Skydda Solbergaskogen – nej till husbygge i skogen!

Posted by on 14 april, 2013
IMG_0557
Nej till varje form av exploatering i Solbergaskogen!
Miljörådet har reagerat kraftigt mot stadens planer på att tillåta exploatering i själva Solbergaskogen. En markanvisning har gjorts för tre huskroppar i kv. Månstenen och det är PEAB som här avser att bygga ett 60-tal bostadsrätter. Husen planeras byggas längs med Kristallvägen i strid med gällande detaljplan. Det är nämligen så att den mark som PEAB nu vill bygga på ligger i själva Solbergaskogen och skulle enligt både gällande detaljplan och Älvsjös Parkplan utgöra grönområde och inget annat! Så här långt har vare sig staden eller PEAB lyssnat på den massiva kritiken mot exploateringen. PEAB får räkna med att få sitt anseende och namn naggat i kanten om man väljer att fullfölja sina exploateringsplaner!
Vi har lusläst alla handlingar och ett nätverk har byggts upp med ett centrum för motståndet i Hyresgästföreningen i Solberga. Frågan har tagits upp i Grönområdesgruppen hos Stockholms Naturskyddsförening.
Inför beslutet i Stadsbyggnadsnämnden skrev Miljörådet till samtliga ledamöter för att få stopp på dom galna planerna att bygga i själva skogen. Majoriteten av ledamöterna lyssnade inte på våra synpunkter utan tillstyrkte förslaget. Vår egen stadsdelsnämnd har skriftligen sagt nej till exploateringen men stadshuset har struntat i detta.
Solbergaskogen har mycket stora skyddsvärden med ett flertal rödlistade arter och stora delar av skogen har klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsens inventerare.  Skogens stora värden ligger också i det faktum att den är tätortsnära och besöks av många människor dagligen. Älvsjö Miljöråd anser att allmänintresset att bevara skogen väger tyngre än PEAB:s särintresse att uppföra 60 bostadsrätter som för evigt förstör miljön och försämrar allmänhetens tillgänglighet till skogen.
I ett stort antal insändare och i inslag i Radio Stockholms program ”Stockholm direkt” samt flera insändare har gjorts för att placera frågan på kartan. Flera stora träd måste fällas om exploateringen blir av.
Den 2 september 2012 genomfördes Solbergaskogens Dag. Det blev en lyckad temadag med många besökare och under skogsdagen drog en aktion igång för allmänheten skall adoptera alla de träd som hotas av fällning. Senare i september 2012 sattes alla adoptionsbevisen upp i skogen.
DSC_0066

Comments are closed.