Solbergaskogens västbrant är en enda stor nyckelbiotop!

Posted by on 24 oktober, 2015

Staden har missat att hela västbrantens ekmiljö är en nyckelbiotop!

Stadsdelsförvaltningen har långt framskridna planer på att genomföra vad man kallar ”naturvårdsröjningar” längs delar av Solbergaskogens bryn! Dels vill staden röja i fornminnesområdet bakom Kavli dels vill man genomföra röjningar i de känsliga skogsbrynen i samband med att en ny gång och cykelbana planeras från Kämpetorpsskolan ända fram till Prästgårdsgärdet. I det sammanhanget har Älvsjö Miljöråd uppmärksammat staden på att hela det område som man nu vill utföra röjningar i klassats som en enda stor nyckelbiotop!

DSC_0382

En nyckelbiotop är ett område med höga naturvärden i skogen och i det här fallet handlar det förstås om att just Solbergaskogen är en ganska orörd skog med många gamla träd och ett flertal mer ovanliga arter, sk. rödlistade arter. I Solbergaskogen finns t.ex flera mindre vanliga vedsvampar, en av dessa är talltickan, en svamp som lever på tallar av  hög ålder. I skogen hittar man också vanlig groda och den mindre hackspetten.

Hela det område som nu berörs av den nya gång och cykelbanan är klassat som nyckelbiotop med betydelse för den biologiska mångfalden, särskilt för eklevande arter. Ett drygt femtiotal gamla och välväxta ekar växer utmed skogskanten vid Kämpetorpskolan. Denna ekmiljö är en av stadsdelen bästa och utgör ett särskilt betydelsefullt område för spridningen av eklevande arter enligt stadens egen ekinventering.

I ett skogsområde som klassats som nyckelbiotop gäller särskilda regler. Man får inte avverka ett sådant område utan det skall sparas för att skydda de arter som är knutna till den gamla skogen.

Miljörådet har uppmärksammat stadens planerare på att hela skogen utmed Kabelverket redan har fått denna klassning av Skogsstyrelsens expert. Det är en viktig information att ta hänsyn till när man planerar den nya stadsdelen på Kabelverket.

Om staden alltså önskar röja eller utföra skogsbruksåtgärder i en nyckelbiotop måste man söka tillstånd och anmäla saken till just Skogsstyrelsen. Stockholms stad slarvar med detta och i dagarna har just en av stadens otillåtna röjningar och trädfällningar i en annan nyckelbiotop uppmärksammats. Det är i Rågsveds friområde som stadens entreprenör Jacksons Trädvård  utfört omfattande röjningar. Detta har nu anmälts till Skogsstyrelsen av Kräpplagruppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.