Kraftledningen mellan Solberga – Bredäng skall grävas ner.

Posted by on 28 april, 2013

Älvsjö Miljöråd har yttrat sig om förslaget att gräva ner lufledningen som idag går mellan Solbergaskogen och Bredäng. Vi har speciellt tryckt på att skogen inte får skadas vid detta arbete.

Samrådsyttrande från Älvsjö Miljöråd om förslag till markkabelförläggning av 220 kV luftledning mellan Bredäng – Solberga.

Älvsjö Miljöråd har gått igenom tillgängliga handlingar i samrådsärendet kring förslaget att lägga ner den idag luftgående högspänningsledningen på 220kV i marken på sträckan Solberga fram till Bredängs transformatorstation. Vi lämnar här vårt yttrande och vill i det sammanhanget tacka för att vi beviljats utökad remisstid. Tyvärr har vädersituationen med den kvardröjande vintern inte förbättras under dessa veckor så några fältbesök har inte tillfört granskningen något av värde.

Vi förutsätter att hela sträckan undersöks grundligt inte minst med tanke på vad storstadens till synes triviala restbiotoper kan innehålla i form av kvarvarande arter. Miljörådet önskar också att komplettera med ytterligare information när detta blir aktuellt.

Under samrådstiden har ÅF lämnat muntlig information på telefon om det möte man haft med övriga intressenter om vilket förslag som förordas. Informationen har lämnats till Älvsjö Miljöråd m.a.a de från vår sida tidigt påtalade bristerna i samrådsunderlaget när det gäller påverkan på Solbergaskogen, en av områdets mest värdefulla biotoper. Genom Anna Bengtsson från ÅF har vi fått ta del av muntlig information om att ovan nämnda möte resulterat i en samsyn om att den fortsatta markkabeln skall anslutas vid Solbergaskogens tunnelpåslag med minsta möjliga påverkan och sedan genom ett borrhål dras vidare över till den nordvästra sidan av E4 för att där följa förslag ”MARKKABELSTRÅK 1”. Enligt lämnad information skall detta förslag ge minsta möjliga påverkan på naturmiljön i själva Solbergaskogen och den känsliga miljön nedom bergkanten. Vid rivningen av luftledningen kommer också behovet att minska av den underhållsväg som byggts från Kristallvägen upp till omkopplingsstationen på berget. Underhållsvägens kapacitet, bredd och laststyrka kan minskas till fördel för omgivningen då endast ett mindre fläkthus behöver vara kvar uppe på bergkrönet, allt enligt ÅF.

Sammanfattning:

0 Kallelsen till samråd enligt 6 kap. miljöbalken måste kritiseras för sin dåligt genomförda annonsering. Vi tycker inte att ansvariga myndigheter och affärsverk kan kalla till samråd genom att införa en mycket svårläst annons med mikroskopisk text i lokala gratistidningar med tveksam distribution. Vill man ha en seriös dialog enligt miljöbalkens föreskrifter måste informationen och inbjudan till samråd skötas på ett bättre sätt.

0 Samrådsunderlagets handlingar innehåller brister, mest anmärkningsvärt är att underlaget inte med ett ord nämner att denna etapp av markkabelförläggningen berör ett av områdets mest värdefulla biotoper nämligen Solbergaskogen, ett skogsområde med ett flertal nyckelbiotoper och rödlistade arter. Rödlistade arter finns i det område som omfattas av elledningsprojektet varför en grundlig analys måste göras av markförläggningens miljöpåverkan.

0 De geologiska formationer och minnesmärken i form av jättegrytor som finns på bergsidan åt väster nedom den befintliga omkopplingsstationen har inte beaktats eller omnämnts i samrådshandlingarna och måste därför uppmärksammas och arbetas in i handlingarna så att dessa formationer skyddas för påverkan i samband med att ledningsnätet rivs. Uppgifter om exakt lokalisering i berget kan inhämtas från miljöförvaltningen hos Stockholms stad.

0 Exploatören måste åläggas att noggrant redovisa vilka olika alternativ som kan användas för sammankopplingen mellan den i berg förlagda ledningen och den del som nu avses grävas ner. Det är av största vikt för att inte skada naturmiljön i Solbergaskogen. Att helt utelämna denna redovisning under punkt 5.3 är allvarligt med tanke på Solbergaskogens mycket höga natur- och rekreationsvärden.

0 Samrådsunderlaget Markförläggningen av 220kV-kabeln måste innehålla redovisningar av miljökonsekvensbeskrivningar för framtida bulleråtgärder vid motorvägen E4. Dagens bullermattor och dåliga luft måste inom en snar framtid åtgärdas i form av åtgärder mot buller, i form av plank, kanske överdäckning eller nedgrävning av E4:an från Skärholmen och fram till Essingeleden. Hur kommer dessa önskvärda åtgärder att påverkas av en nedgrävd 220kV-kabel?

Inledning.

Älvsjö Miljöråd är naturligtvis i princip positiv till en markförläggning av den befintliga luftledningen mellan Solberga och Bredäng. Dels förskönas lokalmiljön och ett flertal bostäders närmiljö saneras från dagens luftledning och strålningsfält. När väl ledningen är nermonterad är det speciellt viktigt att markområdena i anslutning till Solbergaskogen på södra sidan om E4:an lämnas orörda. Dessa områden utgör idag en mycket viktig buffert mot E4:ans buller och stoftmoln.

Som redan nämnts är det av största vikt att projektet med markförläggningen av 220kV-ledningen genomförs så att inga ytterligare skador uppstår i eller i anslutning till Solbergaskogen. Just den östligaste delen av skogen har redan åsamkats stora och helt onödiga miljöskador genom en ovarsam hantering i samband med tunnelbygget. Detta kan verifieras av Älvsjö stadsdelsförvaltning som genom sin nämnd vid flera tillfällen skriftligen påtalat stora brister i återställandet av markområdena runt själva tunnelpåslaget. Stora natur- och miljövärden gick här förlorade genom att det ursprungliga vegetationstäcket dränktes av metertjocka  dittransporterade jordmassor. Detta gjordes ovanpå en gammal ängs- eller hagmarksrest med kvarstående växtlighet. Även områdets äldre ekbestånd har genom ovarsamhet fått omfattande barkskador och fyllnadsmassor har täckt stammarnas bas. Återsatta träd har planterats slarvigt utan tillsyn och har följaktligen dött inom ett år.

Vid alla nya arbeten i eller i anslutning till Solbergaskogen vid borrningar såväl som vid nya grävningar eller markarbeten nedom bergkanten måste ovillkorligen största möjliga hänsyn tas för att minimera ytterligare miljöskador. De kvarvarande ej omgrävda markavsnitt behandlas efter regelboken och får ej blandas upp eller övertäckas.

Älvsjö miljöråd vill speciellt understryka att det är mycket viktigt att dragningen av den nya markkabeln inte kommer i kontakt med den värdefulla hassel- och lövskogsmiljön utmed bergets västbrant. Kabeln måste istället dras så att den ankommer till tunnelpåslaget i en rak linje genom de reda omgrävda och påverkade markområdena utanför tunnelmynningen. Enligt samtal med ÅF skall försök göras att borra sig ut ur tunneln för att minimera skador på markområdet. Det färdiga förslaget måste precisera hur man tänkt sig lösa markkabelns anslutning till bergtunnelns kabel.

I miljökonsekvensbeskrivningen måste exploatören också redogöra för hur arbetsföretaget att marklägga 220kV-ledningen samt hur rivningen av den gamla luftledningen skall kunna genomföras i själva Solbergaskogen och i anslutning till densamma utan att områdets skyddsvärda miljö påverkas eller skadas allvarligt. I Solbergaskogen har Skogsstyrelsens inventerade hittat ett flertal nyckelbiotoper och rödlistade arter. Hela skogen är ännu inte inventerad varför antalet kommer att öka med största sannolikhet.

Inom själva planområdet finns ett antal rödlistade arter som tallticka som växer på flera av de äldre tallarna uppe på berget samt skalbaggen Reliktbock vars närvaro är synlig i tallarnas tjocka skorpbark.  Förnaklokrypare har hittats vid inventering 2011 samt en skalbagge i knäpparesläktet, Ampedus sanguineus , vilket visar på att träden har ett stort biologiskt värde. (Ur Landskapsanalys, Rubinvägen och Månstenen, del av Västberga 1:1, Stockholm / Tengbom / Stockholmshem 2011 09 19.)

Inom planområdet återfinns också laven Parknål, vanlig groda och mindre hackspett. Hur dessa arter och deras miljöer skall skyddas under arbetet med ledningen redovisas inte.

Älvsjö Miljöråd förordar dragningen av markkabeln enligt förslaget i ”Markkabelstråk 1”. Denna dragning är att föredra då den utnyttjar markområden längs den gamla sträckan för luftledningen och på så vis inte kommer i konflikt genom att ta nya markområden i anspråk. Markkabelstråk 1 har till stora delar redan påverkats kraftigt av stadens infrastruktur.

Från miljörådets sida vill ändå understryka vikten av att behålla så mycket grönska som möjligt i form av de träd och buskar som redan växer som en grön skärm utmed E4:ans nordvästra sida, speciellt på den första sträckan sett från Solberga. Det är viktigt att behålla denna levande skärm utmed en av Sveriges hårdast trafikerade vägar.

Älvsjö 30/3 2013

 

Comments are closed.