans dag den söndagen den 10, 17  eller 24 april nästa år, d.v.s. 2016?
Ju tidigare desto fler som kanske kan vara med och rädda grodor över vägen. Ju senare desto mer grodaktivitet och skönare väder. Målet är att fler ska bli intresserade av och engagera sig för groddjuren runt om i Stockholm.
På skilda håll där det finns groddammar eller bra grodvatten ordnas enkla ”öppen damm” där vi finns på plats och berättar mer. Information via sociala medier och främst då grodkollen samt i de kanaler som Stockholm stad har och affischer. Förslaget har redan fått stöd från flera föreningar och miljöförvaltningen!
Miljörådet bör hänga på och stödja saken!
 
4. Stadsdelsförvaltningen skriver om nya planerade röjningar på ett flertal platser bl.a längs Långsjöns stränder och i Solbergaskogen – hur ser vi på detta?
Mycket viktig fråga! Missnöjet med Jacksons Trädvårds tidigare insatser som röjare i våra grönområden har varit stort.
Staden avser även att röja i den del av Solbergaskogen som är klassad som nyckelbiotop. Detta är inte tillåtet utan inhämtat tillstånd från Skogsstyrelsen. Stockholms stad har nyligen utan tillstånd röjt i en nyckelbiotop i Rågsveds friområde vilket nu anmälts av Kräpplagruppen.
Förslag från om att begära möte i fält med Eva Wretling och entreprenör för att få bättre naturvårdsröjning. Förslag på brev till stadsdelsförvaltning, miljöförvaltningen, exploateringskontoret m.fl om att staden inte får röja i nyckelbiotoper utan tillstånd från Skogsstyrelsen.
5. Lingonbacken – vad händer?
Som vi fick höra på föregående möte har den inlämnade ansökan om bygglov flera märkligheter och komplikationer. Sakkunnig har lovat att bistå de boende på Lingonbacken med sin juridiska kunskap kring detaljplanefrågan och exploateringsgraden på tomterna. Hur följer vi upp detta?
Förslag på skrivelse från miljörådet om fördjupad inventering av fladdermöss.
 
6. Östra Älvsjö stad – en enorm exploatering
Ni har alla sett planerna på den östra älvsjöstaden. En enorm förtätad och hög bebyggelse som skall placeras på de gröna ytterst vattensjuka områdena från Älvsjö IP och ner mot mässan. Här planerar staden för en ny stadsdel genomkorsad av stambanan, Huddingevägen och Magelugnsvägen. Detta blir en mycket stor utmaning om det skall kunna skapas miljömässigt acceptabla boendemiljöer och staden måste lösa grundvattenproblem, buller och trafikfrågor samtidigit som så mycket grönska som möjligt bevaras. För miljörådet gäller det att bevaka detta och se till att östra Älvsjöskogen bevaras. (ni fick ett mejl den 21/10) med info om stadens budgetarbete gällande bl.a östra älvsjöskogen.
Exploateringen Östra Älvsjö stad hänger också samman med exploateringen av Årstafältet där ju staden redan beslutat att ta bort hela landskapsparken för att bygga bostäder.
Jag föreslår därför att miljörådet löser medlemsavgift i föreningen ”Nätverket Årstafältet” så att vi kan samverka i de olika frågor som kommer upp.

Comments are closed.