Buller och vibrationsproblem kring Älvsjövägen måste åtgärdas!

Posted by on 19 mars, 2016

Problemen kring Älvsjövägens trafik bara ökar. Nya larmrapporter från boende längs vägen vittnar om ökade trafikmängder, allvarliga vibrationsproblem i flera hus utmed vägen och otillåten trafik med för tunga fordon typ lastbilar och långtradare dygnet igenom. Trots att frågan om Älvsjövägen varit på tapeten i decennier väljer de ansvariga på stadens Trafikkontor att lågprioritera åtgärder mot de värsta miljöproblemen! Från Älvsjö Miljöråd sida anser vi att måttet nu är rågat och vi kommer att göra allt för att stödja de fastighetsägare som vill få till snabba åtgärder. Ett första möte har hållits och Älvsjövägsgruppen har bildats med konkreta och konstruktiva förslag till åtgärder mot buller och ökad trafikövervakning.

Vill du komma i kontakt med de som jobbar i Älvsjövägsgruppen? Hör av dig till miljörådets kontaktpersoner

Helge Torstensen mobil 070 – 327 05 35

Christer Clevesjö mobil 070 – 647 07 68

Miljöproblemen kring Älvsjövägen är väldokumenterade sedan decennier och består av följande punkter:
–  Allt mer trafik
 – Bullerproblem
 – Vibrationsproblem
–  Avgashalter, stoftpartiklar från däck och asfalt (inversioner)
–  Påverkan på skolmiljön vid Kämpetorp som nu skall byggas ut rejält.
–  Obefintlig polisnärvaro, kontroll av hastighet och tunga fordon.
Varför drar Stockholms stads ansvariga frågan om Älvsjövägen i långbänk? (flera decennier)
Vilket ansvar har Trafikverket i fråga om Älvsjövägen?
Åtgärder vill vi få till stånd på kort sikt.
 – Hastighetsbegränsning till 30 km/h?
–  Hastighetskameror, fasta och eller mobila?
–  Bullerplank?
Åtgärder vill vi få till stånd på lång sikt?
–  Omvandling av Älvsjövägen till en lokalgata med låg hastighet och flera säkra övergångsställen.
–  Stängning av påfarten från E4/E20 (en av Sveriges hårdast trafikerade vägar)?
–  Förbud mot genomfartstrafik för tunga fordon (undantag för lokalbussar, utryckningsfordon)?
–  Tidsregler för all trafik?

Comments are closed.