Stadsbyggnadsnämnden säger ja till bygge i Solbergaskogen!

Posted by on 10 juli, 2013
Den 8 juli fick alla som tidigare yttrat sig om byggnationen i kvarteret Månstenen i själva Solbergaskogen ett brev från staden om att planerna på exploateringen i Solbergaskogen nu skall ställas ut som ett detaljplaneförslag. Den som vill skriva och yttra sig om förslaget har tid för detta fram till den 21/8. Från Älvsjö miljöråd vill vi uppmana alla skogens vänner att inte glömma bort att titta närmare på stadens förslag till detaljplan och byggnation på naturmarken i Solbergaskogen! Ni som hinner och orkar förbered er genom att läsa på!
Föreningarna bakom Älvsjö Miljöråd har redan framfört många invändningar mot byggplanerna och kommer att överklaga till sista instans.
Notera att ärendet gått igenom i stadsbyggnadsnämnden trots att både representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet framträdde på Solbergaskogens Dag och sade sig vara mot en exploatering i Solbergaskogen. På stadsbyggnadsnämnden möte har dessa fyra partier inte hållit det man lovat allmänheten på skogsdagen. Det är bara Vänsterpartiet som stått fast vid sin nej linje till byggnation i Solbergaskogen.
De som drivit på beslutet utan att ta någon som helst hänsyn till skogens stora värden eller de boendes massiva protester är:
Regina Kevius (M) med samtliga moderater i SBN samt Björn Ljung Folkpartiet och Erik Slottner Kristdemokraterna.
 
En ja till byggnationen har lämnats av Socialdemokraternas Tomas Rudin och Miljöpartiets Daniel Helldén med ett halvljummet särskilt uttalande enligt följande:
”Vi anser att projektet har utvecklats i en positiv riktning sedan start-PM. Att det värdefulla skogshörnet nu är sparas är viktigt. Det är positivt att Stadsbyggnadskontoret inför planens utställning ska ta fram en kompletterande konsekvensanalys som redovisar de konsekvenser detaljplanen ger för Solbergaskogens ekologiska, landskapsbilds- och rekreativa värden. Det är angeläget att inför utställningen bevara fler värdefulla träd vid genomförandet av planen.”
(min kommentar: vilket värdefullt skogshörn avses?)
Det enda parti i stadsbyggnadsnämnden som sagt nej till förslaget är Vänsterpartiet som genom Maria Hannäs framför följande:
 
Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbetet avbryts och anför följande:
”Solbergaskogen är en blandskog med flera gamla träd och det skapar en unik miljö i vår storstad, något vi måste vara rädda om. Ur rekreationsaspekt är skogen ovärderlig för boende framför allt i ett område med hög exploatering. Vid kvarteret Kabelfabriken i Älvsjö vid Solbergaskogens sydöstra hörn planeras också ett stort antal nya bostäder. Därför ska skogen skyddas och göras till ett naturreservat. Naggande i kanten innebär de små stegens tyranni. En liten bit här och en bit där urholkar skogens värde och till sist finns det inget kvar att bevara.
Det lokala engagemanget är massivt mot bygget. Boende har visat sig vara pragmatiska i frågan och föreslagits andra platser som alternativ, bland annat vid slutet av Folkparksvägen. Stadsdelsnämnden uttalar sig kritiskt i ärendet. Älvsjö Miljöråd har vid två tillfällen anordnat ”Solbergaskogens dag” som protest mot bygget, dagarna har lockat flera tusen besökare.
Det är tydligt att god miljö handlar om klass. Inte långt från Solberga, som domineras av hyresrätter, ligger Älvsjöskogen med omkringliggande villor. Den skogen behandlats på ett helt annat sätt än Solbergaskogen. Där är alla politiker för att bilda ett naturreservat.”
 
Läs mer här nedan om det detaljplaneförslag som nu ställs ut!

Comments are closed.