Nu måste Trafikverket uppvaktas om E4:ans buller!

Posted by on 9 oktober, 2013

Älvsjö Miljöråd kräver omedelbara åtgärder mot E4:ans trafikbuller! Vi kräver också trafiksanering på Älvsjövägen och hastighetsbegränsningar på hela sträckan genom Älvsjö. 

Från miljörådets sida har vi under en längre tid haft fokus på det växande bullret från E4:ans passage genom vår stadsdel. Bullerfrågan hänger intimt samman med det stora mot som kopplar ihop Älvsjövägen och Svartlösavägen med E4:an och som helt saknar bullerplank eller andra åtgärder för att få ner bullret. Det är mer än anmärkningsvärt att väghållaren staten genom Trafikverket inte åtgärdat det s.k Västertorpsmotet med kopplet mot Svartlösa- Älvsjövägen. Trafikmaskineriet har fått mala på i årtionden helt utan att några som helst åtgärder satts in. Se bilden nedan som tydligt visar det stora icke bullersanerade motet som mer eller mindre dränker stora stadsdelsområden med bullermattor.

Västertorpsmotet sett från Älvsjöhållet. Här syns tydligt vilken lång sårbar sträcka som helt saknar bullerskydd!

Västertorpsmotet sett från Älvsjöhållet. Här syns tydligt vilken lång sårbar sträcka som helt saknar bullerskydd!

Här syns än tydligare den långa sträckan som saknar bullerskydd längs med E4, en av Sveriges hårdast trafikerade vägar!Här syns än tydligare den långa sträckan som saknar bullerskydd längs med E4, en av Sveriges hårdast trafikerade vägar!

E4:ans miljöbelastning på människor och bostäder är naturligtvis enorm på alla delar av sträckan där motorvägen passerar nära bostäder och människors utemiljöer. På vår del av sträckan är miljöbelastningen särskilt stor på sträckan Segeltorp – Fruängen – Västertorpsmotet – Solberga -Västberga eftersom motorvägen här passerar nära många bostadsområden och villakvarter.  

Stora skillnader på miljöförbättrande åtgärder vid E4:ans passage genom länet!                                 

Det mest uppseendeväckande med hela frågan är att det idag råder mycket stora skillnader på vilka åtgärder som satts in för att få ner buller och partikelhalter i motorvägens närhet. Stockholms stad tycks ligga långt efter i detta arbete! En bilresa längs E4 i våra norrkomuner visar omfattande och helt täckande bullerplank längs med vägen samt dessutom hastighetsbegränsningar av miljöskäl! I Viggbyholm står trafikskyltar som tydligt berättar att hastighetsbegränsning gäller på grund av förhöjda partikelhalter från trafiken! Varför har något sådant aldrig genomförts på en av de äldsta och absolut sämst utformade avsnitten av E4:an – sträckan genom söderorts bostadskvarter? En kraftig hastighetssänkning till 70 – 60 -50 km/h på E4 genom söderort skulle sänka bullernivåerna enormt! En lägre fart, framförallt för den tyngre trafiken, ger också miljöförbättringar i form av mindre partikelhalter i luften.  

E4:ans passage vid Solbergaskogens utkant borde stoppa planerna på bostadshus i kv. Månstenen. Naturskyddsföreningen dömer ut stadens egen luftkvalitetsutredning!

Striden för att rädda Solbergaskogen undan exploatering och husbyggnation i kv. Månstenen handlar inte bara om att rädda en i stadskvarteren unik och rik skog med flera rödlistade arter. Det handlar i lika hög grad om att stoppa de av miljöskäl helt galna planerna där Stockholms stad vill tillåta PEAB att bygga 61 lägenheter i bostadsrättsform i kv. Månstenen. Detta kvarter ligger i direkt anslutning till E4:an med ett avstånd på ca 100m mellan husen och motorvägen! Dessutom passerar den hårt trafikerade Kontrollvägen ännu närmare de planerade huskropparna. Det är förvånande oansvarigt att staden markanvisar ett område för bygge av bostäder i anslutning till E4:ans bullermattor. Vi frågar oss hur detta är möjligt? Hur kan Stockholms stad på väg mot världsklass planera för bostäder i ett av buller och partiklar hårt utsatt område som Månstenen? Hur kan staden medverka till en planering som leder till ohälsa hos medborgarna? I planhandlingarna talas om vikten av att utforma gårdmiljöerna så att inga människor vistas där för länge. Vi ifrågasätter stadens miljöplanering och menar att Stockholm inte lever upp till riksdagens miljömål under rubriken ”God bebyggd miljö”. Detta är allvarligt.

Trafikverket skriver i sitt remissvar till detaljplanen att den valda platsen ligger för nära motorvägen för att man skall kunna klara bullernivåerna! Trots det fortsätter staden att driva på för en byggnation på platsen. Naturskyddsföreningen har granskat stadens egen luftkvalitetsutredning som ligger till grund för stadsbyggnadsnämndens beslut och där hittat flera tveksamheter. Naturskyddsföreningens granskning som genomförts av Anders Tranberg har uppmärksammats bl.a i DN och staden har efter detta tvingats revidera sin egen utredning på flera punkter. Läs föreningens granskning i den pdf som bifogats efter denna artikel.

Granskning av luftkvalitetsutredning utförd av Stockholms Naturskyddsförening

E4:an stryker förbi stora bostadskvarter på båda sidor om vägen. En rejält sänkt hastighet på denna sträcka skulle få ner bullret kraftigt!

E4:an stryker förbi stora bostadskvarter på båda sidor om vägen. En rejält sänkt hastighet på denna sträcka skulle få ner bullret kraftigt!

 

Comments are closed.